Årsberättelse 2013

Avseende tiden 2012-11-01 – 2013-10-31.

Egen parningsstation. SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) överlät som gåva under 2011 parningsstationerna till avelsföreningarna. Hösten 2012 beslutade buckfastgruppen överraskande att lägga ned verksamheten på Styrsö av ekonomiska skäl. Nya drottningar var tillsatta i alla bisamhällen på Styrsö och angränsande öar, och en nedläggning hade varit ren kapitalförstöring. Efter överläggningar mellan parterna bestämdes, att Mölnlycke bf övertog verksamheten från och med år 2013 samtidigt som vi åtog oss att reglera stationens skuld. Drottningarna var nämligen inte betalda. Årets verksamhet på Styrsö har gått bra, och alla skulder är nu reglerade. Det har också blivit ett överskott, och styrelsen föreslår att dessa pengar reserveras i nästa års budget för inköp av drottningar till Styrsö så att parningsstationen kan drivas även åren 2015-2016. Rasparningsplats har under året anordnats på Råda Säteri. Infobigård. Styrelsen föreslår årsmötet att inrätta en info-bigård på Råda Säteri. Ett mindre belopp har utlovats från Härryda Kommun för inköp av material.

Biodlingen . Vintern började tidigt i början av december 2012 och varade ända in i april. Inte mycket snö, men kallt. Trots den långa vintern klarade sig bisamhällena förhållandevis bra. Hallondraget regnade bort till en början även i år, men i början av juli fick vi en värmebölja som räddade årets skörd. Vårsådd raps, lind och troligen klöver har gett drag i våra trakter. Ljungen gav ingen honung i år. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives, men troligen kan vi i år notera den största honungsskörden någonsin i vår förening. Givetvis rekord även beträffande antal bisamhällen bland våra medlemmar. Varroakvalster  resistenta mot det aktiva ämnet i Apistan upptäcktes på flera håll i Sverige redan 2011, och förmodligen har vi har sådana kvalster även hos oss. Vad detta kommer att innebära för oss i framtiden vet vi inte ännu.
 
Mötesverksamheten  2012-2013. En kort redogörelse följer –  mera  information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 24  nov. 2012 ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingar och kaffe/the med tårta enligt gammal sed  höll Jens Larsen föredrag. Larvdag lördagen den 1 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Bra väder och succé utom beträffande antalet deltagare. Kunskaperna om drottningodling räcker kanske inte till på alla håll. Söndag 8  sep. deltog föreningen i EU-projektet Rådasjön runt på Råda Säteri med informationsbord och observationskupa samt honungsförsäljning. Anders Liljebladh blev fotograferad och omnämnd i Härryda-Posten. Antalet besökare ungefär som föregående år. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes ___  november under ledning av Anders Liljebladh. Nästa årsmöte blir tisdagen den 26 nov. 2013  kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Biodlingskurs. Föreningens satsning på utbildning under 2013 kom av sig helt och hållet på grund av brist på deltagare. Styrelsen föreslår årsmötet att försöka igen under nästa år.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikael Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleant Agneta Nilsson. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Vi har en ändamålsenlig organisation men antalet medlemmar ökar inte.  Avelsansvarig har varit Egon Andersson. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh (sammankallande), Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisor: Rolf Bengtsson.  Revisorssuppleant:

Hemsidan på Internet har adressen:
www.molnlyckebiodlare.se  med Fredrik Persson och Anders Liljebladh. som ansvariga.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat med Råda Säteri, och vi har utmärkt samarbete med grannföreningarna. Särskilt omnämnes Landvetter bf, vår moderförening 1935 då Mölnlycke Bf startades av Per Roos. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.  

Representation: Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den ___ februari i __________ av Anders Liljebladh och Agneta Nilsson. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och  Åke Ferm biträdande föreståndare på Vendelsö. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF. Anders Liljebladh representerade vår förening vid Landvetter bf:s hundraårjubileum.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar           1
Fullbetalande SBR-medlemmar      __
Familjemedlemmar           1
Stödjande medlemmar           __
Totalt              

Jämfört med föregående år innebär detta en  __ning med ___ personer.

Årsrapporter har fram till den ___ nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2012. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.  Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Övrigt: Vår förening är så vitt vi vet den enda lokalföreningen inom SBR som driver en egen parningsstation av internationell klass i vad avser antalet drönargivande samhällen. För att säkerställa den genetiska mångfalden behövs lägst cirka tjugo drönargivande bisamhällen. Detta är möjligt tack vare samarbetet med biodlarna på Styrsö och omgivade öar i Göteborgs Södra Skärgård. Föreningen är skyldig ett särskilt tack till dessa biodlare, men framför allt till Lennart och Ingalill Karlsson på Styrsö. Förutom att Lennart är platsansvarig har paret dessutom varje lördag under säsongen då stationen varit öppen bjudit på kaffe och tårta i sin underbara trädgård.
Genom denna kulturinsats har Mölnlycke biodlarförening indirekt blivit delaktig i den sociala gemenskap som vi tidigare i viss mån har saknat i vår krets. Bin i all ära, men visst är det roligt att ha trevligt också. Därmed ser vi ljust på framtiden och hoppas på fortsatt intresse för vår verksamhet till gagn för biodlingen och därmed mångfalden i vårt samhälle.

 
Mölnlycke den 25 november 2013            STYRELSEN