Årsberättelse 2012

Avseende tiden 2011-11-01 – 2012-10-31.

Biodlingen  och vädret hänger ihop. Hösten 2011 och vintern 2012 var gynnsamma för biodlingen, och övervintringen gick ovanligt bra. Vi hade många avläggare bildade, och nästan alla samhällen, stora som små, övervintrade bra. Sedan kom regnet. Hallondraget regnade bort i våra trakter. Vårsådd raps har gett en del drag på sina håll, och allt regnet gynnade ljungen. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives. Troligen inga stora honungsmängder detta år.
 
Varroakvalster  resistenta mot det aktiva ämnet i Apistan upptäcktes på flera håll i Sverige redan i fjol. Detta betyder troligen att vi har sådana kvalster även hos oss. Apistan kan därför redan nu vara utan verkan, och flera medlemmar har kompletterat med oxalsyrabehandling på hösten och med andra metoder. Preben Kristiansen berättade om detta vid biodlarträffen den 12 maj, se nedan.
 
Mötesverksamheten  2011-2012. En kort redogörelse följer –  mera  information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 22 nov. 2011 ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingar och kaffe/the med tårta enligt gammal sed  höll Torbjörn Jacobsson föredrag. Lördagen den 12 maj kl 13.00 anordnade vi en biodlarträff på Råda Säteri med föredrag och demonstration i bigården av Preben Kristiansen. Temat var varroabekämpning och resistensen mot bekämpningsmedel typ Apistan. Det kom 33 biodlare samt några barn till träffen och intresset var stort, både vid föredraget och i bigården. Anstormning med andra ord. Larvdag lördagen den 2 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Bra väder och succé men förvånande nog inte fler deltagare än förra året. Detta är ju ett fantastiskt tillfälle för alla som vill ta del av föreningens framgångar inom avelsarbetet. Kan det vara så att kunskaperna om drottningodling inte räcker till på alla håll? Frågan är ställd och var och en får rannsaka sitt samvete. Söndag 9  sep. deltog föreningen i EU-projektet Rådasjön runt på Råda Säteri med informationsbord och observationskupa samt honungsförsäljning. Ett gediget förarbete under ledning av Anders Liljebladh och Mikael Witte resulterade i fotografi och omnämnande i Härryda-Posten, men antalet besökare var inte stort. På grund av att arrangemanget tidsmässigt sammanträffade med vinterfodringen kunde vi inte anordna visning i bigården vid detta tillfälle. Vi får ännu en gång konstatera, att det är svårt att nå ut med vår information om bin och biodling till den ”stora publiken”, men vi gjorde ändå ett gott försök. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 3 november under ledning av Anders Liljebladh. Nästa årsmöte blir lördagen den 24 nov. 2012  kl. 14.00 i Kulturhuset i Mölnlycke vilket innebär ett försök med årsmöte på en lördagseftermiddag.

Biodlingskurs. Det är stor konkurrens om deltagare eftersom det finns många föreningar i Göteborg med omnejd och flera föreningar anordnar studiecirklar. Styrelsen har under året diskuterat frågan och beslutat att om möjligt anordna en grundkurs i biodling under 2012. Eftersom vi har stora kunskaper inom avelsarbetet med bin inom föreningen och medlemmar med tillräckligt stora bigårdar är målsättningen att anordna en kurs där teori varvas med praktiska övningar i bigård så att deltagarna får en gedigen utbildning. Inom föreningen har vi också möjlighet at få fram avläggare för försäljning till deltagarna. Inbjudan har gått ut via hemsidan och vi uppmanar alla medlemmar att sprida upplysningar om kursen så att vi får tillräckligt antal deltagare. Eftersom det är en kurs och ingen cirkel måste vi ta upp en kursavgift för att finansiera detta.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikael Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Vi har en ändamålsenlig organisation men antalet medlemmar ökar inte.  Avelsansvarig har varit Egon Andersson. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh (sammankallande), Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisor: Åke Ferm.  Revisorssuppleant: Tony Persson.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se  med Fredrik Persson och Anders Liljebladh. som ansvariga.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat med Råda Säteri som välvilligt ställt lokal vid biodlarträffen 12/5 till vårt förfogande. Vi har utmärkt samarbete med grannföreningarna. Särskilt omnämnande är berättigat av Landvetter bf eftersom detta var vår moderförening 1935 då Mölnlycke Bf startades av Per Roos. Att samarbetet var gott mellan föreningarna i starten liksom ännu i denna dag framgår av gamla protokoll där det står att läsa att Per Roos representerade båda föreningarna vid Länsförbundets (numera: Distriktets) årsmöte. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.  Representation: Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 4 februari i Uddevalla av Anders Liljebladh och Carl-Erik Dahlberg. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och  Åke Ferm biträdande föreståndare på Vendelsö. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar           1
Fullbetalande SBR-medlemmar      25
Familjemedlemmar           1
Stödjande medlemmar           3
Totalt              31

Jämfört med föregående år innebär detta en  __ning med ___ personer.

Årsrapporter har fram till den ___ nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2011. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.  Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Övrigt:  SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) överlät som gåva under 2011 parningsstationerna till avelsföreningarna. Under året har Föreningen Svensk Buckfastavel varit huvudman för parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö. Samtidigt har anslagen till avelsarbete från EU och  svenska staten minskat. Situationen kan beskrivas som turbulent. Förhoppningsvis kan verksamheten inom avelsarbetet ändå bedrivas även nästa år. Detta är mycket viktigt eftersom vi har snälla bin som inte svärmar tack vare engagerade medlemmars arbete vid parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö. Vi har stora kunskaper om biodling inom vår förening och vi är ledande inom avelsarbetet tack vare våra medlemmar. Kunskaper som vi gärna delar med oss av till alla som vill vara med och deltaga i arbetet. Låt oss gå framtiden till mötes med fortsatt samarbete och arbetsglädje till fromma för alla naturintresserade i vår del av Sverige.
 
Mölnlycke den 21 november 2012            STYRELSEN

version 4