Årsberättelse 2006

Mölnlycke biodlareförening  är ingen stor förening om man ser till antalet medlemmar. Men  –  föreningen är mycket livaktig, och årets verksamhet är både omfattande och framgångsrik. Några medlemmar har lämnat föreningen, men andra har kommit till. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har varit igång, och många bidrottningar har parats. Säkert har vi Sveriges bästa bimaterial. Minst fem testserier med drottningar har satts upp av föreningens medlemmar i år. Varroaläget är under kontroll. Hemsidan på Internet är igång. Nybörjarkursen var mycket lyckad. På Honungens dag provades nya grepp, och honungsskörden blev rekordstor. Aldrig tidigare har det surrat så många snälla och svärmtröga Mölnlyckebin runtom i västsverige. Men stopp ett tag! Vad är detta för en skrytvals?  –  Ja, läs vidare, så kan ni bedöma själva…
 
Kanske en eftertanke ändå. Man kan inte vara bäst på allting. Kaffe och tårta har vi på årsmötet, men annars är det inte så mycket bevänt med den ”sociala biten”. Årets studieresa blev inställd. Här finns utrymme för nya, friska krafter att gripa in och göra föreningen ännu bättre.
 
Förra årsmötet antog en motion som syftade till bättre samordning mellan arrangörer av större arrangemang inom biodlingen. Motionen tillstyrktes av distriktets årsmöte, och gick vidare till SBR:s riksmöte. Vid riksmötet försvarades vår motion av distriktets ordförande Tore Olsson, men blev ändå bortröstad. En av ”pamparna” inom riksförbundets styrelse uppges ha kommenterat vårt förslag ungefär så här, att ”vi samarbetar så bra ändå  och håller kontakt via telefon”. Jotack – det är ju just det man INTE gör. Samarbetar alltså. Från SBR:s kansli har kommit ett meddelande om, att SBR och Biodlingsföretatagarna avser att bilda ett särskilt aktiebolag under namnet ”SVENSK  BIAVEL” för att organisera samarbete i avelsfrågor. Meningen är att det då skall vara lättare att söka och få EU-bidrag för avelsarbete. Biodlarna skulle troligen hellre vilja ha en sammanslagning mellan SBR och Biodlingsföretagarna. Det är uppenbart att ledningen går i otakt med ”gräsrötterna” inom biodlingen. För vår del är det bättre att vi ägnar våra krafter åt vår egen förening och åt den viktigaste ingrediensen i vår biodling, nämligen avelsarbetet.  –  Vår motion hade större framgång vid Biodlingsföretagarnas årsmöte 2006 eftersom den fick en välvillig skrivning i BF:s årsmötesprotokoll.
 
Varroakvalster.  Det finns nu kvalster i nästan hela Sverige. Eftersom det är tre år sedan de första kvalsterna hittades i Göteborgstrakten  –  och givetvis hos en av våra egna uppmärksamma medlemmar  –  så borde just detta år bli kritiskt med utslagna samhällen osv. Nu blev det inte så, för vi har bara fått rapporter om några enstaka vinterförluster på grund av virusinfektioner i varroans spår. Den intensiva utbildningsinsatsen från vår förenings sida har tydligen haft effekt. Även i år har gemensam höstbehandling med oxalsyra organiserats inom föreningen. Flera medlemmar har dock gått över till att använda Apistan. Minst fem av våra medlemmar har behörighet att använda sådana preparat.
 
Biskötsel.  Väderleken är en viktig faktor för biodlingen. Vi kan inte påverka vädret, men det är intressant att se hur det påverkar oss i vår verksamhet. September 2005 var varm och mycket torr. Oktober till december hade temperaturöverskott jämfört med det normala på 1 till 2 grader, men i senare halvan av november hade vi en köldknäpp. Vintern 2006 blev lång med mycket snö, och i mars mer än 3 grader kallare än normalt. April och maj var mycket regniga men med nära normal temperatur. I början av maj dock en varm period men avslutningen kall. Den sena våren ledde till svaga samhällen i början av säsongen. De viktiga sommarmånaderna såg ut så här:  Juni började kallt, därefter en tidig värmebölja och sedan mera normalt. Hallondraget blev fint men kort. Juli var varm med temperaturöverskott 3,5 grader och nära normal nederbörd. 2 graders temperaturöverskott i augusti och mer än dubbelt så mycket regn som normalt. September rekordvarm med hela 4 graders temperaturöverskott och bara 75% av normal nederbörd. Även oktober varm, men den 1 november kom snö och kyla. Hallondraget blev som redan nämnts bra, och även lind har gett honung i år. Klöverhonung bör det också ha blivit där det finns klöverängar.  Ljungdraget har däremot i stort sett uteblivit. Sammanfattningsvis således en svag inledning men därefter en god säsong. Rekordskörd borde det bli i våra trakter. Rapporterna är inte sammanställda när detta skrives.

Mötesverksamheten år 2006. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet ti. 15 nov. 2006 ägde rum på Ekdalaskolan centralt i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna höll Ingvar Carlsson ett uppskattat föredrag med titeln: Min biodling. Larvdag tisdagen den 6 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Under Egons säkra ledning omlarvades det flitigt, både av medlemmar från vår förening och av tillresta. En mycket lyckad dag, och stort tack till Egon. Lö 11 juni: Skärvadagen blev inställd även detta år. Lö 29 juli  hade vi planerat att åka på studiebesök till Ingvar Carlsson i Sexdrega. Resan måste emellertid ställas in på grund av för få deltagare. Lö 23 sep. kl. 11.00-14.00 anordnade vi Honungens dag  i samarbete med Råda Hembygdsförening i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Observationskupan var på plats, men alla gamla och nya SBR-planscher hade av misstag blivit bortstädade från hembygdsföreningens förråd. Många funktionärer hade vi, och dagen blev mycket lyckad. Katja Laakså tog initiativ till visning av föreningsmedlemmars bikupor i närheten, vilket blev mycket uppskattat.  Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderi och brödbakning samt bidrog med folkmusik. Vädret gynnade oss även detta år. Försäljningen gick bra.  –  Styrelsen föreslår att den tillträdande Honungens-dags-kommittén som väljes på årsmötet tar kontakt med Hembygdsföreningen för att utveckla detta gemensamma arrangemang till båda föreningarnas bästa. Sö 29 oktober Föreningen Svensk Buckfastavels  årsmöte i Lagan. Tre medlemmar åkte.  Efter årsmötesförhandlingarna höll Sandor Biro ett föredrag. Nästa årsmöte blir On 22 nov. 2006  kl. 19.00 på Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Hans Wedberg och Roland Klerfors. Suppleant har varit Peter Bartczak.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet borde  kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Hans Wedberg (sammankallande), Allan Borlid, Tony Persson,  Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Hans Wedberg har varit kursledare för årets introduktionskurs i biodling. Kursen hade 9 deltagare och träffades sex gånger. På initiativ av kursdeltagarna har man fortsatt att träffas, och flera av deltagarna har köpt avläggare. Årets nybörjare ser ut att vara en ”prima årgång”. Heder även åt Hans, som nu tyvärr slutar som kursledare. Vi tackar Hans för hans framgångsrika och uppskattade arbete med nybörjarkurserna under flera år.

Svensk Biavel som håller på att bygga upp en organisation har anordnat flera möten under året, där medlemmar i vår förening har deltagit. Mötet i Lagan 28 januari var i samarbete med Föreningen Svensk Buckfastavel. Vid avelssymposiet i Nässjö den 4 mars medverkade Egon Andersson med en presentation av det dataprogram för avelsarbete med bidrottningar som han tagit initiativ till och varit med om att utveckla. Vid kalibreringsmötet i Kristiansstad 1-2 juli anordnad av Föreningen Svensk Buckfastavel deltog också några av våra medlemmar.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Samarbetsplanerna för lokalföreningarna i Göteborgsområdet ligger just nu i träda. Rom byggdes som bekant inte på en dag!  – Vi har under året haft gott samarbete med distriktsförbundet samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Anders Liljebladh och Roland Klerfors vid distriktsförbundets årsmöte den 11 februari i Uddevalla. Ordförandekonferens anordnas inte längre av distriktsförbundet. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik Dahlberg är sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2007. Poul-Eik Sörensen från Danmark har besökt vår avelsansvarige Egon Andersson för att utbyta erfarenheter om avelsarbete.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 23

Familjemedlemmar 1

Stödjande medlemmar 3

Totalt 28

Jämfört med föregående år innebär detta en  minskning med 1 person.

Årsrapporter har fram till den 20 nov. lämnats av 23 medlemmar som rapporterar  175 bisamhällen, en ökning med 21 samhällen jämfört med år 2005. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 34,8 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för rapportering av bisamhällenas uppställningsplatser, vilket naturligtvis minskar värdet av denna statistik. Det går inte att utläsa ur statistiken var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreniegens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ett intensivt verksamhetsår! Vi har snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Uttrycket ”arg som ett bi” gäller inte inom vår förening. Erfarenhet, både teoretisk och praktisk, finns i vår förening! Nya medlemmar är välkomna att ta del av dessa erfarenheter och av vår gemenskap. Det finns för många lokalföreningar i Göteborg med omnejd, men vi kämpar på! Är vi inte redan bäst, vill vi bli det. Om inte annat inför 75-årsjubiléet som planeras till år 2010.

Mölnlycke den 22 november 2006                                                           STYRELSEN