Årsberättelse 2003

Biåret 2003  kommer biodlarna i Göteborgstrakten att minnas som året, då varroakvalstret första gången upptäcktes inom området. Det är helt logiskt att upptäckten gjordes inom vår förening. Våra medlemmar är välinformerade. Vi gläder oss åt att vi nu med säkerhet vet, vad vi har att rätta oss efter. På andra orter har det varit vanligt, att kvalstret fått härja mer eller mindre fritt i flera år innan biodlarna har upptäckt ohyran. Genom föreningens kontakter med erfarna biodlare från de delar av Sverige där kvalstret funnits i många år vet vi, att det är bara så kallad ”aktiv testning” med t.ex. mjölksyra eller myrsyra som ger utslag de första åren efter angreppet. Aktiv testning har i flera år använts för alla bin som sänts till parningsstationen på Styrsö. Genom den tidiga upptäckten har redan denna höst flertalet bisamhällen inom vår förening  blivit behandlade mot kvalster. Enligt de rapporter vi fått in har oxalsyra-metoden varit vanligast denna höst. Vi kan vidare glädja oss åt, att parningsstationen på Styrsö, startår 1999 i privat regi och f.o.m. år 2000  officiell SBR-parningsstation för Buckfastbin, har kunnat drivas vidare trots de begränsningar som varroazonerna innebär. Arbetet med  föredrag, möten och kurser på olika nivåer fortsätter liksom avelsarbetet med målet att få fram ett bi med bättre förutsättningar att  motstå virusangrepp. Mölnlycke bf.  ligger alltjämt i täten när det gäller arbetet att förbättra villkoren för svensk biodling.

Biskötsel.  Vintern 2002-2003 minns vi som lång och kall och med första snöfallet den 18 oktober. Många bisamhällen förlorades under vintern. Den officiella temperaturstatistiken från SMHI visar, att temperaturunderskotten för oktober-december låg på 1.5 – 3  grader.  Januari till juni månader däremot var mera normala, men för juli, augusti och september hade vi temperaturöverskott på 2,5 resp. 2 och 1,5 grader. Den 24 oktober 2003 inträffade rekordkyla ( -8.5 grader) i Göteborg. Utsikterna inför nästa biodlingssässong liknar således det gångna årets, men detta vet vi ingenting om ännu. Skörderesultaten verkar vara normala. Medlemmarnas årsrapporter är inte kända när detta skrives. Parningsstationen på Styrsö har haft goda parningsresultat, men drottningodlingen i våra trakter försenades även i år av kyligt väder i maj. Varroakvalster torde nu sannolikt finnas i alla bigårdar i Göteborgstrakten. Eftersom kvalstren upptäcktes på ett tidigt stadium och bekämpning redan skett kan vi se framåt med goda förhoppningar.

Årsmötet to. 14 nov. 2002 ägde rum i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Lennart Holm under mottot: Honungsförsäljning.

Mötesverksamheten år 2003. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information finns på föreningens hemsida på Internet.

To  27 mars  kl. 19.00

Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke. Äntligen hade vi lyckats locka hit Bitidningens redaktör Erik Österlund.  Hans föredrag hade titeln ”Det naturliga biet och avel i varroatider”.  Mötet anordnades, för sjätte året i rad,  i samarbete med biodlarföreningarna i Lindome, Partille, och Rävlanda. Efter mötet en enkel supe´ i folkhögskolans lilla matsal. Ett mycket uppskattat och välbesökt möte.

On 10 sept.  kl. 17.00

Benarebyv. 54, Mölnlycke. Ett möte föranlett av varroakvalstrets ankomst till trakten! Grannföreningarna var inbjudna. SBR:s bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen demonstrerade varroabekämpning i ordföranden Carl-Erik Dahlbergs bigård.. Därefter lyckades alla deltagarna, över fyrtio stycken, pressa in sig i Carl-Eriks stuga för kaffe och föredrag av Preben. Trots trängseln ett lyckat arrangemang. Föreningen är väl rustad att ta en dust med kvalsterohyran!.

Lö 20 sep. kl. 11.00-14.00 

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag,  på Råda hembygdsgård i samarbete med Råda Hembygdsförening. Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderiverkstaden och gammaldags brödbakning. Demonstrationskupan och föreningens planscher och skärmar visades upp. Antalet besökare var högre än förra året, och hel del honung såldes. Honungens dag är ett viktigt tillfälle för föreningen att väcka intresse för honung, bin och biodling.

Sö 26 okt.  Fem medlemmar reste till Föreningen Svensk Buckfastavels årsmöte i Ljungby, där avgående ordföranden Ulf Gröhn avtackades bland annat av den så kallade ”Göteborgsgruppen”, där flera av våra medlemmar ingår.

Nästa årsmöte blir To 13 nov. kl. 19.00 i ny lokal Taggsvampen 1, Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Allan Borlid och Hans Wedberg. Suppleanter har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg. Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden. Arbetsplanen för styrelse och funktionärer inom föreningen har använts även detta år. En ökning av medlemsantalet framstår som önskvärd och angelägen eftersom  detta är möjligt utan utökning av föreningens organisation.

Avelsutskottet har bestått av Egon Andersson, Allan Borlid, Hans Wedberg och Carl-Erik Dahlberg. Arbetet med avelsområdet har under året varit vilande eftersom de uppgifter från grannföreningarna vi efterfrågat inte kommit in.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Allan Borlid, Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke och Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. På grund av för lågt antal anmälda kunde ingen nybörjarkurs anordnas detta år. Styrelsen föreslår att föreningen nästa år försöker anordna en annorlunda kurs. Innehållet skulle i så fall rikta sig både till nybörjare och till något mer erfarna. Styrelsen har också undersökt möjligheten att få mera reklam för kursen. Detta skulle kunna ske genom något av studieförbunden.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med biodlarföreningarna i grannskapet. Vi har också i år haft visst samarbete med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall främst nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Berörda kommuner, dvs. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner, har visat fortsatt intresse för vår verksamhet vilket vi är tacksamma för.

Representation. Föreningen har representerats av de valda ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 15 februari. Ordförandekonferens har inte anordnats i år. Vice ordföranden Egon Andersson har varit avelsråd i distriktsförbundet och föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö. Egon har också varit vice ordförande i styrelsen för Föreningen Svensk Buckfastavel och valdes den 26 oktober 2003 till ordförande under år 2004 för denna förening. Fyra medlemmar i vår förening har under året på uppdrag av SBR:s avelskommitté och med bidrag från Göte Palmblads fond vid två olika tillfällen besökt Poul-Erik Sörensen i Danmark. Uppdraget vid dessa resor var att hämta hem avelsmaterial till SBR-parningsstationerna.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemma 28

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 2

Totalt 33

Jämfört med föregående år innebär detta en  minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 12 nov lämnats av 21 medlemmar som rapporterar 156 bisamhällen, en minskning med 4 samhällen jämfört med år 2002. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 12,8  kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Anledningen är, att varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för denna rapportering. Värdet av årsrapporterna minskar naturligtvis ur lokalföreningarnas och distriktens synpunkt när man inte kan avgöra var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Biodlarna i Göteborgstrakten är lyckligt lottade. Genom Mölnlyckeortens Biodlarförening  –  den ledande föreningen inom regionen när det gäller avelsarbete och väl framme även inom andra kunskapsområden  –  har den biodlare som utnyttjar kamraternas erfarenheter obegränsade möjligheter att förbättra och förenkla sin biodling. Detta till glädje för sig själv och  –  inte minst  –  för omgivningen. Ilskna eller svärmande bin behöver ingen ha idag. En svärmprocent lägre än fyra procent är fullt möjlig. I stället för svärmar och en massa onödigt arbete kan biodlaren få mera honung att skörda. Till nytta och nöje både för biodlare och för honungsköpare. Dessutom får traktens natur, jordbruk och trädgårdar den nödvändiga pollineringen, som är en förutsättning för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Inom vår förening finns mycket kunskap om biodling samlad hos medlemmarna. Fler personer är välkomna att dela vårt intresse och att få del av den kunskapsbank som föreningen innehar.

Mölnlycke den 13 november 2003

STYRELSEN