Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2010 för MÖLNLYCKE biodlarförening avseende tiden 2009-11-01 – 2010-10-31.

Mölnlycke biodlareförening kommer att minnas säsongen 2010 på grund av den hårda vintern 2009/2010. Vinterförlusterna var ovanligt stora, vilket troligen kan förklaras med dels en dålig sommar 2009 och dels en ovanligt kall och snörik vinter. Det är framför allt avläggare (konstsvärmar) och svaga samhällen i allmänhet som dött under senvintern eller tidigt på våren, sannolikt på grund av brist på unga bin (så kallade vinterbin). Styrsö parningsstation kunde hållas öppen som vanligt, men Vendelsö måste hållas stängd då både samhällena på ön och reservsamhällena i land dog under vintern. Vi brukar betrakta dessa stationer som våra egna eftersom stationsföreståndarna tillhört vår förening.  –  Ingen nybörjarkurs har genomförts i år eftersom tillräckligt antal deltagare saknades. En drottningodlingskurs under Egon Anderssons ledning har anordnats, och Honungens dag (den 20:e i ordningen sedan starten) ägde rum på Råda Säteri.

Varroakvalster. 

Varroasituationen verkar vara oförändrad. Det finns ingenting som tyder på att den stora vinterdödligheten skulle bero enbart på varroakvalster eftersom starka samhällen i regel har överlevt. Obehandlade samhällen har troligen dött redan tidigare år.

Biskötsel är starkt väderberoende, och vädret kan sammanfattas så här: Vinter redan i oktober 2009 med temperaturunderskott på 2 grader och regn och snö. November mild men december kallare än normalt och snö! Fyra grader under genomsnittet i januari och två under i februari, och dessutom i denna månad rikligt med snö. mars hade medeltemperatur och normalt med nederbörd, dvs. ingen vår i sikte! April hade något över medan maj något under medeltemperatur (+1 resp. – 0,5 grader) och delvis torrt. I den viktiga månaden juni var det först varmt, sedan kallt och mot slutet varmt igen, och något mindre regn än normalt. Hallondraget kom sent i gång men blev bra på många håll. juli hade två grader över normal temperatur och var regnig liksom augusti som hade nära normal temperatur. Inget ljungdrag i år i våra trakter! September och oktober normalt regniga och beträffande oktober något kallare än normalt. Trots det mycket varierande vädret har många biodlare fått rekordskörd i år medan andra fått mycket dålig skörd.  Drottningodlingen har gått bra med goda parningsresultat på Styrsö (Vendelsö stängt). Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives.

Mötesverksamheten år 2010.

En kort redogörelse följer –  mera  information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet ___ nov. ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingarna höll Egon Andersson ett uppskattat föredrag om drottningodling och abrlsarbete.  Larvdag lördagen den 5 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Succé! Lördag 4 sep. kl. 11.00-16.00 anordnade vi Honungens dag på Råda Säteri. Efter förra årets succé blev årtes upplaga en besvikelse vad gäller antalet besökare. Mikael Witte och Lars Alfredsson visade bikupor i Egons välskötta bigård, honungsförsäljning förstå’s och bildspel samt inbjudna utställare från Tämta. Verksamheten bedrevs utomhus, och vädret var bra. Årsmötet får ställning till om vi nästa år skall satsa på ett stort tjugoårsjubileum eller  –  alternativt  –  lägga ner altihop. Årets upplaga av Honungens Dag gav kanske inte valuta för den stora arbetsinsatsen av föreningens medlemmar. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 13 november. Nästa årsmöte blir tisdagen den 16 nov. 2010  kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikale Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Medlemsantalet kan lätt utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén  har bestått av: Karin Sjöholm (sammankallande), Mikael Witte, Egon Andersson, Lars Alfredsson, Fredrik Persson, Roland Klerfors,  och Agneta Nilsson.
 
Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Hans Wedberg.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se    Webbmastrar har varit Anders Liljebladh och Fredrik Persson. Hemsidan har varit tillgänglig hela året och uppdateras kontinuerligt.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat med Råda Säteri beträffande Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 13 februari i Ljungskile av Anders Liljebladh och Peter Bartzak. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och  Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF. Egon och Carl-Erik har deltagit i en av Föreningen svensk Buckfastavel anordnad studieresa (tre dagar) till Paul Jungers i Luxemburg.
 
Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar           1
Fullbetalande SBR-medlemmar      __
Familjemedlemmar           __
Stödjande medlemmar           __

Totalt              __

Jämfört med föregående år innebär detta en  __ning med ___ personer.

Årsrapporter har fram till den 14 nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2009. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.
 
Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Året som gått har inneburit prövningar för många av våra medlemmar men även glädjeämnen. Vi har snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Erfarenhet och kunskaper finns i vår förening, och sammanhållningen mellan medlemmarna är god. Nya medlemmar är välkomna att ta del i vårt gemensamma arbete och vår arbetsglädje. Vi möter framtidens utmaningar med glädje och förenade krafter.

Mölnlycke den 14 november 2010            STYRELSEN