Årsberättelse 2005

avseende tiden 2004-11-01 – 2005-10-31.

Mölnlycke biodlareförening bildades 1935. Föreningen är således en pigg 70-åring! Mycket pigg till och med. Vad sägs om följande: Två parningsstationer (officiella SBR-parningsstationer) där föreståndarna är medlemmar i vår förening. Drottningar av toppklass produceras av odlare i Mölnlycke. Sedan 60-årsjubileet har utvecklingen varit enorm, och detta tack vare ett framsynt beslut av föreningen vid mötet i juni 1995. Det var då det beslutades dels att satsa på Buckfastbiet och dels att upprätta ett parningsområde. Något parningsområde i Benareby blev det emellertid inte, utan i stället två fullskaliga SBR-parningsstationer. Först på Styrsö och sedan i fjol också på Vendelsö. Antalet bisamhällen inom föreningen är dubbelt så stort jämfört med för tio år sedan. Någon ökning av medlemsantalet har dock inte skett, och mer än hälften av bisamhällena finns hos en enda medlem. Sådan är utvecklingen inom all verksamhet med anknytning till jordbruk. Under 2005 har genomförts en storsatsning på Honungens Dag, helt enligt förra årsmötets beslut. Sex medlemmar i den särskilda kommittén plus tre styrelsemedlemmar var funktionärer i år, och entusiasmen gick inte att ta miste på. Årets upplaga av Honungens Dag gynnades dessutom av bra väder, och succén var given. Allt borde således vara frid och fröjd, men medlemstalet minskar tyvärr även i år. Detta gäller de flesta föreningar, men är ändå tråkigt att konstatera. Vi är inte så bra på att ordna kaffekalas, diskutera osv. Vi jobbar med bina i stället. Men det ger tydligen inget utslag i medlemslistan. Däremot får vi kunniga och engagerade medarbetare, och det är väl så viktigt. Nya medlemmar med erfarenhet av den föreningssociala biten är hjärtligt välkomna, så att vi kan bli bäst även i detta avseende.
Varroakvalster. Hela Västra Götalands län tillhör numera zon 1. Kvalster har påträffats i hela länet. Erfarenheterna från våra biodlarvänner i andra delar av landet där man har haft varroakvalster i många år pekar på, att det är just tredje året efter den första invasionen som brukar bli kritisk. Bisamhällen som inte blivit behandlade mot kvalster brukar då dö, och smittan sprides våldsamt till andra bigårdar i trakten. Tyvärr har vi några biägare som inte tillhör vår förening i vår närhet, och risken för smitta är därför särskilt stor denna höst. Även i år kommer gemensam varroabekämpning med hjälp av oxalsyra att organiseras inom föreningen.

Biskötsel. Den viktiga väderfaktorn kan under det gångna verksamhets beskrivas så här: Oktober 2004 inledde med temperaturöverskott på 0,5 grader och i november hela 3 graders överskott. Januari var mild med hela 4 grader över normalt, och nederbördsrik. April var torr och varm med överskott 1,5 grader, men maj regnig och med normaltemperatur. Den viktiga junimånaden inleddes regnigt och svalt, men strax före midsommar kom värmen. Detta resulterade i ett sent men rikligt hallondrag, som snabbt tog slut. Juli bjöd på 2 grader över normalt men också rikligt med regn. Linden gav drag på många håll, och regnet bäddade för ljungdrag som blev hyggligt men inte rikligt detta år. September har varit mild, och oktober har börjat varmt med ett härligt brittsommarväder lagom till Birgittadagen den 7 oktober. Årets skörd kan förväntas bli mycket bättre än förra årets, men då var den ju å andra sidan mycket dåligt. Skördestatistiken är inte klar när detta skrives. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har båda fungerat bra i år, och drottningodlingen har också gått utmärkt i det varierande men sammanfattningsvis gynnsamma vädret.

Mötesverksamheten år 2005. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.

Årsmötet to. 18 nov. 2004 ägde rum på Ekdalaskolan centralt i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna höll Björn Jacobsson ett uppskattat föredrag med titeln: Honungshantering från kupa till burk.

Vårmötet lördagen den 4 juni i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke, hade temat ”Hur vet du att dina bin är bra?”. Detta möte var gemensamt med Lindome bf. Egon ledde mötet som hade 12 deltagare, varav hälften från andra föreningar.

Lö 11 juni: Skärvadagen blev inställd i år.

Lö/Sö 18-19 juni anordnade Föreningen Svensk Bucfastavel en resa till Vendelsö (18/6) och Sexdrega (19/6) Sex deltagare från vår förening.

Gemensamt möte med Lindome bf anordnades av Lindome tisd. den 21/6 hos Gunnar Franzén i Lindome. Värdföreningen bjöd på kaffe med tilltugg och föredrag av Mats Persson från Skene. Trots detta var det bara ordföranden från vår föreningen som infann sig. Kanske för många aktiviteter i juni månad?

Onsd. 6/7 gick vår egen resa till Vendelsö med besök på vår parningsstation där, men då ställde bara två av våra medlemmar upp.

Lö 24 sep. kl. 11.00-14.00 anordnade vi. Honungens dag, i samarbete med Råda Hembygdsförening, i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Observationskupan var på plats, och alla gamla och nya SBR-planscher likaså. Många funktionärer hade vi, och dagen blev mycket lyckad. Även Hembygdsföreningen hade en lyckad dag med tunnbinderi, brödbakning och folkmusik. Vädret gynnade oss detta år.

Lö 8 oktober anordnade distriktsförbundet för första gången ett gemensamt möte i Ljungskile för samtliga fyra distrikt inom Västra Götalands län. Samma dag anordnades emellertid BI 2005 i Örebro av Örebro läns biodlardistrikt, och vårt eget distrikts arrangemang kom helt i skymundan. Till Örebro åkte fyra medlemmar i vår förening., men inga till Ljungskile.

Sö 30 oktober Föreningen Svensk Buckfastavels årsmöte i Ljungby. ___ medlemmar åkte. Efter årsmötesförhandlingarna höll Poul-Eric Sörensen föredrag om avelsarbete.

Nästa årsmöte blir Ti 15 nov. 2005 kl. 19.00 på Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Hans Wedberg och Roland Klerfors. Suppleanter har varit Bert Sandberg och Peter Bartczak. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Medlemsantalet borde lätt kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Hans Wedberg (sammankallande), Allan Borlid, Tony Persson, Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress: www.biodlarna.se/dbf/molnlycke Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Hans Wedberg har varit kursledare för årets introduktionskurs i biodling. Kursen hade sju deltagare och träffades sex gånger.

P4-Göteborg. Den 26 juli intervjuades ordföranden om årets lovande honungsskörd. Inslaget spelades in i hans bigård och sändes i P4-Göteborg den 27 juli.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft samarbete med Lindome bf. (se ovan). En uppföljning av förra årets möte hos vår ordf. den 20 september 2004 om samverkan med biodlingskurser har skett, men inga resultat har uppnåtts. Styrelsen har därför beslutat avvakta reaktioner från de övriga berörda föreningarna, dvs.. Göteborgs, Hisingens, Västra Frölundas, Lindomes och Landvetters biodlarföreningar, innan vi går vidare i denna fråga. Vi har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har tacksamt nog visat fortsatt intresse för vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Carl-Erik Dahlberg och Anders Liljebladh vid distriktsförbundets årsmöte den 12 februari. Ordförandekonferens anordnas inte längre av distriktsförbundet. Egon Andersson var en av föredragshållarna vid distriktsmötet 19 mars i Ljungskile. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik är sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2006. 10-12 juli deltog Egon och Carl-Erik tillsammans med två andra biodlare från Västsverige i en resa till Danmark och Poul-Eik Sörensen för att utbyta erfarenheter om avelsarbete.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 25

Familjemedlemmar 1

Stödjande medlemmar 2

Totalt 29

Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 15 nov. lämnats av 14 medlemmar som rapporterar 157 bisamhällen, en ökning med 11 samhällen jämfört med år 2004. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 20,5 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för rapportering av bisamhällenas uppställningsplatser, vilket naturligtvis minskar värdet av denna statistik. Det går inte att utläsa ur statistiken var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis är det roligt att konstatera, att föreningen är mycket livaktig. Någon ökning av medlemstalet sker dock inte, trots att vi kan skryta med snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Uttrycket ”arg som ett bi” kan numera förpassas till papperskorgen. Detta gäller åtminstone inom vår förening. Vi har en stor fond av erfarenhet, både teoretisk och praktisk! Nya medlemmar är välkomna att ta del av dessa erfarenheter och av vår gemenskap. Det finns i och för sig många lokalföreningar i Göteborg med omnejd, men finns det någon med motsvarande kvalifikationer? – Föreningen kan med tillförsikt se fram emot nya framgångar inför 75-årsjubileét som planeras till år 2010.

Mölnlycke den 15 november 2005

STYRELSEN

Årsberättelse 2004

År 2004  öppnades åter en parningsstation på Vendelsö i norra Halland, i närheten av Frillesås. Stationsföreståndare är vår medlem Åke Ferm. Denna station fick en mycket lyckosam start, och Mölnlycke kan nu glädja sig åt att ha två SBR-stationsföreståndare i sina led. Egon Andersson är ju sedan tidigare föreståndare för Styrsö parningsstation. Det är helt fantastiskt att en så pass liten förening som vår har två SBR-parningsstationer som vi betraktar som vore de våra egna. Vendelsö är en direkt uppföljning av den resa som några av våra medlemmar gjorde till Danmark förra sommaren. Då hämtades avelsmaterial som nu har kommit till användning. Om den resan har redan berättats i förra årets årsberättelse.
 
Remiss om varroazoner.  På grund av varroakvalstrets snabba spridning inom Sverige är det varje år aktuellt att ändra zonindelningen. Det är Jordbruksverket som fastställer zongränserna. Efter telefonkontakt med SBR:s ordförande Bengt Stahre fick styrelsen ta del av det remissförslag som våren 2004 sändes till SBR och länstyrelserna med flera instanser. Det visade sig då, att man planerade att lägga Mölnlycke med omnejd i zon 1 och Göteborgs kommun med Styrsö i zon 2. Vi hade i så fall blivit utestängda från vår egen parningsstation på Styrsö. Ett remiss-svar måste utarbetas skyndsamt. Som vanligt i sådana här sammanhang blev det tidspress, och svaret avsändes via e-mail. Mölnlycke önskade en zonindelning som gjorde det möjligt för våra medlemmar att skicka drottningar för parning till Styrsö även i år. Vi fick medhåll av distriktet, Länsstyrelsen och SBR, och Jordbruksverket godtog vårt förslag! En komplett framgång alltså. För Vendelsö var det inte samma problem, eftersom hela Hallands län räknas till zon 1. För nästa år väntas hela södra delen av Sverige bli zon 1.
 
Biskötsel.  Den viktigaste faktorn som påverkar biskötseln är som bekant vädret. Hösten 2003 inleddes av en oktobermånad med ett temperaturunderskott  –  enligt SMHI:s statistik  –  på drygt 2 grader. November och december 2003 däremot gav överskott på drygt 2 grader medan januari 2004 var obetydligt under normaltemperatur. Februari t.o.m. maj hade alla temperaturöverskott varierande mellan 1,5 och 2,5 grader med störst överskott i april månad. Övervintring och vårutveckling blev bra, men sedan blev det sämre. De för biodlingen viktiga månaderna juni och juli var 1 resp. 0,5 grader kallare än normalt medan augusti hade temperaturöverskott på 2 grader. Denna värme kom dock för sent och för häftigt med tanke på ljungdraget. Vi minns sommaren som mycket regnig, men i statistiken framstår sommaren bara som  något regnigare än normalt. Sammanfattningsvis blir dock biodlingssässongen 2004 en av de sämsta på många år. September var varm och regnig, men oktober har börjat kall och solig. Årets invintring kan därför bedömas bli god. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har båda haft goda parningsresultat, men drottningodlingen i våra trakter har varit besvärlig på grund av regnigt och kallt väder.

Varroakvalster finns nu troligen i alla bigårdar i Göteborgstrakten. I vår förening upptäcktes kvalstren på ett mycket tidigt stadium, och bekämpning skedde redan i fjol höst. Samordning av varroabekämpning med oxalsyra har skett inom föreningen även denna höst. Inga samhällen med tecken på virusinfektioner till följd av varroa har rapporterats ännu inom vår förening. Vaksamheten måste naturligtvis ändå vara stor. Erfarenheter från de trakter där varroan funnits i många år pekar på, att de första kraftiga virusangreppen kommer cirka tre år efter att varroakvalster påvisats i ett område. Bisamhällen som inte behandlas brukar då dö, och infektionen sprider sig våldsamt till närliggande bigårdar.

Mötesverksamheten år 2004. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information finns på föreningens hemsida på Internet.

Årsmötet to. 13 nov. 2003 ägde rum på adress Taggsvampen 1, Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna demonstrerade Egon Andersson den nya bidatabasen som håller på att tas fram under hans ledning. Åke Ferm visade och kommenterade en videofilm sammanställd av Karl-Erik Tedblad i Karlskrona.

Sö 25 april kl. 11.00  Varroamöte  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Egon förevisade praktiskt de dagsaktuella åtgärderna  i bigården för att ställa diagnos och bekämpa varroakvalstren. Mötet var välbesökt trots att regnet hängde i luften.

Sö 6 juni kl. 10.00  Aktiviteter för bättre bin  –  även denna gång i Egon Anderssons bigård, Råda Säteri. Egon visade praktiskt och enkelt hur man får snälla, svärmtröga och flitiga bin. Alla kanske inte tyckte det var så enkelt, men alla är ju barn i början. 12 deltagare varav hälften från Småland. Tyvärr anmälde sig ingen enda medlem för att deltaga i den praktiska delen av projektet. Av teoretiska kunskaper blir det inga snälla bin i bigården. Det krävs handling också…

Lö 12 juni  Skärvadagen   Inga medlemmar åkte till Skärva i år.

Lö 19 juni   Styrsö-resan  Skärgårdsbåt blev det i år. Två medlemmar trotsade regnet och åkte till Styrsö för besöket på SBR:s parningsstation. Årets bottennapp vad beträffar deltagarantal.

Lö 18 sep. kl. 11.00-14.00 Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag,  i samarbete med Råda Hembygdsförening. Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderiverkstaden och gammaldags brödbakning. Demonstrationskupan och en hel del nya SBR-planscher och våra egna skärmar visades upp. En modern bibostad av cellplast med ramar kombinerade med mellanvägg av plast demonstrerades. Intresset var stort, men tyvärr var det alldeles för få medlemmar som medverkade som utställare. Många av besökarnas frågor blev således obesvarade.

Lö 16 oktober  Nordens Ark   Ett möte i distriktsförbundets regi.  Inga medlemmar anmälde sig till den planerade samåkningen, så resan ställdes in.

Sö 31 oktober Föreningen Svensk Buckfastavels  årsmöte i Ljungby. Tre medlemmar åkte.  Efter årsmötesförhandlingarna höll Ingvar Arvidsson  föredrag om Nordbiprojektet.

Nästa årsmöte blir To 18 nov. 2004  kl. 19.00 i ny lokal på Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Hans Wedberg och Roland Klerfors. Suppleanter har varit Bert Sandberg och Peter Bartczak.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. Arbetsplanen för styrelse och funktionärer inom föreningen har reviderats. Medlemsantalet borde lätt kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsutskott har inte utsett detta år. Arbetet med avelsområdet har även detta år varit vilande.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året och har nu följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Föreningen försökte i år anordna en annorlunda kurs riktad både till nybörjare och till något mer erfarna. Intresset att deltaga var emellertid för lågt, och kursen kunde inte genomföras. Till nästa år planeras därför en traditionell nybörjarkurs enligt den gamla modellen.

Västnytt. Den 21 juli intervjuades ordföranden om årets dåliga honungsskörd. Inslaget spelades in i hans bigård och sändes i TV:s Västnytt samma dag.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening inbjöd ordförandena i biodlarföreningarna i Göteborg med omnejd till ett möte hos vår ordf. den 20 september om samverkan med biodlingskurser. Göteborgs, Hisingens, Västra Frölundas, Lindomes och Landvetters biodlarföreningar slöt upp. Mötet ledde inte till något konkret resultat, men utökat samarbete i någon form mellan Lindome, Landvetter och Mölnlycke i utbildningsfrågan kanske det kan bli. Vi har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall främst nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har tacksamt nog visat fortsatt intresse för vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av de valda ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 14 februari. Ordförandekonferens anordnas inte längre av distriktsförbundet. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik är också sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2005.

Medlemsantalet. Vår hedersledamot och ordförande 1980-1990  Robert Salomonsson avled den 14 augusti 2004. Han blev 94 år gammal. Vid begravningen i Råda kyrka representerades föreningen av ordf. Carl-Erik Dahlberg och förre ordf. Allan Borlid.

Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 0

Fullbetalande SBR-medlemmar 27

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 2

Totalt 31

 

Jämfört med föregående år innebär detta en  minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 10 nov. lämnats av 19 medlemmar som rapporterar  146 bisamhällen, en minskning med 10 samhällen jämfört med år 2003. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 10,2 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för rapportering av bisamhällenas uppställningsplatser, vilket naturligtvis minskar värdet av denna statistik. Det går inte att utläsa ur statistiken var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

På vår hemsida kan man bland annat läsa tidigare årsberättelser. Under den senaste tioårsperioden har medlemmarnas antal bisamhällen mer än fördubblats. Medlemstalet har inte ökat, och en enda biodlare har nu mer än hälften av bisamhällena. Om vi ser längre tillbaka i tiden framstår denna utveckling som än mer fantastisk. Det är naturligtvis omöjligt att bedriva en så omfattande biodling med ilskna eller svärmande bin. Enskilda biodlares intresse och föreningens konsekventa satsning på avelsarbete har gett resultat! Detta har alla medlemmar i föreningen glädje och nytta av. Dra fördel av den kunskap och erfarenhet som finns inom vår förening. Nya och gamla medlemmar är välkomna att dela vårt intresse och att deltaga i vårt arbete för friska, snälla och strävsamma bin och därmed en sundare miljö till glädje för alla i närområdet.

Mölnlycke den 18 november 2004

STYRELSEN

Aktiviteter 2004

Lö 18 sep. kl. 11.00-14.00

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke

Honungens dag genomfördes 

Lö 16 oktober

Nordens Ark

Mötet äger rum på Nordens Ark Lördagen den 16 oktober i Distriktets Regi. (Göteborgs och Bohuslän)   Intresserade att följa med kan kontakta Ordförande Carl-Erik Dahlberg senast den 13 oktober. Läs mer:: Distrikts möte Nordens Ark

Sö 31 oktober

Föreningen Svensk Buckfastavel

har årsmöte i Ljungby. För samåkning kontakta ordf. eller v.ordf. i förväg. Efter årsmötesförhandlingarna föredrag av Ingvar Arvidsson om Nordbiprojektet. 

To 18 nov. kl. 19.00         

Årsmöte. Ny lokal: Ekdalaskolan, Mölnlycke.Särskild kallelse kommer. 

Ett lyckat möte om Varroa ägde rum hemmma hos Carl-Erik Dahlberg.

Nära ett 40-tal biodlare lyssnade på Preben Kristensen, SBR, om hur Varroa bäst behandlas.

Det börjar bli en tradition att ha ett biodlarmöte på Wendelsbergs folkhögskola. Ett ”Wendelsbergmöte”

Mötet görs tillsammans med grannföreningarna.

Wendelsbergsmöte torsdagen den 27 mars Kl. 19.00

Mölnlyckeortens BF, Lindome BF, Partille BF, Rävlanda BF var med och arrangerade. Föredragshållare var Erik Österlund: Det naturliga biet – avel i varroatider.

Honungens dag
Är också en tradition som ägde rum på Råda hembygdsgård. se: Honungensdag 2002

 

Säteriet

Årsberättelse 2003

Biåret 2003  kommer biodlarna i Göteborgstrakten att minnas som året, då varroakvalstret första gången upptäcktes inom området. Det är helt logiskt att upptäckten gjordes inom vår förening. Våra medlemmar är välinformerade. Vi gläder oss åt att vi nu med säkerhet vet, vad vi har att rätta oss efter. På andra orter har det varit vanligt, att kvalstret fått härja mer eller mindre fritt i flera år innan biodlarna har upptäckt ohyran. Genom föreningens kontakter med erfarna biodlare från de delar av Sverige där kvalstret funnits i många år vet vi, att det är bara så kallad ”aktiv testning” med t.ex. mjölksyra eller myrsyra som ger utslag de första åren efter angreppet. Aktiv testning har i flera år använts för alla bin som sänts till parningsstationen på Styrsö. Genom den tidiga upptäckten har redan denna höst flertalet bisamhällen inom vår förening  blivit behandlade mot kvalster. Enligt de rapporter vi fått in har oxalsyra-metoden varit vanligast denna höst. Vi kan vidare glädja oss åt, att parningsstationen på Styrsö, startår 1999 i privat regi och f.o.m. år 2000  officiell SBR-parningsstation för Buckfastbin, har kunnat drivas vidare trots de begränsningar som varroazonerna innebär. Arbetet med  föredrag, möten och kurser på olika nivåer fortsätter liksom avelsarbetet med målet att få fram ett bi med bättre förutsättningar att  motstå virusangrepp. Mölnlycke bf.  ligger alltjämt i täten när det gäller arbetet att förbättra villkoren för svensk biodling.

Biskötsel.  Vintern 2002-2003 minns vi som lång och kall och med första snöfallet den 18 oktober. Många bisamhällen förlorades under vintern. Den officiella temperaturstatistiken från SMHI visar, att temperaturunderskotten för oktober-december låg på 1.5 – 3  grader.  Januari till juni månader däremot var mera normala, men för juli, augusti och september hade vi temperaturöverskott på 2,5 resp. 2 och 1,5 grader. Den 24 oktober 2003 inträffade rekordkyla ( -8.5 grader) i Göteborg. Utsikterna inför nästa biodlingssässong liknar således det gångna årets, men detta vet vi ingenting om ännu. Skörderesultaten verkar vara normala. Medlemmarnas årsrapporter är inte kända när detta skrives. Parningsstationen på Styrsö har haft goda parningsresultat, men drottningodlingen i våra trakter försenades även i år av kyligt väder i maj. Varroakvalster torde nu sannolikt finnas i alla bigårdar i Göteborgstrakten. Eftersom kvalstren upptäcktes på ett tidigt stadium och bekämpning redan skett kan vi se framåt med goda förhoppningar.

Årsmötet to. 14 nov. 2002 ägde rum i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Lennart Holm under mottot: Honungsförsäljning.

Mötesverksamheten år 2003. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information finns på föreningens hemsida på Internet.

To  27 mars  kl. 19.00

Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke. Äntligen hade vi lyckats locka hit Bitidningens redaktör Erik Österlund.  Hans föredrag hade titeln ”Det naturliga biet och avel i varroatider”.  Mötet anordnades, för sjätte året i rad,  i samarbete med biodlarföreningarna i Lindome, Partille, och Rävlanda. Efter mötet en enkel supe´ i folkhögskolans lilla matsal. Ett mycket uppskattat och välbesökt möte.

On 10 sept.  kl. 17.00

Benarebyv. 54, Mölnlycke. Ett möte föranlett av varroakvalstrets ankomst till trakten! Grannföreningarna var inbjudna. SBR:s bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen demonstrerade varroabekämpning i ordföranden Carl-Erik Dahlbergs bigård.. Därefter lyckades alla deltagarna, över fyrtio stycken, pressa in sig i Carl-Eriks stuga för kaffe och föredrag av Preben. Trots trängseln ett lyckat arrangemang. Föreningen är väl rustad att ta en dust med kvalsterohyran!.

Lö 20 sep. kl. 11.00-14.00 

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag,  på Råda hembygdsgård i samarbete med Råda Hembygdsförening. Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderiverkstaden och gammaldags brödbakning. Demonstrationskupan och föreningens planscher och skärmar visades upp. Antalet besökare var högre än förra året, och hel del honung såldes. Honungens dag är ett viktigt tillfälle för föreningen att väcka intresse för honung, bin och biodling.

Sö 26 okt.  Fem medlemmar reste till Föreningen Svensk Buckfastavels årsmöte i Ljungby, där avgående ordföranden Ulf Gröhn avtackades bland annat av den så kallade ”Göteborgsgruppen”, där flera av våra medlemmar ingår.

Nästa årsmöte blir To 13 nov. kl. 19.00 i ny lokal Taggsvampen 1, Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Allan Borlid och Hans Wedberg. Suppleanter har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg. Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden. Arbetsplanen för styrelse och funktionärer inom föreningen har använts även detta år. En ökning av medlemsantalet framstår som önskvärd och angelägen eftersom  detta är möjligt utan utökning av föreningens organisation.

Avelsutskottet har bestått av Egon Andersson, Allan Borlid, Hans Wedberg och Carl-Erik Dahlberg. Arbetet med avelsområdet har under året varit vilande eftersom de uppgifter från grannföreningarna vi efterfrågat inte kommit in.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Allan Borlid, Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke och Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. På grund av för lågt antal anmälda kunde ingen nybörjarkurs anordnas detta år. Styrelsen föreslår att föreningen nästa år försöker anordna en annorlunda kurs. Innehållet skulle i så fall rikta sig både till nybörjare och till något mer erfarna. Styrelsen har också undersökt möjligheten att få mera reklam för kursen. Detta skulle kunna ske genom något av studieförbunden.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med biodlarföreningarna i grannskapet. Vi har också i år haft visst samarbete med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall främst nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Berörda kommuner, dvs. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner, har visat fortsatt intresse för vår verksamhet vilket vi är tacksamma för.

Representation. Föreningen har representerats av de valda ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 15 februari. Ordförandekonferens har inte anordnats i år. Vice ordföranden Egon Andersson har varit avelsråd i distriktsförbundet och föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö. Egon har också varit vice ordförande i styrelsen för Föreningen Svensk Buckfastavel och valdes den 26 oktober 2003 till ordförande under år 2004 för denna förening. Fyra medlemmar i vår förening har under året på uppdrag av SBR:s avelskommitté och med bidrag från Göte Palmblads fond vid två olika tillfällen besökt Poul-Erik Sörensen i Danmark. Uppdraget vid dessa resor var att hämta hem avelsmaterial till SBR-parningsstationerna.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemma 28

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 2

Totalt 33

Jämfört med föregående år innebär detta en  minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 12 nov lämnats av 21 medlemmar som rapporterar 156 bisamhällen, en minskning med 4 samhällen jämfört med år 2002. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 12,8  kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Anledningen är, att varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för denna rapportering. Värdet av årsrapporterna minskar naturligtvis ur lokalföreningarnas och distriktens synpunkt när man inte kan avgöra var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Biodlarna i Göteborgstrakten är lyckligt lottade. Genom Mölnlyckeortens Biodlarförening  –  den ledande föreningen inom regionen när det gäller avelsarbete och väl framme även inom andra kunskapsområden  –  har den biodlare som utnyttjar kamraternas erfarenheter obegränsade möjligheter att förbättra och förenkla sin biodling. Detta till glädje för sig själv och  –  inte minst  –  för omgivningen. Ilskna eller svärmande bin behöver ingen ha idag. En svärmprocent lägre än fyra procent är fullt möjlig. I stället för svärmar och en massa onödigt arbete kan biodlaren få mera honung att skörda. Till nytta och nöje både för biodlare och för honungsköpare. Dessutom får traktens natur, jordbruk och trädgårdar den nödvändiga pollineringen, som är en förutsättning för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Inom vår förening finns mycket kunskap om biodling samlad hos medlemmarna. Fler personer är välkomna att dela vårt intresse och att få del av den kunskapsbank som föreningen innehar.

Mölnlycke den 13 november 2003

STYRELSEN

Honungens dag 2002

Honungens dag äger traditionsenligt rum på Råda hembygdsgård.

Kl. 11.00 den 21 september startade det och höll på till kl.14.00. Tillströmningen av besökare var god, men eventuellt något mindre än ifjol.

Det är ett samarrangemang mellan Råda Hembygdsförening och Mölnlyckeortens biodlareförening. Biodlareföreningen säljer honung och andra produkter som har med bin och honung att göra. Hembygdsgården visar sina saker och säljer bl. a. nybakat bröd och har kaffeservering.

En demonstrationskupa fanns på plats så att besökare kunde se både drottning och arbetsbin. Planscher från årets nybörjarkurs visades, broschyrer om bin och honungsrecept fanns också.

Allan Borlid ansvarade för biodlarnas arrangemang, till sin hjälp hade han på morgonen: Lise-Lott Carlsson , Lars Alfredsson, Roland Klerfors och Tony Persson.

Allan visade demonstrationskupan och värvade minst en person till nybörjarkursen i biodling. Lise-Lott sålde diverse vaxprodukter och burkar med olika honungssmaker.

Roland K. och Lars A. sålde fast honung, Egon A. och Tony P. sålde rinnande honung. Som vanligt såldes många burkar och vi tackar även honungsleverantören Ingvar Einemark.

Honungens dag är ett viktigt tillfälle för föreningen att visa upp sig, att väcka intresse för biodling samt att det ger en viss inkomst till föreningen.

Årsberättelse 2002

Biodlarna i Mölnlycke har under det gångna verksamhetsåret befäst sin ställning som ledande lokalförening inom länet när det gäller avelsarbete. Parningsstationen på Styrsö, som startade 1999 i privat regi och redan år 2000 blev officiell SBR-parningsstation för Buckfastbin, har kunnat drivas vidare trots de begränsningar som varroazonerna innebär. Arbetet med föredrag, möten, kurser och studiecirklar på olika nivåer har fortsatt. I samarbete med SBR, distriktsförbund, andra föreningar och biodlare från många platser i Västra Sverige och med stöd av Föreningen Svensk Buckfastavel fortsätter vi med målet i sikte att avla fram ett bi med förutsättningar att bättre motstå de virusangrepp som brukar följa i varroakvalstrets spår. Vi har kommit en bit på väg!

Biskötsel. Verksamhetsåret föregicks hösten 2001 av en torr och mild oktober. Först i december kom kylan, men den blev kortvarig. Från januari till april hade vi ett temperaturöverskott på två grader eller mer, och februari hade en medeltemperatur hela fem grader högre än normalt. Februari var dessutom ovanligt nederbördsrik. Det fortsatte med att vara varmare än normalt i maj, juni och juli, men det var också regnigt. I juni var det mycket regnigt till och med. Augusti bjöd på ett temperaturöverskott på 4,5 grader, och dessutom var det torrt och soligt. Under dessa förutsättningar bör honungsskörden bli god. Bisamhällenas vårutveckling hämmades dock av perioder med svalt och regnigt väder i slutet av maj och början av juni. Hallondraget var kort men mycket intensivt, och kom tidigt som man kan förstå av temperaturuppgifterna. Även ljungdraget blev ovanligt bra med tanke på att ljungen sällan ger något bidrag till skattlådorna i våra trakter. September bjöd också på torrt och varmt väder, men i början på oktober var det kyligt. Invintringen kan därför bli ett problem om biodlarna inte hann ge vinterfoder i tid.

Årsmötet to. 15 nov. 2001 ägde rum i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade en av våra nyaste medlemmar Lise-Lotte Carlsson om sitt första år som biodlare.

Mötesverksamheten år 2002. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information och många vackra bilder finns på föreningens hemsida på Internet.

Lö 2 mars kl. 14.00 Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke. Föredrag av Leif Svensson: ”Biodling och biavel”. Mötet anordnades i samarbete med biodlarföreningarna i Lindome, Partille, och Rävlanda. Det var femte året i rad som vi anordnade ett sådant större föredragsmöte. Tjugotvå personer lyssnade med stort intresse till föredraget i folkhögskolans vackra aula, och i pausen drack vi kaffe i folkhögskolans lilla matsal.

Sö 5 maj kl. 10.00 Råda Säteri. Egon Andersson informerade i sin bigård under rubriken Biavel för alla. Mötet lockade tyvärr bara ett fåtal besökare.

To 30 maj kl. 18.00 Hos Åke Aronsson, Greggered i Lindome. Gemensamt möte med Lindome bf. där Egon Andersson återigen visade en av sina bigårdar. Värdfolket bjöd på smörgås och kaffe/the mm. Allt var mycket trevligt och gott.

Lö 15 juni kl. 08.00 avgick resan till SBR:s depåbigård Skärva, som ligger i Karlskrona. Med på resan var sex medlemmar och två inbjudna. På Skärva hämtades avelsmaterial i form av larver. Resan var lyckad och gav många intryck utöver de drottningar, som deltagarna odlade. Drottningarna parades senare på Styrsö parningsstation.

Sö 25 aug kl. 13.00 Benarebyv. 54, Mölnlycke. Under temat ”Honungshantering” visade Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg slungning och efterbehandling av honung. Refraktometer, hygrometer, avfuktningsaggregat mm. demonstrerades. I slungrummet visades honungslossare och självvändande slungare. Under kaffet, som avnjöts utomhus (i skuggan) i det vackra sommarvädret diskuterades bland annat det nyss genomförda riksförbundsmötet.

Lö 21 sep. kl. 11.00-14.00 Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag, traditionsenligt på Råda hembygdsgård, genomfördes i samarbete med Råda Hembygdsförening. Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderiverkstaden och gammaldags brödbakning. En demonstrationskupa fanns på plats liksom planscher och skärmar och broschyrer om bin och honungsrecept. Antalet besökare var något lägre än förra året men en hel del honung såldes även i år. Honungens dag är ett viktigt tillfälle för föreningen att väcka intresse för honung, bin och biodling.

Må 7 okt sändes TV-programmet Mat, och i detta program medverkade våra medlemmar Åke Ferm och Mats Wallin i ett inslag om biodling inspelat i en föreningsbigård i Marks kommun. Programledare var som vanligt Tomas Tengby och Tina Nordström.

Nästa årsmöte blir To 14 nov. kl. 19.00 på Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Allan Borlid och Bert Sandberg. Suppleanter har varit Roland Klerfors och Hans Wedberg. Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden. Den nya arbetsplanen för styrelse och funktionärer inom föreningen har provats med framgång. En ökning av medlemsantalet framstår som både önskvärd och möjlig ur denna synvinkel.

Avelsutskottet har bestått av Egon Andersson, Allan Borlid, Hans Wedberg och Carl-Erik Dahlberg. En inventering av medlemmarnas bisamhällen placerade i Mölndals och Härryda kommuner gjordes i samband med årsrapporterna 2001. De begärda uppgifterna från grannföreningarna har tyvärr inte kommit in. Inom de mest centrala delarna av det planerade renparningsområdet kan man nu räkna med att målet ”nittio procent Buckfastbin” har uppnåtts. Förutsättningar finns alltså nu att gå vidare med detta projekt.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Allan Borlid, Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under adress: http://welcome.to/biodlareforeningen och Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkursen leddes av Hans Wedberg, och hade sex deltagare. Som värd för bigårdsbesök medverkade dessutom Carl-Erik Dahlberg.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med biodlarföreningarna i grannskapet. Speciellt vill vi nämna Lindome Biodlarförening, där vi sedan gammalt har många vänner och gemensamma programpunkter. Vi har också ett värdefullt samarbete med Råda Hembygdsförening, och i avelsfrågor med Föreningen Svensk Buckfastavel. Nämnas bör även uppmuntran och visat intresse från berörda kommuner, dvs. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner.

Representation. Föreningen har representerats av ordföranden Carl-Erik Dahlberg vid distriktsförbundets årsmöte i mars och vid ordförandekonferens i oktober 2002. Vice ordföranden Egon Andersson har varit avelsråd i distriktsförbundet och föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö. Egon är även vice ordförande i styrelsen för Föreningen Svensk Buckfastavel.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 28

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 4

Totalt 35

Jämfört med föregående år innebär detta oförändrat antal personer.

Årsrapporter har fram till den 14/11 lämnats av 22 medlemmar som rapporterar 162 bisamhällen, en ökning med 15 samhällen jämfört med år 2001. Av dessa är 109 bisamhällen placerade i Härryda kommun och 19 i Mölndals kommun samt i övriga kommuner tillsammans 34 stycken. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 17,2 kg/samhälle. Detta genomsnitt avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Föregående år lämnade alla medlemmar i föreningen sin årsrapport. Vi hoppas, att medlemmarna sköter detta lika bra i år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Biodlarna i Göteborgstrakten måste anses vara lyckligt lottade beträffande förutsättningarna för biodling. Snälla och lättskötta bin är sedan några år en självklarhet för medlemmarna i vår förening. Genom att planera biodlingen på längre sikt och byta till drottningar med goda egenskaper undvikes svärmning, och honungsskörden ökar i motsvarande grad. De förebyggande åtgärderna innebär i praktiken minskat arbete totalt. I dagens läge värderas fritiden högt. Med en god planering kan en biodlare resa på semester med familjen utan att riskera bisvärmar som flyger bort. Det finns inte längre någon ursäkt för att hålla ”svärmbin”. Styrelsen uttrycker därför förhoppningen att intresset för biodling skall öka, och nya medlemmar i alla åldrar är välkomna till föreningen. Intresse och vilja finns bland föreningens medlemmar. Därmed går vi en ljusnande framtid till mötes trots varroakvalster och andra orosmoln.

Mölnlycke den 14 november 2002

STYRELSEN

Aktiviteter 2002

Föredrag på av Leif Svensson på Wendelsbergs Folkhögskola

Ett biodlarmöte i samarbete mellan biodlarföreningarna i Lindome, Partille, Rävlanda, Mölnlycke.

Mötet ägde rum den 2 mars 2002 på Wendelsbergs Folkhögskola

Leif Svensson som är ordförande i SBR’s avelsutskott, talade under rubriken:

”Biodling och biavel”

 

Årsberättelse 2001

Biodlarna i Mölnlycke har inlett det nya millenniet med fortsatt intensivt arbete för att väl förberedda kunna möta framtidens prövningar och glädjeämnen. De sista åren på 1900-talet ägnades åt att göra det möjligt för alla intresserade att anskaffa snälla, svärmtröga och flitiga bin. Genom tillkomsten av parningsstationen på Styrsö, som startade 1999 i privat regi och redan år 2000 blev officiell SBR-parningsstation för Buckfastbin, har ett stort steg tagits mot förverkligandet av detta mål. Arbetet fortsätter genom föredrag, möten, kurser och studiecirklar på olika nivåer. I samarbete med SBR, distriktsförbund, andra föreningar och biodlare från många platser i Västra Sverige och med stöd av Föreningen Svensk Buckfastavel fortsätter vi med gott mod för att möta det nya millenniets utmaningar.

Biåret 2001 inleddes med en normal höst och vinter, omväxlande mellan plus- och minusgrader, men i mars 2001 slog vintern till med ovanligt långvarig kyla. Bisamhällena kom igång hyggligt först i april månad, men från mitten av maj till mitten av juni inträffade ett väderbakslag. Ingen enda dag i Göteborgstrakten under denna tid steg temperaturen över tjugo grader. Bistyrkan gick tillbaka, och en del samhällen måste nödfodras i juni månad. Drottningodlingen blev naturligtvis också lidande under sådana förhållanden. Sedan följde en värmeperiod, och hallondraget blev kort men rikligt. Detta hjälpte föga, eftersom många bisamhällen hade brist på dragbin. Även juli månad var varm och skön, och gav rikligt drag från lind på många platser. På grund av den goda värmen torkade ljungdraget bort.

Årsmötet to. 16 nov. 2000 ägde rum i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Avgående ordföranden Allan Borlid avtackades efter tio år som ordförande och avgående sekreteraren Kerstin Jönsson efter åtta år  som sekreterare av tillträdande ordförande Carl-Erik Dahlberg. Kvällen avslutades med en diskussion under Egon Anderssons ledning om erfarenheter från årets drottningodling och parningsstationen på Styrsö.

Mötesverksamheten år 2001. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information och många vackra bilder finns på föreningens hemsida på Internet.

To  1 mars  kl. 18.30 

Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke. Föredrag av Ulf Gröhn: ”Avelsarbete igår, idag och i morgon”.  Mötet anordnades i samarbete med biodlarföreningarna i Lindome, Landvetter, Partille, och Rävlanda. Det var fjärde året i rad som vi anordnade ett sådant större föredragsmöte. Ett fyrtiotal personer lyssnade med stort intresse till Ulf Gröhns föredrag i folkhögskolans vackra aula, och därefter blev det en trevlig eftersittning med supé.

 

Må 19 mars kl. 19.00

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Göteborgsgruppen inom Föreningen Svensk Buckfastavel hade möte om avelsarbetet i Göteborgsregionen under ledning av sammankallanden inom gruppen Egon Andersson.
 

To 26 april kl. 19.00

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke.  Praktiskt arbete i bigården. Egon Andersson informerade bland annat om vårundersökning, lämplig tid för bisamhällets utvidgning, märkning och vingklippning av drottningen samt hur man undviker svärmning genom förebyggande åtgärder, främst val av lämpliga drottningar. Även bildandet av avläggare behandlades. Kaffe/the med tilltugg samt livlig diskussion avslutade kvällen.

28 april-1 maj

Trädgård i Väst  på Liseberg.  Distriktsförbundet hade en monter om biodling där. Tony Persson och Roland Klerfors från vår förening var med bland utställningsvärdarna och rapporterar om stort intresse från besökarna.

Ti 15 maj kl. 18.00

Hos Åke Aronsson, Greggered i Lindome. Gemensamt möte med Lindome bf. Egon  Andersson visade sin nyaste bigård. Alla deltagarna (cirka tjugo personer) kunde bland annat se Egons speciella yngelrumsramar i format 1,5 Langstroth (även kallad Dadant plus eller Egon special, välj själva!) och plastlådor av typ Eko-bi-lådan (material: cellplast av polystyren). Värdfolket bjöd på smörgås och öl/vatten och kaffe/the med tilltugg. Allt var mycket trevligt och gott. Många frågor ställdes av deltagarna.

Lö 26 maj kl. 10.00

Råda Säteri, Mölnlycke. Egon Andersson informerar och förevisar i sin bigård på Råda Säteri under rubriken: ”Para dina drottningar på Styrsö”.Vi blev visade hur parningskassetterna bäst används och vad man bör tänka på när de ska skickas till parningsstationen. Hur man använder en ”snabbkokare” eller startlåda för att bina snabbt ska starta att dra upp vice-celler förevisades också. Ett antal samhällen inspekterades och ingen blev stucken.

 

To 30 aug. kl. 19.00 

Benarebyv. 54, Mölnlycke. Invintringsmöte hos Carl-Erik Dahlberg. Ett 25-tal biodlare hade mött upp. Carl-Erik började med en praktisk demonstration av en ”biblåsare”. Därefter visade Egon hur man fodrar in bina med hjälp av en skattlåda som läggs ovanpå spärrgaller. I lådan läggs sedan en plastpåse och ett bakstycke för att göra bi-gång upp till fodret. Spärrgallret är viktigt, för annars kan bina bli klämda under fodret. Lägg bubbelplast ovanpå fodret, så att plasten flyter ovanpå. Detta skyddar bina från att drunkna.  Sedan följde aktiviteter inomhus. Värdfolket bjöd på kaffe/the och bröd. Invintring diskuterades, bl.a. antal ramar och hur mycket sockerlösning det ska vara. I våra trakter ska det vara måttlig isolering, men god ventilation nertill. Mot möss kan man skydda sig med hjälp av spärrgaller under yngelrummet. Föreningens nyinköpta refraktometer provades och jämfördes med flera andra refraktometrar av äldre och nyare modeller. De olika instrumenten visade lika värden så när som på någon tiondels procent. Torkning av honungsramar i rum med luftavfuktare och fläkt visades för dem, som var särskilt intresserade av detta.

Lö 22 sep. kl. 11.00-14.00

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag, som traditionsenligt äger rum på Råda hembygdsgård, var lyckad även i år. Ett samarrangemang mellan hembygdsgården och Mölnlyckeortens biodlarförening. Biodlareföreningen säljer honung och andra produkter som har med bin och honung att göra. Hembygdsgården visar sina saker och säljer nybakat bröd och har kaffeservering. En demonstrationskupa fanns på plats så att besökare kunde se både drottning och arbetsbin. Fina planscher från årets nybörjarkurs visades.  Broschyrer om bin och honungsrecept fanns också. Allan gjorde ett stort jobb med försäljning. Som vanligt såldes många burkar. Vi tackar honungsleverantörerna Ingvar Einemark och Roland Klerfors. Honungens dag är ett viktigt tillfälle för föreningen att visa att vi finns, samt att väcka intresset för biodling.

Nästa årsmöte blir To 15 nov. kl. 19.00 på Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke.

Styyelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson., sekr. Tony Persson, kassör Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Allan Borlid och Bert Sandberg och suppleanter Roland Klerfors och Hans Wedberg. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden. Förutom löpande ärenden har en ny arbetsplan för styrelse och funktionärer inom föreningen tagits fram. Föreningen är därmed väl rustad att möta framtiden, och förberedd för den ökning av medlemsantalet som är önskvärd ur olika synvinklar.

Avelsutskottet har bestått av Egon Andersson, Allan Borlid, Hans Wedberg och Carl-Erik Dahlberg. Utskottet har inte sammanträtt under året, men en ny inventering av bisamhällena i Mölndals och Härryda kommuner planeras att utföras i samband med årsrapporterna. Inventeringen sker i samarbete med berörda grannföreningar. Förhoppningen är, att vi denna gång skall komma upp till det stipulerade målet ”nittio procent Buckfastbin” inom renparningsområdet. Når vi detta mål, kan avelsutskottet börja planera för ett ännu bättre avelsarbete inom området ifråga.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Allan Borlid, Anders Liljebladh och Roland Klerfors.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under adress:   http://welcome.to/biodlareforeningen , Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkursen leddes av Hans Wedberg, och hade fyra deltagare. Som värdar för bigårdsbesök medverkade dessutom Anders Liljebladh och Carl-Erik Dahlberg.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med biodlarföreningarna i grannskapet. Speciellt vill vi nämna Lindome Biodlarförening, där vi sedan gammalt har många vänner och flera gemensamma programpunkter. Vi har också ett värdefullt samarbete med Råda Hembygdsförening, och i avelsfrågor med Föreningen Svensk Buckfastavel. Nämnas bör även uppmuntran och visat intresse från berörda kommuner, dvs. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner.

Representation. Föreningen har representerats av ordföranden Carl-Erik Dahlberg vid distriktsförbundets årsmöte i mars och vid ordförandekonferens i oktober 2001. Vice ordföranden Egon Andersson har varit avelsråd i distriktsförbundet och suppleant i distriktsstyrelsen samt även föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö. Egon är även suppleant i styrelsen för Föreningen Svensk Buckfstavel.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemma 27

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar  5

Totalt 35

Jämfört med föregående år innebär detta en ökning med 1 person..

Årsrapporter har fram till den 10/11  lämnats av 26 medlemmar som rapporterar 147 bisamhällen, en ökning med 16 samhällen jämfört med år 2000. Av dessa är 101 bisamhällen placerade i Härryda kommun och 18 i Mölndals kommun samt i övriga kommuner tillsammans 28 stycken. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 15,0 kg/samhälle. Detta genomsnitt avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Under det gångna verksamhetsåret har Mölnlycke Biodlarförening befäst sin ställning som ledande vad det gäller avelsarbete i Västra Sverige. I förhållande till föreningens storlek har utbildningsverksamheten varit omfattande. Styrelsens uppfattning är, att biodlarna i Göteborgstrakten är lyckligt lottade beträffande förutsättningarna för biodling i vår del av Sverige. Ingen behöver numera avstå från att ägna sig åt biodling på grund av ilskna eller svärmlystna eller på annat sätt svårskötta bin. Inom en snar framtid kommer varroakvalstret att nå våra trakter. Det finns redan på många platser i Västra Götalands län, och det närmar sig oss från tre håll samtidigt. Fortfarande finns det kanske inom biodlarkåren personer, som helst vill pröva sig fram till egna kunskaper på egen hand. I framtiden kommer det dock att bli ännu viktigare att lära av varandra, och här vill föreningen göra en insats. Endast med beprövad kunskap, samarbete och öppenhet för nya idéer kan vi trygga framtiden för svensk biodling, både som hobbyverksamhet och som näring. Att lära av både egna och andras misstag gör livet lättare. Det är däremot inte nödvändigt, att göra alla misstag själv. Styrelsen vill härmed uppmana såväl nuvarande som blivande biodlare och andra intresserade personer att göra en insats i detta arbete genom att bli medlemmar i vår förening. Med förenade krafter gå vi starkare framtiden tillmötes.

Mölnlycke den 15 november 2001

STYRELSEN

Aktiviteter 2001

Besök på Egon Anderssons bigård 26 maj 2001

Egon Andersson informerar och förevisar i sin bigård på Råda Säteri under rubriken: ” Para dina bin på Styrsö”

Egon beskrev hur man ska göra och vad man bör tänka på när man skickar drottningar till Styrsö parningsstation.

Vi blev visade hur parningskassetterna bäst används och vad man bör tänka på när dom ska skickas till parningsstationen. Hur man använder en ”snabbkokare” eller startlåda för att bina snabbt ska starta att dra upp vice-celler förevisades också. Ett antal samhällen inspekterades och ingen blev stucken

Vi tackar Egon för en intressant visning av sin bigård!

Nybörjarkurs den 23 maj

Historia om hur den började hemma i bigården hos undertecknad.

Kort beskrivning av ett normalt biår: vårarbete, utvidgning, sommardrag/skörd, slungning, slutskattning/invintring. Hur en biodlare kan göra som inte har så många samhällen. (tre till 4 stycken)

Därefter gjorde vi tillsammans en genomgång av samtliga samhällen.

Anders Liljebladh

Praktiskt arbete i bigården den 26 april

Ett 25-tal biodlare träffades på Råda hembygdsgård i Solsten.

Egon Andersson ledde mötet. Det diskuterades om hur vårarbetet börjar, vårundersökning mm. Demonstration av vingklippning och märkning. Märkning och vingklippning ska göras! kom vi fram till. och svärmar ska förhindras! Vidare diskuterades utvidgning / yngeluppflyttning. När och hur avläggare / utökning av sammhällen ska göras.

Det var fika och det diskuterades mycket som vanligt.Ett givande möte tyckte alla som var där.

För tredje året i rad arrangerade Mölnlyckeortens biodlareförening tillsammans med Landvetter, Lindome, Partille och Rävlanda Bf. ett större biodlarmöte.

Torsdagen den 1 Mars 2001 på Wendelsbergs Folkhögskola Föredragshållare är Ulf Gröhn:

Det var ett 40 tal som kom och lyssnade på Ulf Gröhn i aulan på Wendelsberg.  Givande och intressant tyckte alla. En trevlig eftersittning med supé blev det sedan.

Årsberättelse 2000

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1999 till och med den 31 oktober 2000.

Antal medlemmar

Föreningen har under verksamhetsåret fått 34 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med en ny medlem jämfört med föregående år. Vi har fått 2 nya medlemmar och en medlem har avlidit.Vi hoppas på fortsatt ökning av medlemsantalet under nästa år.

Styrelse

Föreningens styrelse har under året varit Allan Borlid, ordförande, Egon andersson, vice ordförande, Anders Liljebladh, kassör, Kerstin Jönsson, sekreterare, Carl-Erik Dahlberg, vice sekreterare, och Tony Persson, PR-ansvarig. Suppleanter i styrelsen har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg.

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden.

Revisorer

Revisorer för 2000 har varit Mats Eskilsson och Stig Jarl med Lars Alfredsson som revisorsuppleant.

Föreningens ekonomi

Redovisning av inkomster och utgifter under året upptas i särskild bilaga. Det ekonomiska läget presenteras vid årsmötet.

Föreningsverksamheten, möten mm

Årsmötet hölls den 12 november 1999 som vanligt på Hembygdsgården i Solsten.

Årsberättelsen med ekonomisk redogörelse godkändes, revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och tårta. Därefter fick Egon Andersson ordet och han berättade intressant om arbetet med parningsstation på Styrsö. Anders Liljebladh visade fotografier från vårt besök på Styrsö den 24 Juli 1999.

Årets vintermöte var ett gemensamt möte med grannföreningarna Landvetter, Lindome, Partille och Rävlanda. Det hölls den 2 mars 2000 Wendelsbergs Folkhögskola. Inbjudna talare var Mats Johansson och Sandor Biro från Karlstadsgruppen. De berättade om försöken att få fram varroatoleranta bin. Mycket intressant tyckte alla ca. 30 personer. Efteråt serverades en kvällssupé.

Vårt eget vårupptaktsmöte hölls på Hembygdsgården, Solsten, den 23 mars under mottot ”Bli bättre biodlare”. Hans Bolling från Hissingens BF berättade fängslande om att gå vidare som biodlare.

Sommarmötet i år blev en resa tillsammans med Lindome BF den 17 juni. Vi, ca 20 personer, åkte då med egna bilar till Jörgen Johanssons bigårdar i Herrljunga. Efter besöket på utbigården vid Larstorp åt vi lunch på Fölene kvarn. Därefter besökte vi Jörgens hemmabigård och han visade upp en imponerande anläggning för att klara över 100 sammhällen och dessutom produktion av grönsaker och potatis mm. Jörgen bjöd sedan på kaffe och hembakt på hemmaproducerat mjöl. En lyckad resa och vi tackade Jörgen för visad gästfrihet.

Egon Andersson hade under våren en välbesökt kurs i avelsarbete med Buckfastbin och en i drottningodling.

Ordförande Allan Borlid hade även i år en nybörjarkurs i biodling med 4 deltagare. Två av dessa hade bin sedan tidigare. En deltagare kunde hjälpas igång med bihus och bin och är nu medlem i vår förening.

Ombud vid Länsförbundets Årsmöte var även i år Allan Borlid. Mötet hölls på Billströmska Folkhögskolan den 4 mars. Egon Andersson var också med som medlem i Länsförbundets styrelse vid sidan av uppgiften som avelsråd.

Ordförandemötet hölls på samma ställe den 21 oktober med samma representanter för vår förening.

Honungens dag var i år den 16 september. Vi sålde ca. 150 burkar honung. Vi fick 2 namn på intresserade att börja med bikurs 2001 och vi är mycket nöjda.

Drottningodling

Våra aktiva medlemmar Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg har även i år arbetat mycket intensivt med drottningodling och parningsstationen på Styrsö. Egon Andersson kommer att på årsmötet berätta detta.

Biskötsel

Den gångna vintern var snäll med avseende på samhällenas överlevnad. Våren kom tidigt och vi fick sommarväder i maj. Samhällena exploderade i styrka men blomningen kom till en del före bistyrkan. Juni och juli blev mycket blandade, men augusti regnig. September och oktober har varit mycket milda och gett en del ljunghonung.

Medelskörden ser ut att hamna på 20 kg för 2000, vilket är en ökning med 7,7 kg mot 1999. Antalet invintrade samhällen ser också ut att bli ca. 100 st. mot 90 förra året. Inga förluster på grund av sjukdomar har rapporterats.

Övrigt

Alla i föreningen uppmanas att försöka få in flera medlemmar till SBR. Det finns kanske några i Din närhet som har bin eller är allmänt intresserade av biodling utan att vara medlemmar i föreningen. Kontakta då gärna någon i styrelsen, som vill göra sitt bästa för att få med dem.

Som avslutning tackar vi för det gångna året och önskar ett gott bi-och honungsår 2001.

Mölnlycke den 22 oktober 2000

STYRELSEN