Kategoriarkiv: Årsberättelser

Årsberättelse 2002

Biodlarna i Mölnlycke har under det gångna verksamhetsåret befäst sin ställning som ledande lokalförening inom länet när det gäller avelsarbete. Parningsstationen på Styrsö, som startade 1999 i privat regi och redan år 2000 blev officiell SBR-parningsstation för Buckfastbin, har kunnat drivas vidare trots de begränsningar som varroazonerna innebär. Arbetet med föredrag, möten, kurser och studiecirklar på olika nivåer har fortsatt. I samarbete med SBR, distriktsförbund, andra föreningar och biodlare från många platser i Västra Sverige och med stöd av Föreningen Svensk Buckfastavel fortsätter vi med målet i sikte att avla fram ett bi med förutsättningar att bättre motstå de virusangrepp som brukar följa i varroakvalstrets spår. Vi har kommit en bit på väg!

Biskötsel. Verksamhetsåret föregicks hösten 2001 av en torr och mild oktober. Först i december kom kylan, men den blev kortvarig. Från januari till april hade vi ett temperaturöverskott på två grader eller mer, och februari hade en medeltemperatur hela fem grader högre än normalt. Februari var dessutom ovanligt nederbördsrik. Det fortsatte med att vara varmare än normalt i maj, juni och juli, men det var också regnigt. I juni var det mycket regnigt till och med. Augusti bjöd på ett temperaturöverskott på 4,5 grader, och dessutom var det torrt och soligt. Under dessa förutsättningar bör honungsskörden bli god. Bisamhällenas vårutveckling hämmades dock av perioder med svalt och regnigt väder i slutet av maj och början av juni. Hallondraget var kort men mycket intensivt, och kom tidigt som man kan förstå av temperaturuppgifterna. Även ljungdraget blev ovanligt bra med tanke på att ljungen sällan ger något bidrag till skattlådorna i våra trakter. September bjöd också på torrt och varmt väder, men i början på oktober var det kyligt. Invintringen kan därför bli ett problem om biodlarna inte hann ge vinterfoder i tid.

Årsmötet to. 15 nov. 2001 ägde rum i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade en av våra nyaste medlemmar Lise-Lotte Carlsson om sitt första år som biodlare.

Mötesverksamheten år 2002. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information och många vackra bilder finns på föreningens hemsida på Internet.

Lö 2 mars kl. 14.00 Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke. Föredrag av Leif Svensson: ”Biodling och biavel”. Mötet anordnades i samarbete med biodlarföreningarna i Lindome, Partille, och Rävlanda. Det var femte året i rad som vi anordnade ett sådant större föredragsmöte. Tjugotvå personer lyssnade med stort intresse till föredraget i folkhögskolans vackra aula, och i pausen drack vi kaffe i folkhögskolans lilla matsal.

Sö 5 maj kl. 10.00 Råda Säteri. Egon Andersson informerade i sin bigård under rubriken Biavel för alla. Mötet lockade tyvärr bara ett fåtal besökare.

To 30 maj kl. 18.00 Hos Åke Aronsson, Greggered i Lindome. Gemensamt möte med Lindome bf. där Egon Andersson återigen visade en av sina bigårdar. Värdfolket bjöd på smörgås och kaffe/the mm. Allt var mycket trevligt och gott.

Lö 15 juni kl. 08.00 avgick resan till SBR:s depåbigård Skärva, som ligger i Karlskrona. Med på resan var sex medlemmar och två inbjudna. På Skärva hämtades avelsmaterial i form av larver. Resan var lyckad och gav många intryck utöver de drottningar, som deltagarna odlade. Drottningarna parades senare på Styrsö parningsstation.

Sö 25 aug kl. 13.00 Benarebyv. 54, Mölnlycke. Under temat ”Honungshantering” visade Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg slungning och efterbehandling av honung. Refraktometer, hygrometer, avfuktningsaggregat mm. demonstrerades. I slungrummet visades honungslossare och självvändande slungare. Under kaffet, som avnjöts utomhus (i skuggan) i det vackra sommarvädret diskuterades bland annat det nyss genomförda riksförbundsmötet.

Lö 21 sep. kl. 11.00-14.00 Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag, traditionsenligt på Råda hembygdsgård, genomfördes i samarbete med Råda Hembygdsförening. Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderiverkstaden och gammaldags brödbakning. En demonstrationskupa fanns på plats liksom planscher och skärmar och broschyrer om bin och honungsrecept. Antalet besökare var något lägre än förra året men en hel del honung såldes även i år. Honungens dag är ett viktigt tillfälle för föreningen att väcka intresse för honung, bin och biodling.

Må 7 okt sändes TV-programmet Mat, och i detta program medverkade våra medlemmar Åke Ferm och Mats Wallin i ett inslag om biodling inspelat i en föreningsbigård i Marks kommun. Programledare var som vanligt Tomas Tengby och Tina Nordström.

Nästa årsmöte blir To 14 nov. kl. 19.00 på Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Allan Borlid och Bert Sandberg. Suppleanter har varit Roland Klerfors och Hans Wedberg. Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden. Den nya arbetsplanen för styrelse och funktionärer inom föreningen har provats med framgång. En ökning av medlemsantalet framstår som både önskvärd och möjlig ur denna synvinkel.

Avelsutskottet har bestått av Egon Andersson, Allan Borlid, Hans Wedberg och Carl-Erik Dahlberg. En inventering av medlemmarnas bisamhällen placerade i Mölndals och Härryda kommuner gjordes i samband med årsrapporterna 2001. De begärda uppgifterna från grannföreningarna har tyvärr inte kommit in. Inom de mest centrala delarna av det planerade renparningsområdet kan man nu räkna med att målet ”nittio procent Buckfastbin” har uppnåtts. Förutsättningar finns alltså nu att gå vidare med detta projekt.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Allan Borlid, Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under adress: http://welcome.to/biodlareforeningen och Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkursen leddes av Hans Wedberg, och hade sex deltagare. Som värd för bigårdsbesök medverkade dessutom Carl-Erik Dahlberg.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med biodlarföreningarna i grannskapet. Speciellt vill vi nämna Lindome Biodlarförening, där vi sedan gammalt har många vänner och gemensamma programpunkter. Vi har också ett värdefullt samarbete med Råda Hembygdsförening, och i avelsfrågor med Föreningen Svensk Buckfastavel. Nämnas bör även uppmuntran och visat intresse från berörda kommuner, dvs. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner.

Representation. Föreningen har representerats av ordföranden Carl-Erik Dahlberg vid distriktsförbundets årsmöte i mars och vid ordförandekonferens i oktober 2002. Vice ordföranden Egon Andersson har varit avelsråd i distriktsförbundet och föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö. Egon är även vice ordförande i styrelsen för Föreningen Svensk Buckfastavel.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 28

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 4

Totalt 35

Jämfört med föregående år innebär detta oförändrat antal personer.

Årsrapporter har fram till den 14/11 lämnats av 22 medlemmar som rapporterar 162 bisamhällen, en ökning med 15 samhällen jämfört med år 2001. Av dessa är 109 bisamhällen placerade i Härryda kommun och 19 i Mölndals kommun samt i övriga kommuner tillsammans 34 stycken. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 17,2 kg/samhälle. Detta genomsnitt avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Föregående år lämnade alla medlemmar i föreningen sin årsrapport. Vi hoppas, att medlemmarna sköter detta lika bra i år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Biodlarna i Göteborgstrakten måste anses vara lyckligt lottade beträffande förutsättningarna för biodling. Snälla och lättskötta bin är sedan några år en självklarhet för medlemmarna i vår förening. Genom att planera biodlingen på längre sikt och byta till drottningar med goda egenskaper undvikes svärmning, och honungsskörden ökar i motsvarande grad. De förebyggande åtgärderna innebär i praktiken minskat arbete totalt. I dagens läge värderas fritiden högt. Med en god planering kan en biodlare resa på semester med familjen utan att riskera bisvärmar som flyger bort. Det finns inte längre någon ursäkt för att hålla ”svärmbin”. Styrelsen uttrycker därför förhoppningen att intresset för biodling skall öka, och nya medlemmar i alla åldrar är välkomna till föreningen. Intresse och vilja finns bland föreningens medlemmar. Därmed går vi en ljusnande framtid till mötes trots varroakvalster och andra orosmoln.

Mölnlycke den 14 november 2002

STYRELSEN

Årsberättelse 2001

Biodlarna i Mölnlycke har inlett det nya millenniet med fortsatt intensivt arbete för att väl förberedda kunna möta framtidens prövningar och glädjeämnen. De sista åren på 1900-talet ägnades åt att göra det möjligt för alla intresserade att anskaffa snälla, svärmtröga och flitiga bin. Genom tillkomsten av parningsstationen på Styrsö, som startade 1999 i privat regi och redan år 2000 blev officiell SBR-parningsstation för Buckfastbin, har ett stort steg tagits mot förverkligandet av detta mål. Arbetet fortsätter genom föredrag, möten, kurser och studiecirklar på olika nivåer. I samarbete med SBR, distriktsförbund, andra föreningar och biodlare från många platser i Västra Sverige och med stöd av Föreningen Svensk Buckfastavel fortsätter vi med gott mod för att möta det nya millenniets utmaningar.

Biåret 2001 inleddes med en normal höst och vinter, omväxlande mellan plus- och minusgrader, men i mars 2001 slog vintern till med ovanligt långvarig kyla. Bisamhällena kom igång hyggligt först i april månad, men från mitten av maj till mitten av juni inträffade ett väderbakslag. Ingen enda dag i Göteborgstrakten under denna tid steg temperaturen över tjugo grader. Bistyrkan gick tillbaka, och en del samhällen måste nödfodras i juni månad. Drottningodlingen blev naturligtvis också lidande under sådana förhållanden. Sedan följde en värmeperiod, och hallondraget blev kort men rikligt. Detta hjälpte föga, eftersom många bisamhällen hade brist på dragbin. Även juli månad var varm och skön, och gav rikligt drag från lind på många platser. På grund av den goda värmen torkade ljungdraget bort.

Årsmötet to. 16 nov. 2000 ägde rum i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Avgående ordföranden Allan Borlid avtackades efter tio år som ordförande och avgående sekreteraren Kerstin Jönsson efter åtta år  som sekreterare av tillträdande ordförande Carl-Erik Dahlberg. Kvällen avslutades med en diskussion under Egon Anderssons ledning om erfarenheter från årets drottningodling och parningsstationen på Styrsö.

Mötesverksamheten år 2001. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information och många vackra bilder finns på föreningens hemsida på Internet.

To  1 mars  kl. 18.30 

Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke. Föredrag av Ulf Gröhn: ”Avelsarbete igår, idag och i morgon”.  Mötet anordnades i samarbete med biodlarföreningarna i Lindome, Landvetter, Partille, och Rävlanda. Det var fjärde året i rad som vi anordnade ett sådant större föredragsmöte. Ett fyrtiotal personer lyssnade med stort intresse till Ulf Gröhns föredrag i folkhögskolans vackra aula, och därefter blev det en trevlig eftersittning med supé.

 

Må 19 mars kl. 19.00

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Göteborgsgruppen inom Föreningen Svensk Buckfastavel hade möte om avelsarbetet i Göteborgsregionen under ledning av sammankallanden inom gruppen Egon Andersson.
 

To 26 april kl. 19.00

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke.  Praktiskt arbete i bigården. Egon Andersson informerade bland annat om vårundersökning, lämplig tid för bisamhällets utvidgning, märkning och vingklippning av drottningen samt hur man undviker svärmning genom förebyggande åtgärder, främst val av lämpliga drottningar. Även bildandet av avläggare behandlades. Kaffe/the med tilltugg samt livlig diskussion avslutade kvällen.

28 april-1 maj

Trädgård i Väst  på Liseberg.  Distriktsförbundet hade en monter om biodling där. Tony Persson och Roland Klerfors från vår förening var med bland utställningsvärdarna och rapporterar om stort intresse från besökarna.

Ti 15 maj kl. 18.00

Hos Åke Aronsson, Greggered i Lindome. Gemensamt möte med Lindome bf. Egon  Andersson visade sin nyaste bigård. Alla deltagarna (cirka tjugo personer) kunde bland annat se Egons speciella yngelrumsramar i format 1,5 Langstroth (även kallad Dadant plus eller Egon special, välj själva!) och plastlådor av typ Eko-bi-lådan (material: cellplast av polystyren). Värdfolket bjöd på smörgås och öl/vatten och kaffe/the med tilltugg. Allt var mycket trevligt och gott. Många frågor ställdes av deltagarna.

Lö 26 maj kl. 10.00

Råda Säteri, Mölnlycke. Egon Andersson informerar och förevisar i sin bigård på Råda Säteri under rubriken: ”Para dina drottningar på Styrsö”.Vi blev visade hur parningskassetterna bäst används och vad man bör tänka på när de ska skickas till parningsstationen. Hur man använder en ”snabbkokare” eller startlåda för att bina snabbt ska starta att dra upp vice-celler förevisades också. Ett antal samhällen inspekterades och ingen blev stucken.

 

To 30 aug. kl. 19.00 

Benarebyv. 54, Mölnlycke. Invintringsmöte hos Carl-Erik Dahlberg. Ett 25-tal biodlare hade mött upp. Carl-Erik började med en praktisk demonstration av en ”biblåsare”. Därefter visade Egon hur man fodrar in bina med hjälp av en skattlåda som läggs ovanpå spärrgaller. I lådan läggs sedan en plastpåse och ett bakstycke för att göra bi-gång upp till fodret. Spärrgallret är viktigt, för annars kan bina bli klämda under fodret. Lägg bubbelplast ovanpå fodret, så att plasten flyter ovanpå. Detta skyddar bina från att drunkna.  Sedan följde aktiviteter inomhus. Värdfolket bjöd på kaffe/the och bröd. Invintring diskuterades, bl.a. antal ramar och hur mycket sockerlösning det ska vara. I våra trakter ska det vara måttlig isolering, men god ventilation nertill. Mot möss kan man skydda sig med hjälp av spärrgaller under yngelrummet. Föreningens nyinköpta refraktometer provades och jämfördes med flera andra refraktometrar av äldre och nyare modeller. De olika instrumenten visade lika värden så när som på någon tiondels procent. Torkning av honungsramar i rum med luftavfuktare och fläkt visades för dem, som var särskilt intresserade av detta.

Lö 22 sep. kl. 11.00-14.00

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag, som traditionsenligt äger rum på Råda hembygdsgård, var lyckad även i år. Ett samarrangemang mellan hembygdsgården och Mölnlyckeortens biodlarförening. Biodlareföreningen säljer honung och andra produkter som har med bin och honung att göra. Hembygdsgården visar sina saker och säljer nybakat bröd och har kaffeservering. En demonstrationskupa fanns på plats så att besökare kunde se både drottning och arbetsbin. Fina planscher från årets nybörjarkurs visades.  Broschyrer om bin och honungsrecept fanns också. Allan gjorde ett stort jobb med försäljning. Som vanligt såldes många burkar. Vi tackar honungsleverantörerna Ingvar Einemark och Roland Klerfors. Honungens dag är ett viktigt tillfälle för föreningen att visa att vi finns, samt att väcka intresset för biodling.

Nästa årsmöte blir To 15 nov. kl. 19.00 på Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke.

Styyelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson., sekr. Tony Persson, kassör Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Allan Borlid och Bert Sandberg och suppleanter Roland Klerfors och Hans Wedberg. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden. Förutom löpande ärenden har en ny arbetsplan för styrelse och funktionärer inom föreningen tagits fram. Föreningen är därmed väl rustad att möta framtiden, och förberedd för den ökning av medlemsantalet som är önskvärd ur olika synvinklar.

Avelsutskottet har bestått av Egon Andersson, Allan Borlid, Hans Wedberg och Carl-Erik Dahlberg. Utskottet har inte sammanträtt under året, men en ny inventering av bisamhällena i Mölndals och Härryda kommuner planeras att utföras i samband med årsrapporterna. Inventeringen sker i samarbete med berörda grannföreningar. Förhoppningen är, att vi denna gång skall komma upp till det stipulerade målet ”nittio procent Buckfastbin” inom renparningsområdet. Når vi detta mål, kan avelsutskottet börja planera för ett ännu bättre avelsarbete inom området ifråga.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Allan Borlid, Anders Liljebladh och Roland Klerfors.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under adress:   http://welcome.to/biodlareforeningen , Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkursen leddes av Hans Wedberg, och hade fyra deltagare. Som värdar för bigårdsbesök medverkade dessutom Anders Liljebladh och Carl-Erik Dahlberg.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med biodlarföreningarna i grannskapet. Speciellt vill vi nämna Lindome Biodlarförening, där vi sedan gammalt har många vänner och flera gemensamma programpunkter. Vi har också ett värdefullt samarbete med Råda Hembygdsförening, och i avelsfrågor med Föreningen Svensk Buckfastavel. Nämnas bör även uppmuntran och visat intresse från berörda kommuner, dvs. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner.

Representation. Föreningen har representerats av ordföranden Carl-Erik Dahlberg vid distriktsförbundets årsmöte i mars och vid ordförandekonferens i oktober 2001. Vice ordföranden Egon Andersson har varit avelsråd i distriktsförbundet och suppleant i distriktsstyrelsen samt även föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö. Egon är även suppleant i styrelsen för Föreningen Svensk Buckfstavel.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemma 27

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar  5

Totalt 35

Jämfört med föregående år innebär detta en ökning med 1 person..

Årsrapporter har fram till den 10/11  lämnats av 26 medlemmar som rapporterar 147 bisamhällen, en ökning med 16 samhällen jämfört med år 2000. Av dessa är 101 bisamhällen placerade i Härryda kommun och 18 i Mölndals kommun samt i övriga kommuner tillsammans 28 stycken. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 15,0 kg/samhälle. Detta genomsnitt avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Under det gångna verksamhetsåret har Mölnlycke Biodlarförening befäst sin ställning som ledande vad det gäller avelsarbete i Västra Sverige. I förhållande till föreningens storlek har utbildningsverksamheten varit omfattande. Styrelsens uppfattning är, att biodlarna i Göteborgstrakten är lyckligt lottade beträffande förutsättningarna för biodling i vår del av Sverige. Ingen behöver numera avstå från att ägna sig åt biodling på grund av ilskna eller svärmlystna eller på annat sätt svårskötta bin. Inom en snar framtid kommer varroakvalstret att nå våra trakter. Det finns redan på många platser i Västra Götalands län, och det närmar sig oss från tre håll samtidigt. Fortfarande finns det kanske inom biodlarkåren personer, som helst vill pröva sig fram till egna kunskaper på egen hand. I framtiden kommer det dock att bli ännu viktigare att lära av varandra, och här vill föreningen göra en insats. Endast med beprövad kunskap, samarbete och öppenhet för nya idéer kan vi trygga framtiden för svensk biodling, både som hobbyverksamhet och som näring. Att lära av både egna och andras misstag gör livet lättare. Det är däremot inte nödvändigt, att göra alla misstag själv. Styrelsen vill härmed uppmana såväl nuvarande som blivande biodlare och andra intresserade personer att göra en insats i detta arbete genom att bli medlemmar i vår förening. Med förenade krafter gå vi starkare framtiden tillmötes.

Mölnlycke den 15 november 2001

STYRELSEN

Årsberättelse 2000

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1999 till och med den 31 oktober 2000.

Antal medlemmar

Föreningen har under verksamhetsåret fått 34 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med en ny medlem jämfört med föregående år. Vi har fått 2 nya medlemmar och en medlem har avlidit.Vi hoppas på fortsatt ökning av medlemsantalet under nästa år.

Styrelse

Föreningens styrelse har under året varit Allan Borlid, ordförande, Egon andersson, vice ordförande, Anders Liljebladh, kassör, Kerstin Jönsson, sekreterare, Carl-Erik Dahlberg, vice sekreterare, och Tony Persson, PR-ansvarig. Suppleanter i styrelsen har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg.

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden.

Revisorer

Revisorer för 2000 har varit Mats Eskilsson och Stig Jarl med Lars Alfredsson som revisorsuppleant.

Föreningens ekonomi

Redovisning av inkomster och utgifter under året upptas i särskild bilaga. Det ekonomiska läget presenteras vid årsmötet.

Föreningsverksamheten, möten mm

Årsmötet hölls den 12 november 1999 som vanligt på Hembygdsgården i Solsten.

Årsberättelsen med ekonomisk redogörelse godkändes, revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och tårta. Därefter fick Egon Andersson ordet och han berättade intressant om arbetet med parningsstation på Styrsö. Anders Liljebladh visade fotografier från vårt besök på Styrsö den 24 Juli 1999.

Årets vintermöte var ett gemensamt möte med grannföreningarna Landvetter, Lindome, Partille och Rävlanda. Det hölls den 2 mars 2000 Wendelsbergs Folkhögskola. Inbjudna talare var Mats Johansson och Sandor Biro från Karlstadsgruppen. De berättade om försöken att få fram varroatoleranta bin. Mycket intressant tyckte alla ca. 30 personer. Efteråt serverades en kvällssupé.

Vårt eget vårupptaktsmöte hölls på Hembygdsgården, Solsten, den 23 mars under mottot ”Bli bättre biodlare”. Hans Bolling från Hissingens BF berättade fängslande om att gå vidare som biodlare.

Sommarmötet i år blev en resa tillsammans med Lindome BF den 17 juni. Vi, ca 20 personer, åkte då med egna bilar till Jörgen Johanssons bigårdar i Herrljunga. Efter besöket på utbigården vid Larstorp åt vi lunch på Fölene kvarn. Därefter besökte vi Jörgens hemmabigård och han visade upp en imponerande anläggning för att klara över 100 sammhällen och dessutom produktion av grönsaker och potatis mm. Jörgen bjöd sedan på kaffe och hembakt på hemmaproducerat mjöl. En lyckad resa och vi tackade Jörgen för visad gästfrihet.

Egon Andersson hade under våren en välbesökt kurs i avelsarbete med Buckfastbin och en i drottningodling.

Ordförande Allan Borlid hade även i år en nybörjarkurs i biodling med 4 deltagare. Två av dessa hade bin sedan tidigare. En deltagare kunde hjälpas igång med bihus och bin och är nu medlem i vår förening.

Ombud vid Länsförbundets Årsmöte var även i år Allan Borlid. Mötet hölls på Billströmska Folkhögskolan den 4 mars. Egon Andersson var också med som medlem i Länsförbundets styrelse vid sidan av uppgiften som avelsråd.

Ordförandemötet hölls på samma ställe den 21 oktober med samma representanter för vår förening.

Honungens dag var i år den 16 september. Vi sålde ca. 150 burkar honung. Vi fick 2 namn på intresserade att börja med bikurs 2001 och vi är mycket nöjda.

Drottningodling

Våra aktiva medlemmar Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg har även i år arbetat mycket intensivt med drottningodling och parningsstationen på Styrsö. Egon Andersson kommer att på årsmötet berätta detta.

Biskötsel

Den gångna vintern var snäll med avseende på samhällenas överlevnad. Våren kom tidigt och vi fick sommarväder i maj. Samhällena exploderade i styrka men blomningen kom till en del före bistyrkan. Juni och juli blev mycket blandade, men augusti regnig. September och oktober har varit mycket milda och gett en del ljunghonung.

Medelskörden ser ut att hamna på 20 kg för 2000, vilket är en ökning med 7,7 kg mot 1999. Antalet invintrade samhällen ser också ut att bli ca. 100 st. mot 90 förra året. Inga förluster på grund av sjukdomar har rapporterats.

Övrigt

Alla i föreningen uppmanas att försöka få in flera medlemmar till SBR. Det finns kanske några i Din närhet som har bin eller är allmänt intresserade av biodling utan att vara medlemmar i föreningen. Kontakta då gärna någon i styrelsen, som vill göra sitt bästa för att få med dem.

Som avslutning tackar vi för det gångna året och önskar ett gott bi-och honungsår 2001.

Mölnlycke den 22 oktober 2000

STYRELSEN

 

Årsberättelse 1999

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1998 till och med den 31 oktober 1999.

Antal medlemmar

Föreningen har under verksamhetsåret fått 33 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med 4 nya medlemmar jämfört med föregående år. Vi hoppas på en fortsatt ökning under nästa år.Den totala årsavgiften för SBR-medlem har varit SEK 240. För 2000 blir den SEK 275.

Styrelse

Föreningens styrelse har under året varit Allan Borlid, ordförande, Egon Andersson, vice ordförande, Anders Liljebladh, kassör, Kerstin Jönson, sekreterare, Carl-Erik Dahlberg, vice sekreterare, och Tony Persson, PR-ansvarig. Suppleanter i styrelsen har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg.

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.

Revisorer

Revisorer för 1999 är Mats Eskilson och Stig Jarl med Allan Krantz som revisorssuppleant.

Föreningens ekonomi

Redovisning av inkomster och utgifter under året upptas i särskild bilaga, som presenteras vid årsmötet.

Föreningsverksamheten, möten m m

Årsmötet hölls den 13 november som vanligt på Hembygdsgården i Solsten. Årsberättelsen med ekonomisk redogörelse godkändes, revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksam-hetsåret.

Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg informerade om arbetet i avels-utskottet.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och tårta.

Carl-Erik Dahlberg avslutade kvällen med en systematisk genomgång av olika egenskaper hos bin och bedömning av dessa som ett led i biaveln.

Även i år arrangerade vår förening ett gemensamt möte med grannföreningarna.

Mötet avhölls den 13 mars på Wendelbergs Folkhögskola. Stig Åke Gerdvall från Örebrogruppen var inbjuden och talade om deras försök att få ett varroatolerant bi.

Härryda Kommuns miljödag på torget i Mölnlycke inföll den 24 april och vår monter var flitigt besökt.

Ett vårmöte ägde rum på hembygdsgården i Solsten den 7 maj. Ture Hilmersson från Södra Inland var inbjuden och talade om aktuella vårarbeten och visade filmen ”Biets värld”. Av föreningen inköpta varroainlägg delades ut. Bitill-syningsmannen Ulf Langton talade om det aktuella varroaläget. Rutinerna för insamling av nedfallsprover bestämdes.

Uppfölfning av mötet den 13 mars avhölls i avelsutskottets regi den 4 juni på hembygdsgården i Solsten och den 2 juli hos Carl-Erik Dahlberg.

Även i år har vi haft en nybörjarkurs i biodling i samarbete med Folkuniversitetet. Av 8 deltagare fick vi 4 nya medlemmar, som vi hälsar välkomna i vår förening. En kunde också skaffa egna bin ifrån en biodlare i  Göteborg.

Även i år har vi haft ett sommarmöte. Det blev av olika orsaker så sent som den 24 juli som vi åkte ut till Styrsö för att på plats studera den nya avelsstationen för buckfastbin, som är i vardande där ute. Vi åkte ut med Carl-Erik Dahlbergs båt och vi fick en fin dag därute. Stort tack!

Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg lägger ner ett otroligt stort arbete på denna parningsstation. Vår förhoppning är att den skall bli mycket bra för det fortsatta avelsarbetet med buckfastbin.

Honungens dag  var i år den 18 september. Vi sålde ca 200 burkar honung och diverse inköpta varor. Vi fick 8 namn på intresserade att börja med bikurs 2000 och vi är mycket nöjda.

Drottningodling

Våra två aktiva medlemmar Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg har i år arbetat mycket intensivt med drottningodling. Ordförande, som tillsammans med dessa är medlem av föreningens avelsutskott, kommer att redogöra för avelsarbetet vid årsmötet.

Information

Ordförande har visat och talat om bin samt visat film för två lågstadie-klasser under hösten.

Biskötsel

Den gångna vintern var rätt snäll, men många samhällen var i dålig kondition på grund av den dåliga sommaren 1998. Våren kom som normalt i april, men maj var kall och juni våt och blåsig. Utvecklingen av bisamhällena avstannade och fruktträden blev dåligt pollinerade. När hallonen blommade var samhällena svaga och sommarskörden uteblev för många. Efter semestrarna kom sommaren och den varade till slutet av september – värmerekord i den månaden. Vi har därför fått mycket ljunghonung. Slungningen har blivit mycket jobbig.

Av inkomna rapporter ser medelskörden ut att hamna omkring 12,5 kg för 1999. Antalet invintrade samhällen har i år ökat till ca 90 st mot 80 förra året. Vinterförlusterna har varit små. Två förluster på grund av yngelröta har rapporterats.

Övrigt

Alla i föreningen uppmanas att försöka få in flera medlemmar till SBR. Det finns kanske några i Din närhet som har bin eller är allmänt intresserade av biodling utan att vara medlemmar i föreningen. Kontakta då gärna någon i styrelsen, som vill göra sitt bästa för att få med dem.

Som avslutning tackar vi för det gångna året och önskar ett gott  bi- och honungsår 2000.

Mölnlycke den 10 oktober 1999

STYRELSEN