Årsberättelse 2007

Mölnlycke biodlareförening  är inte störst bland lokalföreningarna i Göteborgstrakten, men mycket livaktig. Även detta årets verksamhet är omfattande och framgångsrik. Medlemsantalet har ökat något och antalet bisamhällen per medlem är stort. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har varit igång, och många bidrottningar har parats. Så har vi säkert också Sveriges bästa bimaterial inom vår förening Testserier har satts upp och varroaläget är under kontroll. Hemsidan på Internet är igång. Nybörjarkursen var lyckad och i år har vi också haft en fortsättningsgrupp. Honungens dag var lyckad, och även detta årets honungsskörd väntas bli stor. Svärmar är numera inget problem inom vår förening, och bina är snälla och produktiva.
 
Varroakvalster.  Även i år verkar det som våra medlemmar har klarat situationen bra. Ett varroamöte genomfördes den 5 maj och ett nytt varroamöte planeras i mars 2008. Det går inte att slå sig till ro utan stor vaksamhet krävs hela tiden. Infektioner kan dyka upp i kvalsternas spår. Detta har skett på andra håll. Hittills måste vi dock konstatera, att det går att bemästra problemen.

Biskötsel.  Väderleken under verksamhetsåret har varit minst sagt växlande. September – oktober 2006 hade vi temperaturöverskott på cirka 3 grader men i december och januari hela fem grader över normalt. Mycket regn från oktober månad och i december och januari 2007 extra mycket regn (cirka 250 % jämfört med normalt). Översvämning i Mölndalsån givetvis. Februari mera normal, men mars-april nära 4 grader över normalt. Tidig verksamhet i bisamhällena och allt verkade upplagt för ett rekordår. Så kom maj med nära normal temperatur och ganska mycket regn. Juni började med värme och ett kort och intensivt hallondrag. Men  –  sedan tog det slut. Juni månad som helhet bjöd på 1,5 graders temperaturöverskott och juli 0,5 grader under, men regnet öste ner. Tack vare det rikliga regnet fick vi en jättefin ljungblomning i augusti, som för övrigt hade ett temperaturöverskott på en grad. Många har fått rikligt med ljunghonung i år. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives.

Mötesverksamheten år 2006. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 22 nov. 2006 ägde rum på Ekdalaskolan centralt i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna höll Åke Ferm ett uppskattat föredrag ”Biodling under ett kvarts sekel”. Vid årsmötet var Sonja Gustafsson från SBR:s styrelse och distriktets ordförande Tore Olsson närvarande vilket ledde till många frågor och ovanligt livlig diskussion. Varroamöte 5 april 2007 hos Carl-Erik Dahlberg.  Larvdag lördagen den 2 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Under Egons säkra ledning omlarvades det flitigt, både av medlemmar från vår förening och av tillresta. En mycket lyckad dag, och stort tack till Egon.  –  Ingen resa till Skärva detta år. Lö 22 sep. kl. 11.00-14.00 anordnade vi Honungens dag  i samarbete med Råda Hembygdsförening i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Observationskupan var förstå’s på plats, och nya planscher hade vi köpt in. Många funktionärer var i verksamhet, och dagen blev mycket lyckad. Katja Laakså och Mikael Witte visade föreningsmedlemmars bikupor i närheten. Hembygdsföreningen bidrog med bland annat tunnbinderi, brödbakning samt folkmusik. Vädret var ”lagom” bra och försäljningen gick bra. Kontakter hade tagits med Hembygdsföreningen, men våra synpunkter blev inte beaktade i år på grund av tidsbrist. Ny kontakt bör tas efter årsmötet. På Bondens marknad i Mölnlycke 4 okt. deltog Allan Borlid och Roland Klerfors. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 13/10 och även den 20/10. Det är önskvärt att alla gör behandlingen samtidigt vilket bör uppmärksammas nästa år. Nästa årsmöte föreslås bli On 19 nov. 2008  kl. 19.00 och om möjligt på det nya Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Katja Laakso samt ledamot Roland Klerfors. Suppleanter har varit Peter Bartczak (tillika klubbmästare) och Mikael Witte.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet borde  kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Katja Laakso (sammankallande), Hans Wedberg,  Allan Borlid, Tony Persson,  Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Hans Wedberg.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Anders Liljebladh har varit kursledare för årets introduktionskurs i biodling. Kursen hade 7 deltagare och träffades 5 gånger. Vi tackar Anders för hans framgångsrika och uppskattade arbete. En fortsättningsgrupp har letts av Carl-Erik Dahlberg med tre deltagare.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Vi har under året haft gott samarbete med distriktsförbundet samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 3 februari i Skärhamn. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik Dahlberg är sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2008. Med bidrag från Palmbladska fonden (SBR) reste Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg samt ytterligare två svenska biodlare till Poul-Erik Sörensen i Danmark för att utbyta erfarenheter och hämta avelsmaterial. Bland annat besöktes parningsstationen på Tunö där drönargivare är från en av Egons drottningar.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

 

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 26

Familjemedlemmar 1

Stödjande medlemmar 4

Totalt 32

Jämfört med föregående år innebär detta en  ökning med 4 personer.

Årsrapporter har fram till den 20 nov. lämnats av 20 medlemmar som rapporterar  173 bisamhällen, en minskning med 2 samhällen jämfört med år 2006. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 32,9 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ett intensivt verksamhetsår, snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Uttrycket ”arg som ett bi” gäller inte inom vår förening. Erfarenhet, både teoretisk och praktisk, finns i vår förening! Nya medlemmar är välkomna att ta del av dessa erfarenheter och av vår gemenskap. Det finns onödigt många lokalföreningar i Göteborg med omnejd, men vi kämpar på ändå! Är vi inte redan bäst, vill vi bli det. Om inte annat inför 75-årsjubiléet som planeras till år 2010.

Mölnlycke den 21 november 2007                                                           STYRELSEN