Årsberättelse 1998

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1997 till och med den 31 oktober 1998.

Antal medlemmar

Föreningen har under verksamhetsåret haft 29 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med 2 medlemmar jämfört med föregående år. Vi har fått 3 nya och tappat 1. Vi hoppas på en fortsatt ökning under nästa år.Den totala årsavgiften för SBR-medlem har varit SEK 205. För 1999 blir den SEK 240.

Styrelse

Föreningens styrelse har under året varit Allan Borlid, ordförande, Egon Andersson, vice ordförande, Anders Liljebladh, kassör, Kerstin Jönson,
sekreterare, Carl-Erik Dahlberg, vice sekreterare, och Tony Persson, PRansvarig. Suppleanter i styrelsen har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg.
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.  

Föreningens ekonomi

Redovisning av inkomster och utgifter under året upptas i särskild bilaga, som presenteras vid årsmötet.

Föreningsverksamheten, möten m m

Årsmötet hölls den 21 november som vanligt på Hembygdsgården i Solsten. Årsberättelsen med ekonomisk redogörelse godkändes, revisionsberättelsen
lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Före mötesförhandlingarna visade Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson sin nyinskaffade insemineringsutrustning. Alla fick tillfälle att titta i deras mikroskop. Mötet avslutades med kaffe. Årets vintermöte ägde rum den 6 mars på Lärarhögskolan i Mölndal. Arrangörer var föreningarna i Lindome och vi i Mölnlycke. Vi hade bjudit in föreningen i Landvetter, Rävlanda och Partille för att bredda intresset och fördela kostnaderna på flera. Föredragshållare var nestorn för buckfastaveln i Sverige Ulf Gröhn. Ett föredragskompendium delades ut vid mötet, som avslutades med landgång och öl. Ett mycket uppskattat möte. Ombud vid Länsförbundets årsmöte var Allan Borlid. Även Egon Andersson var med. Mötet hölls på Billströmska folkhögskolan den 7 mars 1998. Den 24 maj hade Härryda Kommun en miljödag på torget i Mölnlycke.Föreningen medverkade med visning av bin i observationskupan m m. Intresset var relativt gott med några nya namn till kommande kurs i biodling. Även i år har vi haft en nybörjarkurs i biodling i samarbete med Folkuniversitetet. Av 5 deltagare fick vi 3 nya medlemmar, som vi hälsar välkomna i vår förening. Dessa tre kunde också skaffa egna bin ifrån ett större dödsbo (30 samhällen) i Kållered. Sommarmötet i år avhölls den 18 juli i Egon Anderssons nya utebigård på Råda Säteri. Efter en intressant förevisning av Egon med bl a vingklippning och märkning av drottning åkte vi till hembygdsgården för fortsatt möte och kaffe. Vi hade tur att det höll upp när vi var på Säteriet. Honungens dag var i år den 19 september. Åke Zackrisson, Lindome, var med också i år och visade bidredskap. Vi sålde ca 150 burkar honung och fick 5 namn på intresserade att börja med bikurs 1999 och vi är mycket nöjda.

Drottningodling

Våra två aktiva medlemmar Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg har i år arbetat mycket intensivt med drottningodling. Ordförande, som tillsammans
med dessa är medlem av föreningens avelsutskott, kommer att redogöra för avelsarbetet vid årsmötet.

Utställning

I höst med början den 12 oktober och 4 veckor framåt har Biodlareföreningen en skärmutställning i Biblioteket i Mölnlycke under mottot ”Hur blir man
biodlare” Skärmarna kommer från Länsförbundet (Södra Inland). Lindomeföreningen hade utställningen före oss. Göteborgs Posten och Härryda
Posten har skrivit mycket positivt om utställningen och om biodling. Lågstadieklasser har visat intresse att komma och se utställningen
och också se den lilla ”Bifilmen” på video.

Biskötsel

Den gångna vintern var rätt snäll med avseende på samhällenas överlevnad. Våren kom också som normalt i april, men maj blev kall och blåsig. Den fina
starten i bisamhällena tog slut och tidigt blommande fruktträd blev dåligt pollinerade. När hallonen blommade var samhällena svaga och
sommarskörden uteblev för många. Sommaren i år går till historien som en väntan på sol och värme. Endast korta avbrott på regnet och blåsten fick vi
uppleva. Den honung som bina då drog in åt de upp när de sedan blev sittande inne. Många stödutfodrade med socker hela sommaren. Augusti blev dock bättre, vilket förbättrade resultatet. Bistyrkan vid inmatningen för vintern var ovanligt stor på grund av att bina ej hade fått tillfälle att slita ut sig på
honungsdraget. Av inkomna rapporter ser medelskörden ut att hamna under 10 kg mot 15,4 kg för 1997. Antalet in-vintrade samhällen har i år ökat till ca 80 st mot 70 förra året. Vinter-förlusterna har varit små och inga sjukdomsförluster har rapporterats.

Övrigt

Alla i föreningen uppmanas att försöka få in flera medlemmar till SBR. Det finns kanske några i Din närhet som har bin eller är allmänt intresserade av
biodling utan att vara medlemmar i föreningen. Kontakta då gärna någon i styrelsen, som vill göra sitt bästa för att få med dem.
Som avslutning tackar vi för det gångna året och önskar ett gott bi- och honungsår 1999.

Mölnlycke den 17 oktober 1998
STYRELSEN