årsberättelse

Årsberättelse 2014

Avseende tiden 2013-11-01 – 2014-10-31.


Kurser. Ingen kan se in i framtiden, men de som varit med länge i biodlingen minns ”gröna vågen” för några decennier sedan. 2014 kanske senare kommer att minnas som året då biodling åter blev en ”innegrej”. Vår grundkurs i biodling, som de närmast föregående åren ställdes in på grund av brist på deltagare, blev plötsligt fulltecknad. En större lokal fick i all hast bokas. Vi har ett lärarlag på fem personer med från några till över femtio års erfarenhet av biodling, och en egen kursplan som omfattar kurser under flera år. Vi tror inte att man kan gå en ”nybörjarkurs” på trettio timmar och sedan vara fullärd. Det är bättre med en kortare grundkurs och fortsättning följande år. Givetvis syftar vår utbildning i första hand till biodling som hobby eller deltidssysselsättning. Vi gläder oss åt att flera av årets kursdeltagare blivit medlemmar i vår förening. Alla som önskat köpa egna bisamhällen (avläggare) har kunnat få hjälp med detta, och alla som så önskat har fått en mentor från föreningen. Vi hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna i vår krets och önskar dem all lycka med biodlingen.

 årsberättelse

Bild från bin i Balltorp

 

 

Styrsö parningsstation som sedan år 2013 åter drives av vår förening har gått bra under detta år. Av 320 drottningar blev 261 parade (81%). Styrelsen föreslår att överskottet 2014 i likhet med överskottet 2013 reserveras så att verksamheten kan drivas vidare 2015-2016. Oförutsedda utgifter kan uppkomma till exempel om drottningar behöver bytas i förtid. Ett samarbete har etablerats med alla biodlare i Södra skärgården, och många har dessutom bidragit genom att frivilligt betala ett belopp för de drottningar som under hösten tillsatts i alla samhällen på öarna.

Drottningtillsättningskurs anordnades den 9 augusti på Styrsö i samverkan med Göteborgs och Bohus läns biodlardistrikt. Där hade vi även nöjet att i spetsen för ett antal biodlare från distriktet se vår distriktsordförande Marita Dellvert. Kursledare var Egon Andersson.

Rasparningsplats har vi haft på Råda Säteri.

Infobigården  på Råda Säteri har fungerat och har varit ett populärt besöksmål. För skötseln har Anders Liljebladh ansvarat.

Mötesverksamheten :   Årsmötet 26 nov. 2013  ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingar och kaffe/the med tårta höll Björn Albinsson föredrag om YH-utbildningen i biodling. Larvdag lördagen den 7 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Bra väder och som vanligt en lyckad tillställning. Lördag __  sep. deltog föreningen i EU-projektet Rådasjön runt på Råda Säteri och där tilldrog sig infobigården stort intresse. Anders Liljebladh och Fredrik Persson representerade föreningen, informerade om biodling och sålde honung.. Samordnad varroabehandling med oxalsyra planeras 22 november under ledning av Anders Liljebladh. Ovanligt sent på året och detta på grund av den ovanligt varma hösten. Nästa årsmöte blir tisdagen den 25 nov. 20134 kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Biodlingen . Vintern var mild och våren kom rekordtidigt redan i februari. Mars och april var varmare än normalt medan maj började svalt och värmebölja på slutet. Juni först varm och sedan kall. Juli hade en lång värmebölja och mycket torrt. Augusti var mycket regnig. Sensommarvärme i september och mycket regn i oktober. Även november har hittills varit mild och grå. Hallondraget gav inte mycket honung i år medan däremot klövern troligen gett honung på grund av värmen i juli. Samtidigt torkade ljungdraget bort, så av ljunghonung blev det endast ”stänk”. Linden har troligen inte heller givit honung. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives. Troligen är årets skörd mindre ön fjolårets. Varroakvalster är ett problem som fortsätter.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikael Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleant Agneta Nilsson. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail.   Avelsansvarig har varit Egon Andersson. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh (sammankallande), Mikael Witte och Fredrik Persson. Föreståndare för Styrsö parningsstation har varit Egon Andersson med Lennart Karlsson som platsansvarig. Kursledare har varit Carl-Erik, Anders, Agneta, Fredrik och Egon.

Revisor: Frank Beal.  Frank har även varit valberedare.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se  med Fredrik Persson och Anders Liljebladh. som ansvariga.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat bland annat med Råda Säteri. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.  

Representation: Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 9 februari i Munkedal av Anders Liljebladh och Agneta Nilsson. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

    Hedersmedlemmar
    Fullbetalande SBR-medlemmar
    Familjemedlemmar
    Stödjande medlemmar
    Totalt

Jämfört med föregående år innebär detta en  ökning med X personer.

Årsrapporter har fram till den ___ nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2013. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.  Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Övrigt: Vår förening är den enda lokalföreningen inom SBR som har egen parningsstation. Trots att vi är en liten förening har vi en stor utåtriktad verksamhet. Det är mycket glädjande att medlemsantalet nu har ökat. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna och ser med tillförsikt framåt mot en ljus framtid för vår förening och för biodlingen i Sverige.

 
Mölnlycke den 25 november 2014            STYRELSEN