Årsberättelse 2005

avseende tiden 2004-11-01 – 2005-10-31.

Mölnlycke biodlareförening bildades 1935. Föreningen är således en pigg 70-åring! Mycket pigg till och med. Vad sägs om följande: Två parningsstationer (officiella SBR-parningsstationer) där föreståndarna är medlemmar i vår förening. Drottningar av toppklass produceras av odlare i Mölnlycke. Sedan 60-årsjubileet har utvecklingen varit enorm, och detta tack vare ett framsynt beslut av föreningen vid mötet i juni 1995. Det var då det beslutades dels att satsa på Buckfastbiet och dels att upprätta ett parningsområde. Något parningsområde i Benareby blev det emellertid inte, utan i stället två fullskaliga SBR-parningsstationer. Först på Styrsö och sedan i fjol också på Vendelsö. Antalet bisamhällen inom föreningen är dubbelt så stort jämfört med för tio år sedan. Någon ökning av medlemsantalet har dock inte skett, och mer än hälften av bisamhällena finns hos en enda medlem. Sådan är utvecklingen inom all verksamhet med anknytning till jordbruk. Under 2005 har genomförts en storsatsning på Honungens Dag, helt enligt förra årsmötets beslut. Sex medlemmar i den särskilda kommittén plus tre styrelsemedlemmar var funktionärer i år, och entusiasmen gick inte att ta miste på. Årets upplaga av Honungens Dag gynnades dessutom av bra väder, och succén var given. Allt borde således vara frid och fröjd, men medlemstalet minskar tyvärr även i år. Detta gäller de flesta föreningar, men är ändå tråkigt att konstatera. Vi är inte så bra på att ordna kaffekalas, diskutera osv. Vi jobbar med bina i stället. Men det ger tydligen inget utslag i medlemslistan. Däremot får vi kunniga och engagerade medarbetare, och det är väl så viktigt. Nya medlemmar med erfarenhet av den föreningssociala biten är hjärtligt välkomna, så att vi kan bli bäst även i detta avseende.
Varroakvalster. Hela Västra Götalands län tillhör numera zon 1. Kvalster har påträffats i hela länet. Erfarenheterna från våra biodlarvänner i andra delar av landet där man har haft varroakvalster i många år pekar på, att det är just tredje året efter den första invasionen som brukar bli kritisk. Bisamhällen som inte blivit behandlade mot kvalster brukar då dö, och smittan sprides våldsamt till andra bigårdar i trakten. Tyvärr har vi några biägare som inte tillhör vår förening i vår närhet, och risken för smitta är därför särskilt stor denna höst. Även i år kommer gemensam varroabekämpning med hjälp av oxalsyra att organiseras inom föreningen.

Biskötsel. Den viktiga väderfaktorn kan under det gångna verksamhets beskrivas så här: Oktober 2004 inledde med temperaturöverskott på 0,5 grader och i november hela 3 graders överskott. Januari var mild med hela 4 grader över normalt, och nederbördsrik. April var torr och varm med överskott 1,5 grader, men maj regnig och med normaltemperatur. Den viktiga junimånaden inleddes regnigt och svalt, men strax före midsommar kom värmen. Detta resulterade i ett sent men rikligt hallondrag, som snabbt tog slut. Juli bjöd på 2 grader över normalt men också rikligt med regn. Linden gav drag på många håll, och regnet bäddade för ljungdrag som blev hyggligt men inte rikligt detta år. September har varit mild, och oktober har börjat varmt med ett härligt brittsommarväder lagom till Birgittadagen den 7 oktober. Årets skörd kan förväntas bli mycket bättre än förra årets, men då var den ju å andra sidan mycket dåligt. Skördestatistiken är inte klar när detta skrives. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har båda fungerat bra i år, och drottningodlingen har också gått utmärkt i det varierande men sammanfattningsvis gynnsamma vädret.

Mötesverksamheten år 2005. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.

Årsmötet to. 18 nov. 2004 ägde rum på Ekdalaskolan centralt i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna höll Björn Jacobsson ett uppskattat föredrag med titeln: Honungshantering från kupa till burk.

Vårmötet lördagen den 4 juni i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke, hade temat ”Hur vet du att dina bin är bra?”. Detta möte var gemensamt med Lindome bf. Egon ledde mötet som hade 12 deltagare, varav hälften från andra föreningar.

Lö 11 juni: Skärvadagen blev inställd i år.

Lö/Sö 18-19 juni anordnade Föreningen Svensk Bucfastavel en resa till Vendelsö (18/6) och Sexdrega (19/6) Sex deltagare från vår förening.

Gemensamt möte med Lindome bf anordnades av Lindome tisd. den 21/6 hos Gunnar Franzén i Lindome. Värdföreningen bjöd på kaffe med tilltugg och föredrag av Mats Persson från Skene. Trots detta var det bara ordföranden från vår föreningen som infann sig. Kanske för många aktiviteter i juni månad?

Onsd. 6/7 gick vår egen resa till Vendelsö med besök på vår parningsstation där, men då ställde bara två av våra medlemmar upp.

Lö 24 sep. kl. 11.00-14.00 anordnade vi. Honungens dag, i samarbete med Råda Hembygdsförening, i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Observationskupan var på plats, och alla gamla och nya SBR-planscher likaså. Många funktionärer hade vi, och dagen blev mycket lyckad. Även Hembygdsföreningen hade en lyckad dag med tunnbinderi, brödbakning och folkmusik. Vädret gynnade oss detta år.

Lö 8 oktober anordnade distriktsförbundet för första gången ett gemensamt möte i Ljungskile för samtliga fyra distrikt inom Västra Götalands län. Samma dag anordnades emellertid BI 2005 i Örebro av Örebro läns biodlardistrikt, och vårt eget distrikts arrangemang kom helt i skymundan. Till Örebro åkte fyra medlemmar i vår förening., men inga till Ljungskile.

Sö 30 oktober Föreningen Svensk Buckfastavels årsmöte i Ljungby. ___ medlemmar åkte. Efter årsmötesförhandlingarna höll Poul-Eric Sörensen föredrag om avelsarbete.

Nästa årsmöte blir Ti 15 nov. 2005 kl. 19.00 på Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Hans Wedberg och Roland Klerfors. Suppleanter har varit Bert Sandberg och Peter Bartczak. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Medlemsantalet borde lätt kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Hans Wedberg (sammankallande), Allan Borlid, Tony Persson, Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress: www.biodlarna.se/dbf/molnlycke Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Hans Wedberg har varit kursledare för årets introduktionskurs i biodling. Kursen hade sju deltagare och träffades sex gånger.

P4-Göteborg. Den 26 juli intervjuades ordföranden om årets lovande honungsskörd. Inslaget spelades in i hans bigård och sändes i P4-Göteborg den 27 juli.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft samarbete med Lindome bf. (se ovan). En uppföljning av förra årets möte hos vår ordf. den 20 september 2004 om samverkan med biodlingskurser har skett, men inga resultat har uppnåtts. Styrelsen har därför beslutat avvakta reaktioner från de övriga berörda föreningarna, dvs.. Göteborgs, Hisingens, Västra Frölundas, Lindomes och Landvetters biodlarföreningar, innan vi går vidare i denna fråga. Vi har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har tacksamt nog visat fortsatt intresse för vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Carl-Erik Dahlberg och Anders Liljebladh vid distriktsförbundets årsmöte den 12 februari. Ordförandekonferens anordnas inte längre av distriktsförbundet. Egon Andersson var en av föredragshållarna vid distriktsmötet 19 mars i Ljungskile. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik är sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2006. 10-12 juli deltog Egon och Carl-Erik tillsammans med två andra biodlare från Västsverige i en resa till Danmark och Poul-Eik Sörensen för att utbyta erfarenheter om avelsarbete.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 25

Familjemedlemmar 1

Stödjande medlemmar 2

Totalt 29

Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 15 nov. lämnats av 14 medlemmar som rapporterar 157 bisamhällen, en ökning med 11 samhällen jämfört med år 2004. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 20,5 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för rapportering av bisamhällenas uppställningsplatser, vilket naturligtvis minskar värdet av denna statistik. Det går inte att utläsa ur statistiken var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis är det roligt att konstatera, att föreningen är mycket livaktig. Någon ökning av medlemstalet sker dock inte, trots att vi kan skryta med snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Uttrycket ”arg som ett bi” kan numera förpassas till papperskorgen. Detta gäller åtminstone inom vår förening. Vi har en stor fond av erfarenhet, både teoretisk och praktisk! Nya medlemmar är välkomna att ta del av dessa erfarenheter och av vår gemenskap. Det finns i och för sig många lokalföreningar i Göteborg med omnejd, men finns det någon med motsvarande kvalifikationer? – Föreningen kan med tillförsikt se fram emot nya framgångar inför 75-årsjubileét som planeras till år 2010.

Mölnlycke den 15 november 2005

STYRELSEN