Årsberättelse 2009

Mölnlycke biodlareförening håller ställningarna som den ledande västsvenska biodlarföreningen när det gäller avelsarbete. Två parningsstationer – Styrsö och Vendelsö – betraktar vi som våra egna eftersom stationsföreståndarna tillhör vår förening. Inom den andra stora biodlarorganisationen i Sverige, BF (Biodlingsföretagarna) finns ingen enda parningsstation. Konkurrensen är inte så stor, för ingen annan förening i vår närhet driver någon parningsstation över huvud taget. Däremot finns så kallade parningsplatser, vilket är en enklare form utan krav på testat och godkänt avelsmaterial. Parningsplatser är i regel avsedda för respektive förenings medlemmar, medan SBR-stationer är öppna för alla biodlare. I vår förening satsar vi alltså på det som är grundförutsättningen för en framgångsrik biodling, nämligen bidrottningarna. Nu kan vi ju inte vara bäst på allt, och det finns andra föreningar som är framgångsrika när det gäller social samvaro, diskussionsaftnar osv. I vår förening efterfrågas inte sådana aktiviteter, men skulle det finnas intresse så finns utrymme för den som vill att ta initiativ! – Ingen nybörjarkurs har genomförts i år eftersom tillräckligt antal deltagare saknades. Honungens dag har anordnats på ny plats med nya samarbetspartners. Bin som svärmar är numera ovanligt, och snälla och produktiva bin har vi redan.

Varroakvalster. Den som slarvar med varroabekämpningen löper stor risk att mista sina bin. Det har givetvis inträffat i en del fall, men i stort verkar läget inom vår förening vara under kontroll. Varroamötet 2009 var dåligt besökt. Här krävs kanske en förnyelse av formerna. Årsmötet får ta beslut om detta.


Biskötsel
är väderberoende, och vädret kan sammanfattas så här: Mild vinter med i november-mars temperaturer 0,5 till 1.5 över genomsnittet. April ovanligt varmt med 4 grader över medeltemperatur. Maj bjöd på temperaturöverskott 1,0 grader, men juni hade medeltemperatur. Juli – september alla med 1,5 grader över normalt medan oktober var 2 grader kallare än normalt. I stort sett borde alltså året ha varit gynnsamt med en tidig vår i april och året som helhet varmare än normalt. I våra trakter är hallondraget i början av juni mycket betydelsefullt, och just då var vädret dåligt. Årets honungsskörd varierar mycket mellan olika platser. I Göteborg-Mölndal har skörden varit god medan i Härryda kommun avsevärt under medelskörd. Årets resultat är sämre än föregående år, vilket i sin tur också var ett dåligt honungsår. Praktiskt taget ingen ljunghonung har skördats i år. Drottningodlingen har däremot gått bra med goda parningsresultat både på Styrsö och Vendelsö. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives.


Mötesverksamheten år 2009
. En kort redogörelse följer, för mera information finns på föreningens hemsida på Internet. Årsmötet 19 nov. ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingarna höll Jörgen Johansson ett uppskattat föredrag om sin driftsform och om sitt avelsarbete. Varroamöte 18 april hos Carl-Erik Dahlberg, där även Egon Andersson medverkade med en genomgång av ”bihusesyn” och anmälan till foderregistret mm. Speciellt Egons anförande var mycket intressant. Mötet hade endast ett fåtal deltagare. Larvdag söndagen den 7 juni i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Succé, som vanligt! Den som inte tar chansen att odla drottningar under Egons säkra ledning gör ett stort misstag – om man inte redan själv är mästare på detta vill säga. Hur många är det? Medlemmar och tillresta har på larvdagen möjlighet att förbättra sin biodling för en mycket liten investering i pengar räknat. Nöjet får man på köpet! Stort tack till Egon. Lördag 5 sep. kl. 11.00-16.00 anordnade vi Honungens dag på Råda Säteri i samarbete med Friluftsfrämjandet, som hade poängpromenad. Många funktionärer var i verksamhet, och dagen blev mycket lyckad. Mikael Witte visade bikupor i Egons välskötta bigård, honungsförsäljning, ett nytt bildspel som en av våra medlemmars anhörig hade sammanställt och hellyckad stämning. ”Alla” var där, och ävenledes inbjudna utställare från Tämta och Hestra Eftersom en del av verksamheten bedrevs utomhus fick vi även besök av Egons flitiga bin, vilket var mindre bra. Vädret var i början regnigt, men efter hand klarnade det upp. Vi hade också ordnat ”miniseminarier” i den vackra herrgården, men intresset för dessa var dåligt. Allt kan inte lyckas, men det var ett gott försök. Sammanfattas kan dock, att denna den 19:e Honungens Dag var mycket lyckad.. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 7 november. Nästa årsmöte blir tisdagen den 23 nov. 2009 kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikale Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet kan lätt utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Mikael Witte (sammankallande), Egon Andersson, Fredrik Persson, Roland Klerfors, Agneta Nilsson och Karin Sjöholm.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Tony Persson.

Hemsidan på Internet har ny adress: www.molnlyckebiodlare.se Webbmastrar har varit Anders Liljebladh och Fredrik Persson. Föreningen har alltså numera egen domän.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter
. Vi har under året etablerat samarbete med Råda Säteri och Friluftsfrämjandet i Mölnlycke beträffande Honungens Dag. Distriktsförbundet har valt att lägga sitt årsmöte på tid som sammanfaller med BF:s årsmöte vilket lett till att inget samarbete med distriktet skett under året. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen representerades inte vid distriktets årsmöte den 7 februari i Ljungskile eftersom de valda ombuden var upptagna på grund av BF:s årsmöte. Även ersättarna hade förhinder av något slag. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF. Carl-Erik har på föreningens uppdrag deltagit i kurs för studiecirkelledare 17 januari anordnad av SBR och Vuxenskolan. En grupp danska biodlare besökte Egon Anderssons bigård på Råda Säteri den 30 augusti.


Medlemsantalet
. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 28

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 3

Totalt 34

Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med en person.

Årsrapporter
har fram till den 21 nov. lämnats av 13 medlemmar som rapporterar 180 bisamhällen, en ökning med 14 samhällen jämfört med år 2008. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 20.5 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ännu ett intensivt verksamhetsår har vi lagt bakom oss. Nästa år är föreningens 76:e. Mycket har hänt sedan år 1935, då föreningen bildades. Den direkta orsaken till detta var att en del av Boråsvägen på en sträcka vid sjön Gröen (Landvettersjön) rasade. Det blev alltså svårt att besöka moderföreningen i Landvetter. Föga kunde initiativtagaren Lars Roos ana vilken utveckling som skulle ske i Mölnlycke biodlarförening under dessa 75 år. Landvetterföreningen finns fortfarande kvar, men verksamheten där är mycket begränsad. – Nya medlemmar är välkomna att ta del av våra erfarenheter i arbetet för snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Detta hade varit en orealistisk dröm för Lars Roos och övriga medlemmar i föreningen 1935. Nu står vi där, men arbetet måste fortsätta. Naturen tar snart tillbaka uppnådda landvinningar om man släpper taget. Låt oss kämpa vidare, mot nya djärva mål under nästkommande 75 år!

Mölnlycke den 22 november 2009