Stadgar

Ändamål

§ 1.
Föreningens ändamål är att inom främst Härryda kommun såsom lokalavdelning av föreningen Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), verka för biodlingens utveckling

Detta syfte vill föreningen söka ernå bl.a. genom att:

Väcka och befästa intresset för biodling.
Verka för arbetets rationalisering och bisjukdomarnas bekämpande.
Samla medlemmarna till demonstrationer och överläggningar om såväl praktiska som organisatoriska angelägenheter.
Ägna särskild uppmärksamhet åt produkternas behandling.
Verka för att saluförd honung är av hög kvalitet.
På alla sätt verka för biodlingens utveckling och medlemmarnas intressen i den mån dessa hör samman med biodling.

Medlemskap

§ 2.
Medlemskap i SBR vinnes genom att erlägga vederbörligen beslutade avgifter. Lokalavdelningens styrelse äger rätt att vägra inträde. Medlemskap förloras om ej beslutade avgifter erlagts. Medlem som ej ställer sig föreningens stadgar till efterrättelse, kan uteslutas ur föreningen om beslut därom fattas med 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte.

Styrelse
§ 3.

Lokalavdelningens styrelse skall bestå av ordförande samt lägst 4 ordinarie ledamöter jämte minst 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Suppleant är icke personlig ersättare för någon ordinarie styrelseledamot.

Ordförande väljs av årsmötet. Övriga ledamöter väljes utan någon speciell funktion. Styrelsen skall konstituera sig vid styrelsemöte efter årsmötet.

Ordförande väljs för ett år. Styrelseledamot skall väljas för en mandattid av 2 år på så sätt att hälften av ledamöterna väljs vid jämt årtal och hälften vid udda. Suppleanters mandattid är 1 år.

Sammanträden

§ 4.
Ordinarie årsmöte skall hållas före november månads utgång å tid och plats som föregående årsmöte beslutar.
Extra möte hålles då styrelsen så beslutar eller då minst fem (5) medlemmar skriftligen därom anhållit.
Till årsmöte och extra möte kallas varje medlem skriftligen senast 8 dagar före mötesdagen.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a)      val av ordförande och sekreterare vid mötet,
b)      val av två  justeringsmän, tillika rösträknare, vilka senast den 15 december jämte föreningens ordförande skall ha justerat årsmötets protokoll,

c)      föredragning av års- och revisionsberättelserna,
d)      frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,
e)      fastställande av årsavgiften för lokalföreningen,
f)       beslut rörande föreningens inkomster och utgifter,
g)      val av styrelseledamöter enligt § 3 ovan samt revisorer,
h)      val av ombud för distriktsmötet, samt ersättare för dessa,
i)        val av valberedning omfattande två personer varav en sammankallande
j)        beslut rörande huvudlinjerna för det kommande årets verksamhet och
k)      övriga frågor

Medlemsavgifter

§ 5.
Över medlemsavgifterna till lokalavdelning jämte övriga för denna avsedda inkomster äger lokalavdelningen ensam besluta, i den mån icke särskilda direktiv för visst anslag utgetts. För alla av lokalföreningen, eller dess styrelse, beslutade avgifter är lokalavdelningen ensam ansvarig. Styrelsen är inför sin lokalavdelning ansvarig för sin förvaltning. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/11 – 31/10.

Ombildning och upplösning

§ 6.
Vid sammanslagning med annan Bf övergår samtliga tillgångar och handlingar till den ny- resp. ombildade föreningen.

§ 7.
Om medlemsantalet inom föreningen skulle nedgå till under fem skall dess verksamhet upphöra och dess handlingar och tillgångar överlämnas till biodlaredistriktet.

Beslut av överorganisation

§ 8.
Utom ovanstående stadgar är lokalavdelningen, dess styrelse och varje enskild medlem skyldig att ställa sig riksförbundets stadgar, samt riksförbundets och biodlaredistriktets särskilda beslut till efterrättelse.

Ändring av stadgar

§ 9.
För ändring av stadgar erfordras minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte. Ändringsförslagen skall tillställas medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet.

Ovanstående stadgar är av Mölnlyckeortens Biodlarförening antagna den   14/11  2002 . De är granskade och godkända av Göteborgs och Bohusläns Biodlaredistrikt  2003.

Mölnlycke den   20 / 10   2003
Mölnlyckeortens Biodlarförenings Styrelse
Carl-Erik Dahlberg                  Egon Andersson          Tony Persson Hans Wedberg                  Anders Liljebladh          Allan Borlid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.