Alla inlägg av Mölnlycke Biodlare

Välkommen till Rådasjön runt

Rådasjön runt 9:e september vid Råda Säteri

Mölnlycke Biodlare kommer vara representerade denna dag och informera om biodling. Vi vill gärna att fler i föreningen är med och hjälper till!

Så här presenteras arragemanget.

Rådasjöns dag blir en spännande dag med massor av aktiviteter för alla som har ett intresse för natur, djur, kultur, friluftsliv, sport och äventyr!
Ta chansen att under Rådasjöns dag upptäcka just ditt Rådasjön — ett fantastiskt natur- och friluftsområde med en mängd intressanta sevärdheter, vackra rekreationsområden, härliga motionsslingor och en rik biologisk mångfald. Lär känna de föreningar som verkar i området och ta tillfället i akt att få en presentation av alla de aktiviteter som du själv kan ta del av.

Gunnebo

Bild från Gunnebo

Årsberättelse 2012

Avseende tiden 2011-11-01 – 2012-10-31.

Biodlingen  och vädret hänger ihop. Hösten 2011 och vintern 2012 var gynnsamma för biodlingen, och övervintringen gick ovanligt bra. Vi hade många avläggare bildade, och nästan alla samhällen, stora som små, övervintrade bra. Sedan kom regnet. Hallondraget regnade bort i våra trakter. Vårsådd raps har gett en del drag på sina håll, och allt regnet gynnade ljungen. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives. Troligen inga stora honungsmängder detta år.
 
Varroakvalster  resistenta mot det aktiva ämnet i Apistan upptäcktes på flera håll i Sverige redan i fjol. Detta betyder troligen att vi har sådana kvalster även hos oss. Apistan kan därför redan nu vara utan verkan, och flera medlemmar har kompletterat med oxalsyrabehandling på hösten och med andra metoder. Preben Kristiansen berättade om detta vid biodlarträffen den 12 maj, se nedan.
 
Mötesverksamheten  2011-2012. En kort redogörelse följer –  mera  information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 22 nov. 2011 ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingar och kaffe/the med tårta enligt gammal sed  höll Torbjörn Jacobsson föredrag. Lördagen den 12 maj kl 13.00 anordnade vi en biodlarträff på Råda Säteri med föredrag och demonstration i bigården av Preben Kristiansen. Temat var varroabekämpning och resistensen mot bekämpningsmedel typ Apistan. Det kom 33 biodlare samt några barn till träffen och intresset var stort, både vid föredraget och i bigården. Anstormning med andra ord. Larvdag lördagen den 2 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Bra väder och succé men förvånande nog inte fler deltagare än förra året. Detta är ju ett fantastiskt tillfälle för alla som vill ta del av föreningens framgångar inom avelsarbetet. Kan det vara så att kunskaperna om drottningodling inte räcker till på alla håll? Frågan är ställd och var och en får rannsaka sitt samvete. Söndag 9  sep. deltog föreningen i EU-projektet Rådasjön runt på Råda Säteri med informationsbord och observationskupa samt honungsförsäljning. Ett gediget förarbete under ledning av Anders Liljebladh och Mikael Witte resulterade i fotografi och omnämnande i Härryda-Posten, men antalet besökare var inte stort. På grund av att arrangemanget tidsmässigt sammanträffade med vinterfodringen kunde vi inte anordna visning i bigården vid detta tillfälle. Vi får ännu en gång konstatera, att det är svårt att nå ut med vår information om bin och biodling till den ”stora publiken”, men vi gjorde ändå ett gott försök. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 3 november under ledning av Anders Liljebladh. Nästa årsmöte blir lördagen den 24 nov. 2012  kl. 14.00 i Kulturhuset i Mölnlycke vilket innebär ett försök med årsmöte på en lördagseftermiddag.

Biodlingskurs. Det är stor konkurrens om deltagare eftersom det finns många föreningar i Göteborg med omnejd och flera föreningar anordnar studiecirklar. Styrelsen har under året diskuterat frågan och beslutat att om möjligt anordna en grundkurs i biodling under 2012. Eftersom vi har stora kunskaper inom avelsarbetet med bin inom föreningen och medlemmar med tillräckligt stora bigårdar är målsättningen att anordna en kurs där teori varvas med praktiska övningar i bigård så att deltagarna får en gedigen utbildning. Inom föreningen har vi också möjlighet at få fram avläggare för försäljning till deltagarna. Inbjudan har gått ut via hemsidan och vi uppmanar alla medlemmar att sprida upplysningar om kursen så att vi får tillräckligt antal deltagare. Eftersom det är en kurs och ingen cirkel måste vi ta upp en kursavgift för att finansiera detta.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikael Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Vi har en ändamålsenlig organisation men antalet medlemmar ökar inte.  Avelsansvarig har varit Egon Andersson. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh (sammankallande), Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisor: Åke Ferm.  Revisorssuppleant: Tony Persson.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se  med Fredrik Persson och Anders Liljebladh. som ansvariga.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat med Råda Säteri som välvilligt ställt lokal vid biodlarträffen 12/5 till vårt förfogande. Vi har utmärkt samarbete med grannföreningarna. Särskilt omnämnande är berättigat av Landvetter bf eftersom detta var vår moderförening 1935 då Mölnlycke Bf startades av Per Roos. Att samarbetet var gott mellan föreningarna i starten liksom ännu i denna dag framgår av gamla protokoll där det står att läsa att Per Roos representerade båda föreningarna vid Länsförbundets (numera: Distriktets) årsmöte. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.  Representation: Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 4 februari i Uddevalla av Anders Liljebladh och Carl-Erik Dahlberg. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och  Åke Ferm biträdande föreståndare på Vendelsö. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar           1
Fullbetalande SBR-medlemmar      25
Familjemedlemmar           1
Stödjande medlemmar           3
Totalt              31

Jämfört med föregående år innebär detta en  __ning med ___ personer.

Årsrapporter har fram till den ___ nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2011. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.  Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Övrigt:  SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) överlät som gåva under 2011 parningsstationerna till avelsföreningarna. Under året har Föreningen Svensk Buckfastavel varit huvudman för parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö. Samtidigt har anslagen till avelsarbete från EU och  svenska staten minskat. Situationen kan beskrivas som turbulent. Förhoppningsvis kan verksamheten inom avelsarbetet ändå bedrivas även nästa år. Detta är mycket viktigt eftersom vi har snälla bin som inte svärmar tack vare engagerade medlemmars arbete vid parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö. Vi har stora kunskaper om biodling inom vår förening och vi är ledande inom avelsarbetet tack vare våra medlemmar. Kunskaper som vi gärna delar med oss av till alla som vill vara med och deltaga i arbetet. Låt oss gå framtiden till mötes med fortsatt samarbete och arbetsglädje till fromma för alla naturintresserade i vår del av Sverige.
 
Mölnlycke den 21 november 2012            STYRELSEN

version 4

Marknad i Mölnlycke

Marknad  i Mölnlycke

Lördagen den 17:e september var det höstmarknad i Mölnlycke centrum. Vi hade fått ett bord precis utanför Systembolaget. Det var väldigt mycket folk som köpte honung och frågade om biodling. Det var Fredrik  och Agneta som var på plats.

Marknad 2011

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2010 för MÖLNLYCKE biodlarförening avseende tiden 2009-11-01 – 2010-10-31.

Mölnlycke biodlareförening kommer att minnas säsongen 2010 på grund av den hårda vintern 2009/2010. Vinterförlusterna var ovanligt stora, vilket troligen kan förklaras med dels en dålig sommar 2009 och dels en ovanligt kall och snörik vinter. Det är framför allt avläggare (konstsvärmar) och svaga samhällen i allmänhet som dött under senvintern eller tidigt på våren, sannolikt på grund av brist på unga bin (så kallade vinterbin). Styrsö parningsstation kunde hållas öppen som vanligt, men Vendelsö måste hållas stängd då både samhällena på ön och reservsamhällena i land dog under vintern. Vi brukar betrakta dessa stationer som våra egna eftersom stationsföreståndarna tillhört vår förening.  –  Ingen nybörjarkurs har genomförts i år eftersom tillräckligt antal deltagare saknades. En drottningodlingskurs under Egon Anderssons ledning har anordnats, och Honungens dag (den 20:e i ordningen sedan starten) ägde rum på Råda Säteri.

Varroakvalster. 

Varroasituationen verkar vara oförändrad. Det finns ingenting som tyder på att den stora vinterdödligheten skulle bero enbart på varroakvalster eftersom starka samhällen i regel har överlevt. Obehandlade samhällen har troligen dött redan tidigare år.

Biskötsel är starkt väderberoende, och vädret kan sammanfattas så här: Vinter redan i oktober 2009 med temperaturunderskott på 2 grader och regn och snö. November mild men december kallare än normalt och snö! Fyra grader under genomsnittet i januari och två under i februari, och dessutom i denna månad rikligt med snö. mars hade medeltemperatur och normalt med nederbörd, dvs. ingen vår i sikte! April hade något över medan maj något under medeltemperatur (+1 resp. – 0,5 grader) och delvis torrt. I den viktiga månaden juni var det först varmt, sedan kallt och mot slutet varmt igen, och något mindre regn än normalt. Hallondraget kom sent i gång men blev bra på många håll. juli hade två grader över normal temperatur och var regnig liksom augusti som hade nära normal temperatur. Inget ljungdrag i år i våra trakter! September och oktober normalt regniga och beträffande oktober något kallare än normalt. Trots det mycket varierande vädret har många biodlare fått rekordskörd i år medan andra fått mycket dålig skörd.  Drottningodlingen har gått bra med goda parningsresultat på Styrsö (Vendelsö stängt). Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives.

Mötesverksamheten år 2010.

En kort redogörelse följer –  mera  information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet ___ nov. ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingarna höll Egon Andersson ett uppskattat föredrag om drottningodling och abrlsarbete.  Larvdag lördagen den 5 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Succé! Lördag 4 sep. kl. 11.00-16.00 anordnade vi Honungens dag på Råda Säteri. Efter förra årets succé blev årtes upplaga en besvikelse vad gäller antalet besökare. Mikael Witte och Lars Alfredsson visade bikupor i Egons välskötta bigård, honungsförsäljning förstå’s och bildspel samt inbjudna utställare från Tämta. Verksamheten bedrevs utomhus, och vädret var bra. Årsmötet får ställning till om vi nästa år skall satsa på ett stort tjugoårsjubileum eller  –  alternativt  –  lägga ner altihop. Årets upplaga av Honungens Dag gav kanske inte valuta för den stora arbetsinsatsen av föreningens medlemmar. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 13 november. Nästa årsmöte blir tisdagen den 16 nov. 2010  kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikale Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Medlemsantalet kan lätt utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén  har bestått av: Karin Sjöholm (sammankallande), Mikael Witte, Egon Andersson, Lars Alfredsson, Fredrik Persson, Roland Klerfors,  och Agneta Nilsson.
 
Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Hans Wedberg.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se    Webbmastrar har varit Anders Liljebladh och Fredrik Persson. Hemsidan har varit tillgänglig hela året och uppdateras kontinuerligt.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat med Råda Säteri beträffande Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 13 februari i Ljungskile av Anders Liljebladh och Peter Bartzak. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och  Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF. Egon och Carl-Erik har deltagit i en av Föreningen svensk Buckfastavel anordnad studieresa (tre dagar) till Paul Jungers i Luxemburg.
 
Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar           1
Fullbetalande SBR-medlemmar      __
Familjemedlemmar           __
Stödjande medlemmar           __

Totalt              __

Jämfört med föregående år innebär detta en  __ning med ___ personer.

Årsrapporter har fram till den 14 nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2009. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.
 
Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Året som gått har inneburit prövningar för många av våra medlemmar men även glädjeämnen. Vi har snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Erfarenhet och kunskaper finns i vår förening, och sammanhållningen mellan medlemmarna är god. Nya medlemmar är välkomna att ta del i vårt gemensamma arbete och vår arbetsglädje. Vi möter framtidens utmaningar med glädje och förenade krafter.

Mölnlycke den 14 november 2010            STYRELSEN

Drottningodlingskurs

Mölnlycke biodlarförening i samarbete med Folkuniversitetet ordnar kurs i praktisk
drottningodling med start måndagen den 26 april kl. 19.00 Skiffervägen 12 i Mölnlycke.Vi kommer att inleda med några teoriträffar och därefter ytterligare sammankomster med praktisk
odling. Eftersom drottningodling är betingad av hur våren blir kommer vi att schemalägga våra
aktiviteter efterhand och anpassa oss till bisamhällenas utveckling.

Vi kommer att lära oss om honungsbiets reproduktion, olika odlingsmetoder, hur man gör
parningssamhällen och om drottningtillsättning. Som kursbok använder vi Ulf Gröhns Biodling
för vanligt folk
och ytterligare någon bok som kan vara intressant.Det tema som titeln anger
kommer att vara vår ledstjärna, dvs. oavsett storlek på bigården ska man kunna odla sina egna
drottningar och få bättre bin.

Avelsmaterial kommer att hämtas i mina bigårdar eller hos annan märkesbiodlare. Tanken är att
vi också ska sätta ut våra drottningar till parning på Styrsö för att försäkra oss om parning med
förstklassiga drönare.

Kursavgift 200:-, kostnader för litteratur, egen drottningsodlingsmateriel och avelsmaterial enl.
Buckfastklubbens prislista tillkommer.

Anmälan till kursledare Egon Andersson senast den 20 april på tfn. 031-88 38 77 eller
0708-78 93 70. Det går också bra att maila till egon.andersson@folkuniversitetet.se.

Kursinnehåll:

26 april

Introduktion, kursplanering, schema
19.00 – 21.00 Honungsbiets reproduktion, drottningodlingens grunder, odlingsmetoder,
redskap, tidsscheman och odlingsbetingelser.

3 maj

Mera teori; anpassning av odlingsmetod, dokumentation och planering, ordna
19.00 – 21.00 cellbyggarsamhälle, omlarvning, amningssamhälle, parningssamhällen, parning
och tillsättning. Bestämmelser för utplacering av drottningar på Styrsö. Kort om
avelsarbete.

Maj – juni

Övriga sammankomster schemaläggs efterhand och kommer att innehålla rent
praktiska moment och kommer att förläggas till våra bigårdar på tider anpassade
till odlingsschemat.

Välkomna
Mölnlycke Biodlarförening
Egon Andersson

Årsberättelse 2009

Mölnlycke biodlareförening håller ställningarna som den ledande västsvenska biodlarföreningen när det gäller avelsarbete. Två parningsstationer – Styrsö och Vendelsö – betraktar vi som våra egna eftersom stationsföreståndarna tillhör vår förening. Inom den andra stora biodlarorganisationen i Sverige, BF (Biodlingsföretagarna) finns ingen enda parningsstation. Konkurrensen är inte så stor, för ingen annan förening i vår närhet driver någon parningsstation över huvud taget. Däremot finns så kallade parningsplatser, vilket är en enklare form utan krav på testat och godkänt avelsmaterial. Parningsplatser är i regel avsedda för respektive förenings medlemmar, medan SBR-stationer är öppna för alla biodlare. I vår förening satsar vi alltså på det som är grundförutsättningen för en framgångsrik biodling, nämligen bidrottningarna. Nu kan vi ju inte vara bäst på allt, och det finns andra föreningar som är framgångsrika när det gäller social samvaro, diskussionsaftnar osv. I vår förening efterfrågas inte sådana aktiviteter, men skulle det finnas intresse så finns utrymme för den som vill att ta initiativ! – Ingen nybörjarkurs har genomförts i år eftersom tillräckligt antal deltagare saknades. Honungens dag har anordnats på ny plats med nya samarbetspartners. Bin som svärmar är numera ovanligt, och snälla och produktiva bin har vi redan.

Varroakvalster. Den som slarvar med varroabekämpningen löper stor risk att mista sina bin. Det har givetvis inträffat i en del fall, men i stort verkar läget inom vår förening vara under kontroll. Varroamötet 2009 var dåligt besökt. Här krävs kanske en förnyelse av formerna. Årsmötet får ta beslut om detta.


Biskötsel
är väderberoende, och vädret kan sammanfattas så här: Mild vinter med i november-mars temperaturer 0,5 till 1.5 över genomsnittet. April ovanligt varmt med 4 grader över medeltemperatur. Maj bjöd på temperaturöverskott 1,0 grader, men juni hade medeltemperatur. Juli – september alla med 1,5 grader över normalt medan oktober var 2 grader kallare än normalt. I stort sett borde alltså året ha varit gynnsamt med en tidig vår i april och året som helhet varmare än normalt. I våra trakter är hallondraget i början av juni mycket betydelsefullt, och just då var vädret dåligt. Årets honungsskörd varierar mycket mellan olika platser. I Göteborg-Mölndal har skörden varit god medan i Härryda kommun avsevärt under medelskörd. Årets resultat är sämre än föregående år, vilket i sin tur också var ett dåligt honungsår. Praktiskt taget ingen ljunghonung har skördats i år. Drottningodlingen har däremot gått bra med goda parningsresultat både på Styrsö och Vendelsö. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives.


Mötesverksamheten år 2009
. En kort redogörelse följer, för mera information finns på föreningens hemsida på Internet. Årsmötet 19 nov. ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingarna höll Jörgen Johansson ett uppskattat föredrag om sin driftsform och om sitt avelsarbete. Varroamöte 18 april hos Carl-Erik Dahlberg, där även Egon Andersson medverkade med en genomgång av ”bihusesyn” och anmälan till foderregistret mm. Speciellt Egons anförande var mycket intressant. Mötet hade endast ett fåtal deltagare. Larvdag söndagen den 7 juni i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Succé, som vanligt! Den som inte tar chansen att odla drottningar under Egons säkra ledning gör ett stort misstag – om man inte redan själv är mästare på detta vill säga. Hur många är det? Medlemmar och tillresta har på larvdagen möjlighet att förbättra sin biodling för en mycket liten investering i pengar räknat. Nöjet får man på köpet! Stort tack till Egon. Lördag 5 sep. kl. 11.00-16.00 anordnade vi Honungens dag på Råda Säteri i samarbete med Friluftsfrämjandet, som hade poängpromenad. Många funktionärer var i verksamhet, och dagen blev mycket lyckad. Mikael Witte visade bikupor i Egons välskötta bigård, honungsförsäljning, ett nytt bildspel som en av våra medlemmars anhörig hade sammanställt och hellyckad stämning. ”Alla” var där, och ävenledes inbjudna utställare från Tämta och Hestra Eftersom en del av verksamheten bedrevs utomhus fick vi även besök av Egons flitiga bin, vilket var mindre bra. Vädret var i början regnigt, men efter hand klarnade det upp. Vi hade också ordnat ”miniseminarier” i den vackra herrgården, men intresset för dessa var dåligt. Allt kan inte lyckas, men det var ett gott försök. Sammanfattas kan dock, att denna den 19:e Honungens Dag var mycket lyckad.. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 7 november. Nästa årsmöte blir tisdagen den 23 nov. 2009 kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikale Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet kan lätt utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Mikael Witte (sammankallande), Egon Andersson, Fredrik Persson, Roland Klerfors, Agneta Nilsson och Karin Sjöholm.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Tony Persson.

Hemsidan på Internet har ny adress: www.molnlyckebiodlare.se Webbmastrar har varit Anders Liljebladh och Fredrik Persson. Föreningen har alltså numera egen domän.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter
. Vi har under året etablerat samarbete med Råda Säteri och Friluftsfrämjandet i Mölnlycke beträffande Honungens Dag. Distriktsförbundet har valt att lägga sitt årsmöte på tid som sammanfaller med BF:s årsmöte vilket lett till att inget samarbete med distriktet skett under året. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen representerades inte vid distriktets årsmöte den 7 februari i Ljungskile eftersom de valda ombuden var upptagna på grund av BF:s årsmöte. Även ersättarna hade förhinder av något slag. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF. Carl-Erik har på föreningens uppdrag deltagit i kurs för studiecirkelledare 17 januari anordnad av SBR och Vuxenskolan. En grupp danska biodlare besökte Egon Anderssons bigård på Råda Säteri den 30 augusti.


Medlemsantalet
. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 28

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 3

Totalt 34

Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med en person.

Årsrapporter
har fram till den 21 nov. lämnats av 13 medlemmar som rapporterar 180 bisamhällen, en ökning med 14 samhällen jämfört med år 2008. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 20.5 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ännu ett intensivt verksamhetsår har vi lagt bakom oss. Nästa år är föreningens 76:e. Mycket har hänt sedan år 1935, då föreningen bildades. Den direkta orsaken till detta var att en del av Boråsvägen på en sträcka vid sjön Gröen (Landvettersjön) rasade. Det blev alltså svårt att besöka moderföreningen i Landvetter. Föga kunde initiativtagaren Lars Roos ana vilken utveckling som skulle ske i Mölnlycke biodlarförening under dessa 75 år. Landvetterföreningen finns fortfarande kvar, men verksamheten där är mycket begränsad. – Nya medlemmar är välkomna att ta del av våra erfarenheter i arbetet för snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Detta hade varit en orealistisk dröm för Lars Roos och övriga medlemmar i föreningen 1935. Nu står vi där, men arbetet måste fortsätta. Naturen tar snart tillbaka uppnådda landvinningar om man släpper taget. Låt oss kämpa vidare, mot nya djärva mål under nästkommande 75 år!

Mölnlycke den 22 november 2009