Årsberättelse 2008

Mölnlycke biodlareförening har ännu ett intensivt verksamhetsår bakom sig. Föreningen är inte störst bland lokalföreningarna i Göteborgstrakten, men verksamheten är omfattande i förhållande till antalet medlemmar. Det genomsnittliga antalet bisamhällen per medlem är stort jämfört med många lokalavdelningar inom SBR. Många bidrottningar har parats på Styrsö och Vendelsö, och parningsstationerna där räknar vi som våra egna eftersom medlemmar i vår förening har återstartat dessa efter det uppehåll som orsakades av skräcken för varroakvalstret för cirka tjugo år sedan. Säkert har vi  Sveriges bästa bimaterial inom vår förening. Testserier har satts upp och varrokvalstret har ännu inte vållat den katastrof som ibland har befarats. Hemsidan på Internet är igång. Nybörjarkurs och fortsättningsgrupp även i år, och årets upplaga av Honungens dag var lyckad. Honungsskörden väntas bli något mindre än i fjol. Snälla och produktiva bin som inte svärmar har de flesta av våra medlemmar redan. Inom vår förening finns möjlighet för den som vill att odla egna drottningar efter fulltestade mödrar, testade enligt svenska och danska regler. För dem som hellre vill köpa drottningar eller bin finns inom föreningen obegränsad tillgång till detta.
 
Varroakvalster.  Några medlemmar har råkat ut för problem med varrokvalstren. Detta var ju tyvärr väntat, men drabbade våra medlemmar något senare än vad som har varit vanligt i landet. En orsak till detta kan vara, att vi var väl förberedda och hade möjlighet att ta del av kunskaper från andra delar av landet dit kvalstren kom tidigare än till oss.  Ett varroamöte genomfördes i mars i år, och ett nytt varroamöte 2009 planeras. Det går inte att slå sig till ro utan stor vaksamhet krävs hela tiden. Detta problem går att bemästra.
 

Biskötsel.  Väderleken har varit växlande. Oktober-november 2007 nära det normala, december hade temperaturöverskott på cirka 2,5 grader men i januari-februari 2008 hela fem grader över normalt. Mycket regn dessutom! Mars-maj och början av juni cirka 2 grader över normalt och ganska torrt. Början av juni gav ett kort men intensivt hallondrag, men sedan tog det slut. Juni månad som helhet bjöd på 0,5 graders temperaturöverskott och juli 1,5 grader över medel, och ganska torrt. I augusti regnade det desto mer. Inget ljungdrag i år alltså!  Temperaturen aug-oktober var annars nära den normala. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives, men skörden bör med hänsyn till vädret vara mindre än fjolårets. Bisamhällen som skattats efter hallondraget löpte stor risk att dö av svält om de inte fodrades av biodlaren.

 

Planering inför Honungens Dag 2009. Råda Hembygdsförening tog i augusti kontakt med oss och ville genomföra vissa förändringar av arrangemanget. Detta lede till ett möte på Hembygdsgården den 9 september, där vår förening representerades av Carl-Erik Dahlberg och Mikael Witte. Från Hembygdsföreningens sida hade man planer som i korthet skulle innebära att Honungens Dag skulle upphöra och ersättas av en ”Skördefest” med Hembygdsföreningen som huvudman. Mötet avslutades utan att någon enighet uppnåddes. Därefter har skriftväxling skett. På grund av det svar vi erhållit har styrelsen undersökt möjligheten att hyra lokal på annat håll för Honungens Dag 2009. Årsmötet får fatta beslut i denna fråga.

 

Mötesverksamheten år 2008. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 19 nov. 2007 ägde rum på Ekdalagården i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Egon Andersson om utbyte med och besök hos danska biavlare.

Vid invigningen av det nya kulturhuset i Mölnlycke den 23/2 liksom vid föreningsdagen den 13/11 deltog föreningen med en monter. Medlemsmöte 15 mars 2008 hos Carl-Erik Dahlberg, där Egon redogjorde för ”Bihusesyn” och Carl-Erik informerade om varroakvalstret. Larvdag lördagen den 7 juni hemma hos Egon Andersson. Under Egons säkra ledning omlarvades det flitigt, både av medlemmar från vår förening och av tillresta. En mycket lyckad dag, och stort tack till Egon.  –  Ingen resa till Skärva detta år. Honungens dag  genomfördes i år för 18:e gången den 27/9 kl. 11-14 i samarbete med Råda Hembygdsförening i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Efter det föregående mötet med Hembygdsföreningen genomfördes arrangemanget med god ordning och enligt invant mönster. Observationskupan var som vanligt på plats, och många funktionärer var i verksamhet. Två medlemmar visade föreningsmedlemmars bikupor i närheten. Föreningsinformation och försäljning av honung och honungsprodukter och givetvis avsmakning av honung. Hembygdsföreningen bidrog med bland annat tunnbinderi, brödbakning samt folkmusik. Vädret var lämpligt och allt gick bra. På Bondens marknad i Mölnlycke 11 sept. representerades föreningen av Allan Borlid och Roland Klerfors. Tre medlemmar samåkte till Föreningen svensk Buckfastavels årsmöte i Lagan den 26/10. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 8/11, och vaxavfall för gemensam transport till OGT i Varberg kunde lämnas hos ordf. samma dag. Nästa årsmöte On 19 nov. 2008  kl. 19.00 på det nya Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. och tillika PR-ansv. Katja Laakso, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. Mikael Witte. Suppleanter har varit Peter Bartczak (tillika klubbmästare) och Fredrik Persson.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet borde  kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation. Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Mikael Witte (sammankallande), Katja Laakso Hans Wedberg,  Allan Borlid, Tony Persson,  Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg. Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Hans Wedberg.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Kurser. Carl-Erik Dahlberg har varit kursledare för årets introduktionskurs BIODLING I. Kursen hade 7 deltagare och träffades 5 gånger, och fortsatte sedan med praktiska övningar. En fortsättningsgrupp har letts av Anders Liljebladh med _5__ deltagare. Föreningen har ansökt hos Jordbruksverket om medel för att anordna försöksverksamhet med fyrårig utbildning för nya biodlare. Något svar på denna framställning har inte erhållits ännu.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Vi har under året haft gott samarbete med distriktsförbundet samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 2 februari i Ljungskile. Carl-Erik Dahlberg avgick vid mötet som sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Anders Liljebladh har på uppdrag av föreningen deltagit i kursdag för studiecirkelledare. Carl-Erik har informerat om föreningen vid lunchmöte hos Rotary Mölnlycke den 25/8. Carl-Erik ät från årsmötet 2008 revisor i Biodlingsföretagarna.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 29

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 3

Totalt 35

Jämfört med föregående år innebär detta en  ökning med _ personer. 

Årsrapporter har fram till den 15 nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en mins/ö-kning med __ samhällen jämfört med år 2007. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till ____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ett mycket intensivt verksamhetsår med snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Inga arga bin i vår förening, inte…  Erfarenhet och kunskap finns däremot! Nya medlemmar är välkomna att ta del av vår gemenskap. Eniga vi stå! Det är onödigt att göra alla misstag själv! Kom med och lär av andras misstag och framgångar, och dela med dig av din egen kunskap. Vi kämpar på inför 75-årsjubiléet som planeras till år 2010. Är vi inte redan bäst, vill vi bli det.

Mölnlycke den 19 november 2007                                                           STYRELSEN