Årsberättelse 2004

År 2004  öppnades åter en parningsstation på Vendelsö i norra Halland, i närheten av Frillesås. Stationsföreståndare är vår medlem Åke Ferm. Denna station fick en mycket lyckosam start, och Mölnlycke kan nu glädja sig åt att ha två SBR-stationsföreståndare i sina led. Egon Andersson är ju sedan tidigare föreståndare för Styrsö parningsstation. Det är helt fantastiskt att en så pass liten förening som vår har två SBR-parningsstationer som vi betraktar som vore de våra egna. Vendelsö är en direkt uppföljning av den resa som några av våra medlemmar gjorde till Danmark förra sommaren. Då hämtades avelsmaterial som nu har kommit till användning. Om den resan har redan berättats i förra årets årsberättelse.
 
Remiss om varroazoner.  På grund av varroakvalstrets snabba spridning inom Sverige är det varje år aktuellt att ändra zonindelningen. Det är Jordbruksverket som fastställer zongränserna. Efter telefonkontakt med SBR:s ordförande Bengt Stahre fick styrelsen ta del av det remissförslag som våren 2004 sändes till SBR och länstyrelserna med flera instanser. Det visade sig då, att man planerade att lägga Mölnlycke med omnejd i zon 1 och Göteborgs kommun med Styrsö i zon 2. Vi hade i så fall blivit utestängda från vår egen parningsstation på Styrsö. Ett remiss-svar måste utarbetas skyndsamt. Som vanligt i sådana här sammanhang blev det tidspress, och svaret avsändes via e-mail. Mölnlycke önskade en zonindelning som gjorde det möjligt för våra medlemmar att skicka drottningar för parning till Styrsö även i år. Vi fick medhåll av distriktet, Länsstyrelsen och SBR, och Jordbruksverket godtog vårt förslag! En komplett framgång alltså. För Vendelsö var det inte samma problem, eftersom hela Hallands län räknas till zon 1. För nästa år väntas hela södra delen av Sverige bli zon 1.
 
Biskötsel.  Den viktigaste faktorn som påverkar biskötseln är som bekant vädret. Hösten 2003 inleddes av en oktobermånad med ett temperaturunderskott  –  enligt SMHI:s statistik  –  på drygt 2 grader. November och december 2003 däremot gav överskott på drygt 2 grader medan januari 2004 var obetydligt under normaltemperatur. Februari t.o.m. maj hade alla temperaturöverskott varierande mellan 1,5 och 2,5 grader med störst överskott i april månad. Övervintring och vårutveckling blev bra, men sedan blev det sämre. De för biodlingen viktiga månaderna juni och juli var 1 resp. 0,5 grader kallare än normalt medan augusti hade temperaturöverskott på 2 grader. Denna värme kom dock för sent och för häftigt med tanke på ljungdraget. Vi minns sommaren som mycket regnig, men i statistiken framstår sommaren bara som  något regnigare än normalt. Sammanfattningsvis blir dock biodlingssässongen 2004 en av de sämsta på många år. September var varm och regnig, men oktober har börjat kall och solig. Årets invintring kan därför bedömas bli god. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har båda haft goda parningsresultat, men drottningodlingen i våra trakter har varit besvärlig på grund av regnigt och kallt väder.

Varroakvalster finns nu troligen i alla bigårdar i Göteborgstrakten. I vår förening upptäcktes kvalstren på ett mycket tidigt stadium, och bekämpning skedde redan i fjol höst. Samordning av varroabekämpning med oxalsyra har skett inom föreningen även denna höst. Inga samhällen med tecken på virusinfektioner till följd av varroa har rapporterats ännu inom vår förening. Vaksamheten måste naturligtvis ändå vara stor. Erfarenheter från de trakter där varroan funnits i många år pekar på, att de första kraftiga virusangreppen kommer cirka tre år efter att varroakvalster påvisats i ett område. Bisamhällen som inte behandlas brukar då dö, och infektionen sprider sig våldsamt till närliggande bigårdar.

Mötesverksamheten år 2004. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information finns på föreningens hemsida på Internet.

Årsmötet to. 13 nov. 2003 ägde rum på adress Taggsvampen 1, Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna demonstrerade Egon Andersson den nya bidatabasen som håller på att tas fram under hans ledning. Åke Ferm visade och kommenterade en videofilm sammanställd av Karl-Erik Tedblad i Karlskrona.

Sö 25 april kl. 11.00  Varroamöte  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Egon förevisade praktiskt de dagsaktuella åtgärderna  i bigården för att ställa diagnos och bekämpa varroakvalstren. Mötet var välbesökt trots att regnet hängde i luften.

Sö 6 juni kl. 10.00  Aktiviteter för bättre bin  –  även denna gång i Egon Anderssons bigård, Råda Säteri. Egon visade praktiskt och enkelt hur man får snälla, svärmtröga och flitiga bin. Alla kanske inte tyckte det var så enkelt, men alla är ju barn i början. 12 deltagare varav hälften från Småland. Tyvärr anmälde sig ingen enda medlem för att deltaga i den praktiska delen av projektet. Av teoretiska kunskaper blir det inga snälla bin i bigården. Det krävs handling också…

Lö 12 juni  Skärvadagen   Inga medlemmar åkte till Skärva i år.

Lö 19 juni   Styrsö-resan  Skärgårdsbåt blev det i år. Två medlemmar trotsade regnet och åkte till Styrsö för besöket på SBR:s parningsstation. Årets bottennapp vad beträffar deltagarantal.

Lö 18 sep. kl. 11.00-14.00 Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag,  i samarbete med Råda Hembygdsförening. Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderiverkstaden och gammaldags brödbakning. Demonstrationskupan och en hel del nya SBR-planscher och våra egna skärmar visades upp. En modern bibostad av cellplast med ramar kombinerade med mellanvägg av plast demonstrerades. Intresset var stort, men tyvärr var det alldeles för få medlemmar som medverkade som utställare. Många av besökarnas frågor blev således obesvarade.

Lö 16 oktober  Nordens Ark   Ett möte i distriktsförbundets regi.  Inga medlemmar anmälde sig till den planerade samåkningen, så resan ställdes in.

Sö 31 oktober Föreningen Svensk Buckfastavels  årsmöte i Ljungby. Tre medlemmar åkte.  Efter årsmötesförhandlingarna höll Ingvar Arvidsson  föredrag om Nordbiprojektet.

Nästa årsmöte blir To 18 nov. 2004  kl. 19.00 i ny lokal på Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Hans Wedberg och Roland Klerfors. Suppleanter har varit Bert Sandberg och Peter Bartczak.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. Arbetsplanen för styrelse och funktionärer inom föreningen har reviderats. Medlemsantalet borde lätt kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsutskott har inte utsett detta år. Arbetet med avelsområdet har även detta år varit vilande.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året och har nu följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Föreningen försökte i år anordna en annorlunda kurs riktad både till nybörjare och till något mer erfarna. Intresset att deltaga var emellertid för lågt, och kursen kunde inte genomföras. Till nästa år planeras därför en traditionell nybörjarkurs enligt den gamla modellen.

Västnytt. Den 21 juli intervjuades ordföranden om årets dåliga honungsskörd. Inslaget spelades in i hans bigård och sändes i TV:s Västnytt samma dag.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening inbjöd ordförandena i biodlarföreningarna i Göteborg med omnejd till ett möte hos vår ordf. den 20 september om samverkan med biodlingskurser. Göteborgs, Hisingens, Västra Frölundas, Lindomes och Landvetters biodlarföreningar slöt upp. Mötet ledde inte till något konkret resultat, men utökat samarbete i någon form mellan Lindome, Landvetter och Mölnlycke i utbildningsfrågan kanske det kan bli. Vi har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall främst nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har tacksamt nog visat fortsatt intresse för vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av de valda ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 14 februari. Ordförandekonferens anordnas inte längre av distriktsförbundet. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik är också sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2005.

Medlemsantalet. Vår hedersledamot och ordförande 1980-1990  Robert Salomonsson avled den 14 augusti 2004. Han blev 94 år gammal. Vid begravningen i Råda kyrka representerades föreningen av ordf. Carl-Erik Dahlberg och förre ordf. Allan Borlid.

Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 0

Fullbetalande SBR-medlemmar 27

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 2

Totalt 31

 

Jämfört med föregående år innebär detta en  minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 10 nov. lämnats av 19 medlemmar som rapporterar  146 bisamhällen, en minskning med 10 samhällen jämfört med år 2003. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 10,2 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för rapportering av bisamhällenas uppställningsplatser, vilket naturligtvis minskar värdet av denna statistik. Det går inte att utläsa ur statistiken var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

På vår hemsida kan man bland annat läsa tidigare årsberättelser. Under den senaste tioårsperioden har medlemmarnas antal bisamhällen mer än fördubblats. Medlemstalet har inte ökat, och en enda biodlare har nu mer än hälften av bisamhällena. Om vi ser längre tillbaka i tiden framstår denna utveckling som än mer fantastisk. Det är naturligtvis omöjligt att bedriva en så omfattande biodling med ilskna eller svärmande bin. Enskilda biodlares intresse och föreningens konsekventa satsning på avelsarbete har gett resultat! Detta har alla medlemmar i föreningen glädje och nytta av. Dra fördel av den kunskap och erfarenhet som finns inom vår förening. Nya och gamla medlemmar är välkomna att dela vårt intresse och att deltaga i vårt arbete för friska, snälla och strävsamma bin och därmed en sundare miljö till glädje för alla i närområdet.

Mölnlycke den 18 november 2004

STYRELSEN