Kategoriarkiv: Årsberättelser

Årsberättelse 2013

Avseende tiden 2012-11-01 – 2013-10-31.

Egen parningsstation. SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) överlät som gåva under 2011 parningsstationerna till avelsföreningarna. Hösten 2012 beslutade buckfastgruppen överraskande att lägga ned verksamheten på Styrsö av ekonomiska skäl. Nya drottningar var tillsatta i alla bisamhällen på Styrsö och angränsande öar, och en nedläggning hade varit ren kapitalförstöring. Efter överläggningar mellan parterna bestämdes, att Mölnlycke bf övertog verksamheten från och med år 2013 samtidigt som vi åtog oss att reglera stationens skuld. Drottningarna var nämligen inte betalda. Årets verksamhet på Styrsö har gått bra, och alla skulder är nu reglerade. Det har också blivit ett överskott, och styrelsen föreslår att dessa pengar reserveras i nästa års budget för inköp av drottningar till Styrsö så att parningsstationen kan drivas även åren 2015-2016. Rasparningsplats har under året anordnats på Råda Säteri. Infobigård. Styrelsen föreslår årsmötet att inrätta en info-bigård på Råda Säteri. Ett mindre belopp har utlovats från Härryda Kommun för inköp av material.

Biodlingen . Vintern började tidigt i början av december 2012 och varade ända in i april. Inte mycket snö, men kallt. Trots den långa vintern klarade sig bisamhällena förhållandevis bra. Hallondraget regnade bort till en början även i år, men i början av juli fick vi en värmebölja som räddade årets skörd. Vårsådd raps, lind och troligen klöver har gett drag i våra trakter. Ljungen gav ingen honung i år. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives, men troligen kan vi i år notera den största honungsskörden någonsin i vår förening. Givetvis rekord även beträffande antal bisamhällen bland våra medlemmar. Varroakvalster  resistenta mot det aktiva ämnet i Apistan upptäcktes på flera håll i Sverige redan 2011, och förmodligen har vi har sådana kvalster även hos oss. Vad detta kommer att innebära för oss i framtiden vet vi inte ännu.
 
Mötesverksamheten  2012-2013. En kort redogörelse följer –  mera  information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 24  nov. 2012 ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingar och kaffe/the med tårta enligt gammal sed  höll Jens Larsen föredrag. Larvdag lördagen den 1 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Bra väder och succé utom beträffande antalet deltagare. Kunskaperna om drottningodling räcker kanske inte till på alla håll. Söndag 8  sep. deltog föreningen i EU-projektet Rådasjön runt på Råda Säteri med informationsbord och observationskupa samt honungsförsäljning. Anders Liljebladh blev fotograferad och omnämnd i Härryda-Posten. Antalet besökare ungefär som föregående år. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes ___  november under ledning av Anders Liljebladh. Nästa årsmöte blir tisdagen den 26 nov. 2013  kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Biodlingskurs. Föreningens satsning på utbildning under 2013 kom av sig helt och hållet på grund av brist på deltagare. Styrelsen föreslår årsmötet att försöka igen under nästa år.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikael Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleant Agneta Nilsson. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Vi har en ändamålsenlig organisation men antalet medlemmar ökar inte.  Avelsansvarig har varit Egon Andersson. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh (sammankallande), Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisor: Rolf Bengtsson.  Revisorssuppleant:

Hemsidan på Internet har adressen:
www.molnlyckebiodlare.se  med Fredrik Persson och Anders Liljebladh. som ansvariga.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat med Råda Säteri, och vi har utmärkt samarbete med grannföreningarna. Särskilt omnämnes Landvetter bf, vår moderförening 1935 då Mölnlycke Bf startades av Per Roos. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.  

Representation: Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den ___ februari i __________ av Anders Liljebladh och Agneta Nilsson. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och  Åke Ferm biträdande föreståndare på Vendelsö. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF. Anders Liljebladh representerade vår förening vid Landvetter bf:s hundraårjubileum.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar           1
Fullbetalande SBR-medlemmar      __
Familjemedlemmar           1
Stödjande medlemmar           __
Totalt              

Jämfört med föregående år innebär detta en  __ning med ___ personer.

Årsrapporter har fram till den ___ nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2012. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.  Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Övrigt: Vår förening är så vitt vi vet den enda lokalföreningen inom SBR som driver en egen parningsstation av internationell klass i vad avser antalet drönargivande samhällen. För att säkerställa den genetiska mångfalden behövs lägst cirka tjugo drönargivande bisamhällen. Detta är möjligt tack vare samarbetet med biodlarna på Styrsö och omgivade öar i Göteborgs Södra Skärgård. Föreningen är skyldig ett särskilt tack till dessa biodlare, men framför allt till Lennart och Ingalill Karlsson på Styrsö. Förutom att Lennart är platsansvarig har paret dessutom varje lördag under säsongen då stationen varit öppen bjudit på kaffe och tårta i sin underbara trädgård.
Genom denna kulturinsats har Mölnlycke biodlarförening indirekt blivit delaktig i den sociala gemenskap som vi tidigare i viss mån har saknat i vår krets. Bin i all ära, men visst är det roligt att ha trevligt också. Därmed ser vi ljust på framtiden och hoppas på fortsatt intresse för vår verksamhet till gagn för biodlingen och därmed mångfalden i vårt samhälle.

 
Mölnlycke den 25 november 2013            STYRELSEN

Årsberättelse 2012

Avseende tiden 2011-11-01 – 2012-10-31.

Biodlingen  och vädret hänger ihop. Hösten 2011 och vintern 2012 var gynnsamma för biodlingen, och övervintringen gick ovanligt bra. Vi hade många avläggare bildade, och nästan alla samhällen, stora som små, övervintrade bra. Sedan kom regnet. Hallondraget regnade bort i våra trakter. Vårsådd raps har gett en del drag på sina håll, och allt regnet gynnade ljungen. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives. Troligen inga stora honungsmängder detta år.
 
Varroakvalster  resistenta mot det aktiva ämnet i Apistan upptäcktes på flera håll i Sverige redan i fjol. Detta betyder troligen att vi har sådana kvalster även hos oss. Apistan kan därför redan nu vara utan verkan, och flera medlemmar har kompletterat med oxalsyrabehandling på hösten och med andra metoder. Preben Kristiansen berättade om detta vid biodlarträffen den 12 maj, se nedan.
 
Mötesverksamheten  2011-2012. En kort redogörelse följer –  mera  information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 22 nov. 2011 ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingar och kaffe/the med tårta enligt gammal sed  höll Torbjörn Jacobsson föredrag. Lördagen den 12 maj kl 13.00 anordnade vi en biodlarträff på Råda Säteri med föredrag och demonstration i bigården av Preben Kristiansen. Temat var varroabekämpning och resistensen mot bekämpningsmedel typ Apistan. Det kom 33 biodlare samt några barn till träffen och intresset var stort, både vid föredraget och i bigården. Anstormning med andra ord. Larvdag lördagen den 2 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Bra väder och succé men förvånande nog inte fler deltagare än förra året. Detta är ju ett fantastiskt tillfälle för alla som vill ta del av föreningens framgångar inom avelsarbetet. Kan det vara så att kunskaperna om drottningodling inte räcker till på alla håll? Frågan är ställd och var och en får rannsaka sitt samvete. Söndag 9  sep. deltog föreningen i EU-projektet Rådasjön runt på Råda Säteri med informationsbord och observationskupa samt honungsförsäljning. Ett gediget förarbete under ledning av Anders Liljebladh och Mikael Witte resulterade i fotografi och omnämnande i Härryda-Posten, men antalet besökare var inte stort. På grund av att arrangemanget tidsmässigt sammanträffade med vinterfodringen kunde vi inte anordna visning i bigården vid detta tillfälle. Vi får ännu en gång konstatera, att det är svårt att nå ut med vår information om bin och biodling till den ”stora publiken”, men vi gjorde ändå ett gott försök. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 3 november under ledning av Anders Liljebladh. Nästa årsmöte blir lördagen den 24 nov. 2012  kl. 14.00 i Kulturhuset i Mölnlycke vilket innebär ett försök med årsmöte på en lördagseftermiddag.

Biodlingskurs. Det är stor konkurrens om deltagare eftersom det finns många föreningar i Göteborg med omnejd och flera föreningar anordnar studiecirklar. Styrelsen har under året diskuterat frågan och beslutat att om möjligt anordna en grundkurs i biodling under 2012. Eftersom vi har stora kunskaper inom avelsarbetet med bin inom föreningen och medlemmar med tillräckligt stora bigårdar är målsättningen att anordna en kurs där teori varvas med praktiska övningar i bigård så att deltagarna får en gedigen utbildning. Inom föreningen har vi också möjlighet at få fram avläggare för försäljning till deltagarna. Inbjudan har gått ut via hemsidan och vi uppmanar alla medlemmar att sprida upplysningar om kursen så att vi får tillräckligt antal deltagare. Eftersom det är en kurs och ingen cirkel måste vi ta upp en kursavgift för att finansiera detta.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikael Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Vi har en ändamålsenlig organisation men antalet medlemmar ökar inte.  Avelsansvarig har varit Egon Andersson. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh (sammankallande), Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisor: Åke Ferm.  Revisorssuppleant: Tony Persson.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se  med Fredrik Persson och Anders Liljebladh. som ansvariga.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat med Råda Säteri som välvilligt ställt lokal vid biodlarträffen 12/5 till vårt förfogande. Vi har utmärkt samarbete med grannföreningarna. Särskilt omnämnande är berättigat av Landvetter bf eftersom detta var vår moderförening 1935 då Mölnlycke Bf startades av Per Roos. Att samarbetet var gott mellan föreningarna i starten liksom ännu i denna dag framgår av gamla protokoll där det står att läsa att Per Roos representerade båda föreningarna vid Länsförbundets (numera: Distriktets) årsmöte. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.  Representation: Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 4 februari i Uddevalla av Anders Liljebladh och Carl-Erik Dahlberg. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och  Åke Ferm biträdande föreståndare på Vendelsö. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar           1
Fullbetalande SBR-medlemmar      25
Familjemedlemmar           1
Stödjande medlemmar           3
Totalt              31

Jämfört med föregående år innebär detta en  __ning med ___ personer.

Årsrapporter har fram till den ___ nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2011. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.  Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Övrigt:  SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) överlät som gåva under 2011 parningsstationerna till avelsföreningarna. Under året har Föreningen Svensk Buckfastavel varit huvudman för parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö. Samtidigt har anslagen till avelsarbete från EU och  svenska staten minskat. Situationen kan beskrivas som turbulent. Förhoppningsvis kan verksamheten inom avelsarbetet ändå bedrivas även nästa år. Detta är mycket viktigt eftersom vi har snälla bin som inte svärmar tack vare engagerade medlemmars arbete vid parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö. Vi har stora kunskaper om biodling inom vår förening och vi är ledande inom avelsarbetet tack vare våra medlemmar. Kunskaper som vi gärna delar med oss av till alla som vill vara med och deltaga i arbetet. Låt oss gå framtiden till mötes med fortsatt samarbete och arbetsglädje till fromma för alla naturintresserade i vår del av Sverige.
 
Mölnlycke den 21 november 2012            STYRELSEN

version 4

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2010 för MÖLNLYCKE biodlarförening avseende tiden 2009-11-01 – 2010-10-31.

Mölnlycke biodlareförening kommer att minnas säsongen 2010 på grund av den hårda vintern 2009/2010. Vinterförlusterna var ovanligt stora, vilket troligen kan förklaras med dels en dålig sommar 2009 och dels en ovanligt kall och snörik vinter. Det är framför allt avläggare (konstsvärmar) och svaga samhällen i allmänhet som dött under senvintern eller tidigt på våren, sannolikt på grund av brist på unga bin (så kallade vinterbin). Styrsö parningsstation kunde hållas öppen som vanligt, men Vendelsö måste hållas stängd då både samhällena på ön och reservsamhällena i land dog under vintern. Vi brukar betrakta dessa stationer som våra egna eftersom stationsföreståndarna tillhört vår förening.  –  Ingen nybörjarkurs har genomförts i år eftersom tillräckligt antal deltagare saknades. En drottningodlingskurs under Egon Anderssons ledning har anordnats, och Honungens dag (den 20:e i ordningen sedan starten) ägde rum på Råda Säteri.

Varroakvalster. 

Varroasituationen verkar vara oförändrad. Det finns ingenting som tyder på att den stora vinterdödligheten skulle bero enbart på varroakvalster eftersom starka samhällen i regel har överlevt. Obehandlade samhällen har troligen dött redan tidigare år.

Biskötsel är starkt väderberoende, och vädret kan sammanfattas så här: Vinter redan i oktober 2009 med temperaturunderskott på 2 grader och regn och snö. November mild men december kallare än normalt och snö! Fyra grader under genomsnittet i januari och två under i februari, och dessutom i denna månad rikligt med snö. mars hade medeltemperatur och normalt med nederbörd, dvs. ingen vår i sikte! April hade något över medan maj något under medeltemperatur (+1 resp. – 0,5 grader) och delvis torrt. I den viktiga månaden juni var det först varmt, sedan kallt och mot slutet varmt igen, och något mindre regn än normalt. Hallondraget kom sent i gång men blev bra på många håll. juli hade två grader över normal temperatur och var regnig liksom augusti som hade nära normal temperatur. Inget ljungdrag i år i våra trakter! September och oktober normalt regniga och beträffande oktober något kallare än normalt. Trots det mycket varierande vädret har många biodlare fått rekordskörd i år medan andra fått mycket dålig skörd.  Drottningodlingen har gått bra med goda parningsresultat på Styrsö (Vendelsö stängt). Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives.

Mötesverksamheten år 2010.

En kort redogörelse följer –  mera  information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet ___ nov. ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingarna höll Egon Andersson ett uppskattat föredrag om drottningodling och abrlsarbete.  Larvdag lördagen den 5 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Succé! Lördag 4 sep. kl. 11.00-16.00 anordnade vi Honungens dag på Råda Säteri. Efter förra årets succé blev årtes upplaga en besvikelse vad gäller antalet besökare. Mikael Witte och Lars Alfredsson visade bikupor i Egons välskötta bigård, honungsförsäljning förstå’s och bildspel samt inbjudna utställare från Tämta. Verksamheten bedrevs utomhus, och vädret var bra. Årsmötet får ställning till om vi nästa år skall satsa på ett stort tjugoårsjubileum eller  –  alternativt  –  lägga ner altihop. Årets upplaga av Honungens Dag gav kanske inte valuta för den stora arbetsinsatsen av föreningens medlemmar. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 13 november. Nästa årsmöte blir tisdagen den 16 nov. 2010  kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikale Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Medlemsantalet kan lätt utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén  har bestått av: Karin Sjöholm (sammankallande), Mikael Witte, Egon Andersson, Lars Alfredsson, Fredrik Persson, Roland Klerfors,  och Agneta Nilsson.
 
Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Hans Wedberg.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se    Webbmastrar har varit Anders Liljebladh och Fredrik Persson. Hemsidan har varit tillgänglig hela året och uppdateras kontinuerligt.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat med Råda Säteri beträffande Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 13 februari i Ljungskile av Anders Liljebladh och Peter Bartzak. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och  Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF. Egon och Carl-Erik har deltagit i en av Föreningen svensk Buckfastavel anordnad studieresa (tre dagar) till Paul Jungers i Luxemburg.
 
Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar           1
Fullbetalande SBR-medlemmar      __
Familjemedlemmar           __
Stödjande medlemmar           __

Totalt              __

Jämfört med föregående år innebär detta en  __ning med ___ personer.

Årsrapporter har fram till den 14 nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2009. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.
 
Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Året som gått har inneburit prövningar för många av våra medlemmar men även glädjeämnen. Vi har snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Erfarenhet och kunskaper finns i vår förening, och sammanhållningen mellan medlemmarna är god. Nya medlemmar är välkomna att ta del i vårt gemensamma arbete och vår arbetsglädje. Vi möter framtidens utmaningar med glädje och förenade krafter.

Mölnlycke den 14 november 2010            STYRELSEN

Årsberättelse 2009

Mölnlycke biodlareförening håller ställningarna som den ledande västsvenska biodlarföreningen när det gäller avelsarbete. Två parningsstationer – Styrsö och Vendelsö – betraktar vi som våra egna eftersom stationsföreståndarna tillhör vår förening. Inom den andra stora biodlarorganisationen i Sverige, BF (Biodlingsföretagarna) finns ingen enda parningsstation. Konkurrensen är inte så stor, för ingen annan förening i vår närhet driver någon parningsstation över huvud taget. Däremot finns så kallade parningsplatser, vilket är en enklare form utan krav på testat och godkänt avelsmaterial. Parningsplatser är i regel avsedda för respektive förenings medlemmar, medan SBR-stationer är öppna för alla biodlare. I vår förening satsar vi alltså på det som är grundförutsättningen för en framgångsrik biodling, nämligen bidrottningarna. Nu kan vi ju inte vara bäst på allt, och det finns andra föreningar som är framgångsrika när det gäller social samvaro, diskussionsaftnar osv. I vår förening efterfrågas inte sådana aktiviteter, men skulle det finnas intresse så finns utrymme för den som vill att ta initiativ! – Ingen nybörjarkurs har genomförts i år eftersom tillräckligt antal deltagare saknades. Honungens dag har anordnats på ny plats med nya samarbetspartners. Bin som svärmar är numera ovanligt, och snälla och produktiva bin har vi redan.

Varroakvalster. Den som slarvar med varroabekämpningen löper stor risk att mista sina bin. Det har givetvis inträffat i en del fall, men i stort verkar läget inom vår förening vara under kontroll. Varroamötet 2009 var dåligt besökt. Här krävs kanske en förnyelse av formerna. Årsmötet får ta beslut om detta.


Biskötsel
är väderberoende, och vädret kan sammanfattas så här: Mild vinter med i november-mars temperaturer 0,5 till 1.5 över genomsnittet. April ovanligt varmt med 4 grader över medeltemperatur. Maj bjöd på temperaturöverskott 1,0 grader, men juni hade medeltemperatur. Juli – september alla med 1,5 grader över normalt medan oktober var 2 grader kallare än normalt. I stort sett borde alltså året ha varit gynnsamt med en tidig vår i april och året som helhet varmare än normalt. I våra trakter är hallondraget i början av juni mycket betydelsefullt, och just då var vädret dåligt. Årets honungsskörd varierar mycket mellan olika platser. I Göteborg-Mölndal har skörden varit god medan i Härryda kommun avsevärt under medelskörd. Årets resultat är sämre än föregående år, vilket i sin tur också var ett dåligt honungsår. Praktiskt taget ingen ljunghonung har skördats i år. Drottningodlingen har däremot gått bra med goda parningsresultat både på Styrsö och Vendelsö. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives.


Mötesverksamheten år 2009
. En kort redogörelse följer, för mera information finns på föreningens hemsida på Internet. Årsmötet 19 nov. ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingarna höll Jörgen Johansson ett uppskattat föredrag om sin driftsform och om sitt avelsarbete. Varroamöte 18 april hos Carl-Erik Dahlberg, där även Egon Andersson medverkade med en genomgång av ”bihusesyn” och anmälan till foderregistret mm. Speciellt Egons anförande var mycket intressant. Mötet hade endast ett fåtal deltagare. Larvdag söndagen den 7 juni i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Succé, som vanligt! Den som inte tar chansen att odla drottningar under Egons säkra ledning gör ett stort misstag – om man inte redan själv är mästare på detta vill säga. Hur många är det? Medlemmar och tillresta har på larvdagen möjlighet att förbättra sin biodling för en mycket liten investering i pengar räknat. Nöjet får man på köpet! Stort tack till Egon. Lördag 5 sep. kl. 11.00-16.00 anordnade vi Honungens dag på Råda Säteri i samarbete med Friluftsfrämjandet, som hade poängpromenad. Många funktionärer var i verksamhet, och dagen blev mycket lyckad. Mikael Witte visade bikupor i Egons välskötta bigård, honungsförsäljning, ett nytt bildspel som en av våra medlemmars anhörig hade sammanställt och hellyckad stämning. ”Alla” var där, och ävenledes inbjudna utställare från Tämta och Hestra Eftersom en del av verksamheten bedrevs utomhus fick vi även besök av Egons flitiga bin, vilket var mindre bra. Vädret var i början regnigt, men efter hand klarnade det upp. Vi hade också ordnat ”miniseminarier” i den vackra herrgården, men intresset för dessa var dåligt. Allt kan inte lyckas, men det var ett gott försök. Sammanfattas kan dock, att denna den 19:e Honungens Dag var mycket lyckad.. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 7 november. Nästa årsmöte blir tisdagen den 23 nov. 2009 kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikale Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleanter Peter Bartczak (tillika klubbmästare), Agneta Nilsson och Karin Sjöholm. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet kan lätt utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Mikael Witte (sammankallande), Egon Andersson, Fredrik Persson, Roland Klerfors, Agneta Nilsson och Karin Sjöholm.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Mikael Witte och Fredrik Persson.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Tony Persson.

Hemsidan på Internet har ny adress: www.molnlyckebiodlare.se Webbmastrar har varit Anders Liljebladh och Fredrik Persson. Föreningen har alltså numera egen domän.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter
. Vi har under året etablerat samarbete med Råda Säteri och Friluftsfrämjandet i Mölnlycke beträffande Honungens Dag. Distriktsförbundet har valt att lägga sitt årsmöte på tid som sammanfaller med BF:s årsmöte vilket lett till att inget samarbete med distriktet skett under året. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen representerades inte vid distriktets årsmöte den 7 februari i Ljungskile eftersom de valda ombuden var upptagna på grund av BF:s årsmöte. Även ersättarna hade förhinder av något slag. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF. Carl-Erik har på föreningens uppdrag deltagit i kurs för studiecirkelledare 17 januari anordnad av SBR och Vuxenskolan. En grupp danska biodlare besökte Egon Anderssons bigård på Råda Säteri den 30 augusti.


Medlemsantalet
. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 28

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 3

Totalt 34

Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med en person.

Årsrapporter
har fram till den 21 nov. lämnats av 13 medlemmar som rapporterar 180 bisamhällen, en ökning med 14 samhällen jämfört med år 2008. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 20.5 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ännu ett intensivt verksamhetsår har vi lagt bakom oss. Nästa år är föreningens 76:e. Mycket har hänt sedan år 1935, då föreningen bildades. Den direkta orsaken till detta var att en del av Boråsvägen på en sträcka vid sjön Gröen (Landvettersjön) rasade. Det blev alltså svårt att besöka moderföreningen i Landvetter. Föga kunde initiativtagaren Lars Roos ana vilken utveckling som skulle ske i Mölnlycke biodlarförening under dessa 75 år. Landvetterföreningen finns fortfarande kvar, men verksamheten där är mycket begränsad. – Nya medlemmar är välkomna att ta del av våra erfarenheter i arbetet för snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Detta hade varit en orealistisk dröm för Lars Roos och övriga medlemmar i föreningen 1935. Nu står vi där, men arbetet måste fortsätta. Naturen tar snart tillbaka uppnådda landvinningar om man släpper taget. Låt oss kämpa vidare, mot nya djärva mål under nästkommande 75 år!

Mölnlycke den 22 november 2009

Årsberättelse 2008

Mölnlycke biodlareförening har ännu ett intensivt verksamhetsår bakom sig. Föreningen är inte störst bland lokalföreningarna i Göteborgstrakten, men verksamheten är omfattande i förhållande till antalet medlemmar. Det genomsnittliga antalet bisamhällen per medlem är stort jämfört med många lokalavdelningar inom SBR. Många bidrottningar har parats på Styrsö och Vendelsö, och parningsstationerna där räknar vi som våra egna eftersom medlemmar i vår förening har återstartat dessa efter det uppehåll som orsakades av skräcken för varroakvalstret för cirka tjugo år sedan. Säkert har vi  Sveriges bästa bimaterial inom vår förening. Testserier har satts upp och varrokvalstret har ännu inte vållat den katastrof som ibland har befarats. Hemsidan på Internet är igång. Nybörjarkurs och fortsättningsgrupp även i år, och årets upplaga av Honungens dag var lyckad. Honungsskörden väntas bli något mindre än i fjol. Snälla och produktiva bin som inte svärmar har de flesta av våra medlemmar redan. Inom vår förening finns möjlighet för den som vill att odla egna drottningar efter fulltestade mödrar, testade enligt svenska och danska regler. För dem som hellre vill köpa drottningar eller bin finns inom föreningen obegränsad tillgång till detta.
 
Varroakvalster.  Några medlemmar har råkat ut för problem med varrokvalstren. Detta var ju tyvärr väntat, men drabbade våra medlemmar något senare än vad som har varit vanligt i landet. En orsak till detta kan vara, att vi var väl förberedda och hade möjlighet att ta del av kunskaper från andra delar av landet dit kvalstren kom tidigare än till oss.  Ett varroamöte genomfördes i mars i år, och ett nytt varroamöte 2009 planeras. Det går inte att slå sig till ro utan stor vaksamhet krävs hela tiden. Detta problem går att bemästra.
 

Biskötsel.  Väderleken har varit växlande. Oktober-november 2007 nära det normala, december hade temperaturöverskott på cirka 2,5 grader men i januari-februari 2008 hela fem grader över normalt. Mycket regn dessutom! Mars-maj och början av juni cirka 2 grader över normalt och ganska torrt. Början av juni gav ett kort men intensivt hallondrag, men sedan tog det slut. Juni månad som helhet bjöd på 0,5 graders temperaturöverskott och juli 1,5 grader över medel, och ganska torrt. I augusti regnade det desto mer. Inget ljungdrag i år alltså!  Temperaturen aug-oktober var annars nära den normala. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives, men skörden bör med hänsyn till vädret vara mindre än fjolårets. Bisamhällen som skattats efter hallondraget löpte stor risk att dö av svält om de inte fodrades av biodlaren.

 

Planering inför Honungens Dag 2009. Råda Hembygdsförening tog i augusti kontakt med oss och ville genomföra vissa förändringar av arrangemanget. Detta lede till ett möte på Hembygdsgården den 9 september, där vår förening representerades av Carl-Erik Dahlberg och Mikael Witte. Från Hembygdsföreningens sida hade man planer som i korthet skulle innebära att Honungens Dag skulle upphöra och ersättas av en ”Skördefest” med Hembygdsföreningen som huvudman. Mötet avslutades utan att någon enighet uppnåddes. Därefter har skriftväxling skett. På grund av det svar vi erhållit har styrelsen undersökt möjligheten att hyra lokal på annat håll för Honungens Dag 2009. Årsmötet får fatta beslut i denna fråga.

 

Mötesverksamheten år 2008. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 19 nov. 2007 ägde rum på Ekdalagården i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Egon Andersson om utbyte med och besök hos danska biavlare.

Vid invigningen av det nya kulturhuset i Mölnlycke den 23/2 liksom vid föreningsdagen den 13/11 deltog föreningen med en monter. Medlemsmöte 15 mars 2008 hos Carl-Erik Dahlberg, där Egon redogjorde för ”Bihusesyn” och Carl-Erik informerade om varroakvalstret. Larvdag lördagen den 7 juni hemma hos Egon Andersson. Under Egons säkra ledning omlarvades det flitigt, både av medlemmar från vår förening och av tillresta. En mycket lyckad dag, och stort tack till Egon.  –  Ingen resa till Skärva detta år. Honungens dag  genomfördes i år för 18:e gången den 27/9 kl. 11-14 i samarbete med Råda Hembygdsförening i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Efter det föregående mötet med Hembygdsföreningen genomfördes arrangemanget med god ordning och enligt invant mönster. Observationskupan var som vanligt på plats, och många funktionärer var i verksamhet. Två medlemmar visade föreningsmedlemmars bikupor i närheten. Föreningsinformation och försäljning av honung och honungsprodukter och givetvis avsmakning av honung. Hembygdsföreningen bidrog med bland annat tunnbinderi, brödbakning samt folkmusik. Vädret var lämpligt och allt gick bra. På Bondens marknad i Mölnlycke 11 sept. representerades föreningen av Allan Borlid och Roland Klerfors. Tre medlemmar samåkte till Föreningen svensk Buckfastavels årsmöte i Lagan den 26/10. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 8/11, och vaxavfall för gemensam transport till OGT i Varberg kunde lämnas hos ordf. samma dag. Nästa årsmöte On 19 nov. 2008  kl. 19.00 på det nya Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. och tillika PR-ansv. Katja Laakso, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. Mikael Witte. Suppleanter har varit Peter Bartczak (tillika klubbmästare) och Fredrik Persson.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet borde  kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation. Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Mikael Witte (sammankallande), Katja Laakso Hans Wedberg,  Allan Borlid, Tony Persson,  Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg. Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Hans Wedberg.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Kurser. Carl-Erik Dahlberg har varit kursledare för årets introduktionskurs BIODLING I. Kursen hade 7 deltagare och träffades 5 gånger, och fortsatte sedan med praktiska övningar. En fortsättningsgrupp har letts av Anders Liljebladh med _5__ deltagare. Föreningen har ansökt hos Jordbruksverket om medel för att anordna försöksverksamhet med fyrårig utbildning för nya biodlare. Något svar på denna framställning har inte erhållits ännu.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Vi har under året haft gott samarbete med distriktsförbundet samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 2 februari i Ljungskile. Carl-Erik Dahlberg avgick vid mötet som sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Anders Liljebladh har på uppdrag av föreningen deltagit i kursdag för studiecirkelledare. Carl-Erik har informerat om föreningen vid lunchmöte hos Rotary Mölnlycke den 25/8. Carl-Erik ät från årsmötet 2008 revisor i Biodlingsföretagarna.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 29

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 3

Totalt 35

Jämfört med föregående år innebär detta en  ökning med _ personer. 

Årsrapporter har fram till den 15 nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en mins/ö-kning med __ samhällen jämfört med år 2007. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till ____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ett mycket intensivt verksamhetsår med snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Inga arga bin i vår förening, inte…  Erfarenhet och kunskap finns däremot! Nya medlemmar är välkomna att ta del av vår gemenskap. Eniga vi stå! Det är onödigt att göra alla misstag själv! Kom med och lär av andras misstag och framgångar, och dela med dig av din egen kunskap. Vi kämpar på inför 75-årsjubiléet som planeras till år 2010. Är vi inte redan bäst, vill vi bli det.

Mölnlycke den 19 november 2007                                                           STYRELSEN

Årsberättelse 2007

Mölnlycke biodlareförening  är inte störst bland lokalföreningarna i Göteborgstrakten, men mycket livaktig. Även detta årets verksamhet är omfattande och framgångsrik. Medlemsantalet har ökat något och antalet bisamhällen per medlem är stort. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har varit igång, och många bidrottningar har parats. Så har vi säkert också Sveriges bästa bimaterial inom vår förening Testserier har satts upp och varroaläget är under kontroll. Hemsidan på Internet är igång. Nybörjarkursen var lyckad och i år har vi också haft en fortsättningsgrupp. Honungens dag var lyckad, och även detta årets honungsskörd väntas bli stor. Svärmar är numera inget problem inom vår förening, och bina är snälla och produktiva.
 
Varroakvalster.  Även i år verkar det som våra medlemmar har klarat situationen bra. Ett varroamöte genomfördes den 5 maj och ett nytt varroamöte planeras i mars 2008. Det går inte att slå sig till ro utan stor vaksamhet krävs hela tiden. Infektioner kan dyka upp i kvalsternas spår. Detta har skett på andra håll. Hittills måste vi dock konstatera, att det går att bemästra problemen.

Biskötsel.  Väderleken under verksamhetsåret har varit minst sagt växlande. September – oktober 2006 hade vi temperaturöverskott på cirka 3 grader men i december och januari hela fem grader över normalt. Mycket regn från oktober månad och i december och januari 2007 extra mycket regn (cirka 250 % jämfört med normalt). Översvämning i Mölndalsån givetvis. Februari mera normal, men mars-april nära 4 grader över normalt. Tidig verksamhet i bisamhällena och allt verkade upplagt för ett rekordår. Så kom maj med nära normal temperatur och ganska mycket regn. Juni började med värme och ett kort och intensivt hallondrag. Men  –  sedan tog det slut. Juni månad som helhet bjöd på 1,5 graders temperaturöverskott och juli 0,5 grader under, men regnet öste ner. Tack vare det rikliga regnet fick vi en jättefin ljungblomning i augusti, som för övrigt hade ett temperaturöverskott på en grad. Många har fått rikligt med ljunghonung i år. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives.

Mötesverksamheten år 2006. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet 22 nov. 2006 ägde rum på Ekdalaskolan centralt i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna höll Åke Ferm ett uppskattat föredrag ”Biodling under ett kvarts sekel”. Vid årsmötet var Sonja Gustafsson från SBR:s styrelse och distriktets ordförande Tore Olsson närvarande vilket ledde till många frågor och ovanligt livlig diskussion. Varroamöte 5 april 2007 hos Carl-Erik Dahlberg.  Larvdag lördagen den 2 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Under Egons säkra ledning omlarvades det flitigt, både av medlemmar från vår förening och av tillresta. En mycket lyckad dag, och stort tack till Egon.  –  Ingen resa till Skärva detta år. Lö 22 sep. kl. 11.00-14.00 anordnade vi Honungens dag  i samarbete med Råda Hembygdsförening i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Observationskupan var förstå’s på plats, och nya planscher hade vi köpt in. Många funktionärer var i verksamhet, och dagen blev mycket lyckad. Katja Laakså och Mikael Witte visade föreningsmedlemmars bikupor i närheten. Hembygdsföreningen bidrog med bland annat tunnbinderi, brödbakning samt folkmusik. Vädret var ”lagom” bra och försäljningen gick bra. Kontakter hade tagits med Hembygdsföreningen, men våra synpunkter blev inte beaktade i år på grund av tidsbrist. Ny kontakt bör tas efter årsmötet. På Bondens marknad i Mölnlycke 4 okt. deltog Allan Borlid och Roland Klerfors. Samordnad varroabehandling med oxalsyra genomfördes 13/10 och även den 20/10. Det är önskvärt att alla gör behandlingen samtidigt vilket bör uppmärksammas nästa år. Nästa årsmöte föreslås bli On 19 nov. 2008  kl. 19.00 och om möjligt på det nya Kulturhuset i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Katja Laakso samt ledamot Roland Klerfors. Suppleanter har varit Peter Bartczak (tillika klubbmästare) och Mikael Witte.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet borde  kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Katja Laakso (sammankallande), Hans Wedberg,  Allan Borlid, Tony Persson,  Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Hans Wedberg.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Anders Liljebladh har varit kursledare för årets introduktionskurs i biodling. Kursen hade 7 deltagare och träffades 5 gånger. Vi tackar Anders för hans framgångsrika och uppskattade arbete. En fortsättningsgrupp har letts av Carl-Erik Dahlberg med tre deltagare.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Vi har under året haft gott samarbete med distriktsförbundet samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 3 februari i Skärhamn. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik Dahlberg är sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2008. Med bidrag från Palmbladska fonden (SBR) reste Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg samt ytterligare två svenska biodlare till Poul-Erik Sörensen i Danmark för att utbyta erfarenheter och hämta avelsmaterial. Bland annat besöktes parningsstationen på Tunö där drönargivare är från en av Egons drottningar.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

 

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 26

Familjemedlemmar 1

Stödjande medlemmar 4

Totalt 32

Jämfört med föregående år innebär detta en  ökning med 4 personer.

Årsrapporter har fram till den 20 nov. lämnats av 20 medlemmar som rapporterar  173 bisamhällen, en minskning med 2 samhällen jämfört med år 2006. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 32,9 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ett intensivt verksamhetsår, snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Uttrycket ”arg som ett bi” gäller inte inom vår förening. Erfarenhet, både teoretisk och praktisk, finns i vår förening! Nya medlemmar är välkomna att ta del av dessa erfarenheter och av vår gemenskap. Det finns onödigt många lokalföreningar i Göteborg med omnejd, men vi kämpar på ändå! Är vi inte redan bäst, vill vi bli det. Om inte annat inför 75-årsjubiléet som planeras till år 2010.

Mölnlycke den 21 november 2007                                                           STYRELSEN

Årsberättelse 2006

Mölnlycke biodlareförening  är ingen stor förening om man ser till antalet medlemmar. Men  –  föreningen är mycket livaktig, och årets verksamhet är både omfattande och framgångsrik. Några medlemmar har lämnat föreningen, men andra har kommit till. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har varit igång, och många bidrottningar har parats. Säkert har vi Sveriges bästa bimaterial. Minst fem testserier med drottningar har satts upp av föreningens medlemmar i år. Varroaläget är under kontroll. Hemsidan på Internet är igång. Nybörjarkursen var mycket lyckad. På Honungens dag provades nya grepp, och honungsskörden blev rekordstor. Aldrig tidigare har det surrat så många snälla och svärmtröga Mölnlyckebin runtom i västsverige. Men stopp ett tag! Vad är detta för en skrytvals?  –  Ja, läs vidare, så kan ni bedöma själva…
 
Kanske en eftertanke ändå. Man kan inte vara bäst på allting. Kaffe och tårta har vi på årsmötet, men annars är det inte så mycket bevänt med den ”sociala biten”. Årets studieresa blev inställd. Här finns utrymme för nya, friska krafter att gripa in och göra föreningen ännu bättre.
 
Förra årsmötet antog en motion som syftade till bättre samordning mellan arrangörer av större arrangemang inom biodlingen. Motionen tillstyrktes av distriktets årsmöte, och gick vidare till SBR:s riksmöte. Vid riksmötet försvarades vår motion av distriktets ordförande Tore Olsson, men blev ändå bortröstad. En av ”pamparna” inom riksförbundets styrelse uppges ha kommenterat vårt förslag ungefär så här, att ”vi samarbetar så bra ändå  och håller kontakt via telefon”. Jotack – det är ju just det man INTE gör. Samarbetar alltså. Från SBR:s kansli har kommit ett meddelande om, att SBR och Biodlingsföretatagarna avser att bilda ett särskilt aktiebolag under namnet ”SVENSK  BIAVEL” för att organisera samarbete i avelsfrågor. Meningen är att det då skall vara lättare att söka och få EU-bidrag för avelsarbete. Biodlarna skulle troligen hellre vilja ha en sammanslagning mellan SBR och Biodlingsföretagarna. Det är uppenbart att ledningen går i otakt med ”gräsrötterna” inom biodlingen. För vår del är det bättre att vi ägnar våra krafter åt vår egen förening och åt den viktigaste ingrediensen i vår biodling, nämligen avelsarbetet.  –  Vår motion hade större framgång vid Biodlingsföretagarnas årsmöte 2006 eftersom den fick en välvillig skrivning i BF:s årsmötesprotokoll.
 
Varroakvalster.  Det finns nu kvalster i nästan hela Sverige. Eftersom det är tre år sedan de första kvalsterna hittades i Göteborgstrakten  –  och givetvis hos en av våra egna uppmärksamma medlemmar  –  så borde just detta år bli kritiskt med utslagna samhällen osv. Nu blev det inte så, för vi har bara fått rapporter om några enstaka vinterförluster på grund av virusinfektioner i varroans spår. Den intensiva utbildningsinsatsen från vår förenings sida har tydligen haft effekt. Även i år har gemensam höstbehandling med oxalsyra organiserats inom föreningen. Flera medlemmar har dock gått över till att använda Apistan. Minst fem av våra medlemmar har behörighet att använda sådana preparat.
 
Biskötsel.  Väderleken är en viktig faktor för biodlingen. Vi kan inte påverka vädret, men det är intressant att se hur det påverkar oss i vår verksamhet. September 2005 var varm och mycket torr. Oktober till december hade temperaturöverskott jämfört med det normala på 1 till 2 grader, men i senare halvan av november hade vi en köldknäpp. Vintern 2006 blev lång med mycket snö, och i mars mer än 3 grader kallare än normalt. April och maj var mycket regniga men med nära normal temperatur. I början av maj dock en varm period men avslutningen kall. Den sena våren ledde till svaga samhällen i början av säsongen. De viktiga sommarmånaderna såg ut så här:  Juni började kallt, därefter en tidig värmebölja och sedan mera normalt. Hallondraget blev fint men kort. Juli var varm med temperaturöverskott 3,5 grader och nära normal nederbörd. 2 graders temperaturöverskott i augusti och mer än dubbelt så mycket regn som normalt. September rekordvarm med hela 4 graders temperaturöverskott och bara 75% av normal nederbörd. Även oktober varm, men den 1 november kom snö och kyla. Hallondraget blev som redan nämnts bra, och även lind har gett honung i år. Klöverhonung bör det också ha blivit där det finns klöverängar.  Ljungdraget har däremot i stort sett uteblivit. Sammanfattningsvis således en svag inledning men därefter en god säsong. Rekordskörd borde det bli i våra trakter. Rapporterna är inte sammanställda när detta skrives.

Mötesverksamheten år 2006. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.  Årsmötet ti. 15 nov. 2006 ägde rum på Ekdalaskolan centralt i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna höll Ingvar Carlsson ett uppskattat föredrag med titeln: Min biodling. Larvdag tisdagen den 6 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Under Egons säkra ledning omlarvades det flitigt, både av medlemmar från vår förening och av tillresta. En mycket lyckad dag, och stort tack till Egon. Lö 11 juni: Skärvadagen blev inställd även detta år. Lö 29 juli  hade vi planerat att åka på studiebesök till Ingvar Carlsson i Sexdrega. Resan måste emellertid ställas in på grund av för få deltagare. Lö 23 sep. kl. 11.00-14.00 anordnade vi Honungens dag  i samarbete med Råda Hembygdsförening i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Observationskupan var på plats, men alla gamla och nya SBR-planscher hade av misstag blivit bortstädade från hembygdsföreningens förråd. Många funktionärer hade vi, och dagen blev mycket lyckad. Katja Laakså tog initiativ till visning av föreningsmedlemmars bikupor i närheten, vilket blev mycket uppskattat.  Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderi och brödbakning samt bidrog med folkmusik. Vädret gynnade oss även detta år. Försäljningen gick bra.  –  Styrelsen föreslår att den tillträdande Honungens-dags-kommittén som väljes på årsmötet tar kontakt med Hembygdsföreningen för att utveckla detta gemensamma arrangemang till båda föreningarnas bästa. Sö 29 oktober Föreningen Svensk Buckfastavels  årsmöte i Lagan. Tre medlemmar åkte.  Efter årsmötesförhandlingarna höll Sandor Biro ett föredrag. Nästa årsmöte blir On 22 nov. 2006  kl. 19.00 på Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Hans Wedberg och Roland Klerfors. Suppleant har varit Peter Bartczak.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en fungerande arbetsplan. Medlemsantalet borde  kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Hans Wedberg (sammankallande), Allan Borlid, Tony Persson,  Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Hans Wedberg har varit kursledare för årets introduktionskurs i biodling. Kursen hade 9 deltagare och träffades sex gånger. På initiativ av kursdeltagarna har man fortsatt att träffas, och flera av deltagarna har köpt avläggare. Årets nybörjare ser ut att vara en ”prima årgång”. Heder även åt Hans, som nu tyvärr slutar som kursledare. Vi tackar Hans för hans framgångsrika och uppskattade arbete med nybörjarkurserna under flera år.

Svensk Biavel som håller på att bygga upp en organisation har anordnat flera möten under året, där medlemmar i vår förening har deltagit. Mötet i Lagan 28 januari var i samarbete med Föreningen Svensk Buckfastavel. Vid avelssymposiet i Nässjö den 4 mars medverkade Egon Andersson med en presentation av det dataprogram för avelsarbete med bidrottningar som han tagit initiativ till och varit med om att utveckla. Vid kalibreringsmötet i Kristiansstad 1-2 juli anordnad av Föreningen Svensk Buckfastavel deltog också några av våra medlemmar.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Samarbetsplanerna för lokalföreningarna i Göteborgsområdet ligger just nu i träda. Rom byggdes som bekant inte på en dag!  – Vi har under året haft gott samarbete med distriktsförbundet samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Anders Liljebladh och Roland Klerfors vid distriktsförbundets årsmöte den 11 februari i Uddevalla. Ordförandekonferens anordnas inte längre av distriktsförbundet. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik Dahlberg är sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2007. Poul-Eik Sörensen från Danmark har besökt vår avelsansvarige Egon Andersson för att utbyta erfarenheter om avelsarbete.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 23

Familjemedlemmar 1

Stödjande medlemmar 3

Totalt 28

Jämfört med föregående år innebär detta en  minskning med 1 person.

Årsrapporter har fram till den 20 nov. lämnats av 23 medlemmar som rapporterar  175 bisamhällen, en ökning med 21 samhällen jämfört med år 2005. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 34,8 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för rapportering av bisamhällenas uppställningsplatser, vilket naturligtvis minskar värdet av denna statistik. Det går inte att utläsa ur statistiken var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreniegens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis: Ett intensivt verksamhetsår! Vi har snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Uttrycket ”arg som ett bi” gäller inte inom vår förening. Erfarenhet, både teoretisk och praktisk, finns i vår förening! Nya medlemmar är välkomna att ta del av dessa erfarenheter och av vår gemenskap. Det finns för många lokalföreningar i Göteborg med omnejd, men vi kämpar på! Är vi inte redan bäst, vill vi bli det. Om inte annat inför 75-årsjubiléet som planeras till år 2010.

Mölnlycke den 22 november 2006                                                           STYRELSEN

Årsberättelse 2005

avseende tiden 2004-11-01 – 2005-10-31.

Mölnlycke biodlareförening bildades 1935. Föreningen är således en pigg 70-åring! Mycket pigg till och med. Vad sägs om följande: Två parningsstationer (officiella SBR-parningsstationer) där föreståndarna är medlemmar i vår förening. Drottningar av toppklass produceras av odlare i Mölnlycke. Sedan 60-årsjubileet har utvecklingen varit enorm, och detta tack vare ett framsynt beslut av föreningen vid mötet i juni 1995. Det var då det beslutades dels att satsa på Buckfastbiet och dels att upprätta ett parningsområde. Något parningsområde i Benareby blev det emellertid inte, utan i stället två fullskaliga SBR-parningsstationer. Först på Styrsö och sedan i fjol också på Vendelsö. Antalet bisamhällen inom föreningen är dubbelt så stort jämfört med för tio år sedan. Någon ökning av medlemsantalet har dock inte skett, och mer än hälften av bisamhällena finns hos en enda medlem. Sådan är utvecklingen inom all verksamhet med anknytning till jordbruk. Under 2005 har genomförts en storsatsning på Honungens Dag, helt enligt förra årsmötets beslut. Sex medlemmar i den särskilda kommittén plus tre styrelsemedlemmar var funktionärer i år, och entusiasmen gick inte att ta miste på. Årets upplaga av Honungens Dag gynnades dessutom av bra väder, och succén var given. Allt borde således vara frid och fröjd, men medlemstalet minskar tyvärr även i år. Detta gäller de flesta föreningar, men är ändå tråkigt att konstatera. Vi är inte så bra på att ordna kaffekalas, diskutera osv. Vi jobbar med bina i stället. Men det ger tydligen inget utslag i medlemslistan. Däremot får vi kunniga och engagerade medarbetare, och det är väl så viktigt. Nya medlemmar med erfarenhet av den föreningssociala biten är hjärtligt välkomna, så att vi kan bli bäst även i detta avseende.
Varroakvalster. Hela Västra Götalands län tillhör numera zon 1. Kvalster har påträffats i hela länet. Erfarenheterna från våra biodlarvänner i andra delar av landet där man har haft varroakvalster i många år pekar på, att det är just tredje året efter den första invasionen som brukar bli kritisk. Bisamhällen som inte blivit behandlade mot kvalster brukar då dö, och smittan sprides våldsamt till andra bigårdar i trakten. Tyvärr har vi några biägare som inte tillhör vår förening i vår närhet, och risken för smitta är därför särskilt stor denna höst. Även i år kommer gemensam varroabekämpning med hjälp av oxalsyra att organiseras inom föreningen.

Biskötsel. Den viktiga väderfaktorn kan under det gångna verksamhets beskrivas så här: Oktober 2004 inledde med temperaturöverskott på 0,5 grader och i november hela 3 graders överskott. Januari var mild med hela 4 grader över normalt, och nederbördsrik. April var torr och varm med överskott 1,5 grader, men maj regnig och med normaltemperatur. Den viktiga junimånaden inleddes regnigt och svalt, men strax före midsommar kom värmen. Detta resulterade i ett sent men rikligt hallondrag, som snabbt tog slut. Juli bjöd på 2 grader över normalt men också rikligt med regn. Linden gav drag på många håll, och regnet bäddade för ljungdrag som blev hyggligt men inte rikligt detta år. September har varit mild, och oktober har börjat varmt med ett härligt brittsommarväder lagom till Birgittadagen den 7 oktober. Årets skörd kan förväntas bli mycket bättre än förra årets, men då var den ju å andra sidan mycket dåligt. Skördestatistiken är inte klar när detta skrives. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har båda fungerat bra i år, och drottningodlingen har också gått utmärkt i det varierande men sammanfattningsvis gynnsamma vädret.

Mötesverksamheten år 2005. En kort redogörelse följer nedan. Mera information på föreningens hemsida på Internet.

Årsmötet to. 18 nov. 2004 ägde rum på Ekdalaskolan centralt i Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna höll Björn Jacobsson ett uppskattat föredrag med titeln: Honungshantering från kupa till burk.

Vårmötet lördagen den 4 juni i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke, hade temat ”Hur vet du att dina bin är bra?”. Detta möte var gemensamt med Lindome bf. Egon ledde mötet som hade 12 deltagare, varav hälften från andra föreningar.

Lö 11 juni: Skärvadagen blev inställd i år.

Lö/Sö 18-19 juni anordnade Föreningen Svensk Bucfastavel en resa till Vendelsö (18/6) och Sexdrega (19/6) Sex deltagare från vår förening.

Gemensamt möte med Lindome bf anordnades av Lindome tisd. den 21/6 hos Gunnar Franzén i Lindome. Värdföreningen bjöd på kaffe med tilltugg och föredrag av Mats Persson från Skene. Trots detta var det bara ordföranden från vår föreningen som infann sig. Kanske för många aktiviteter i juni månad?

Onsd. 6/7 gick vår egen resa till Vendelsö med besök på vår parningsstation där, men då ställde bara två av våra medlemmar upp.

Lö 24 sep. kl. 11.00-14.00 anordnade vi. Honungens dag, i samarbete med Råda Hembygdsförening, i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Observationskupan var på plats, och alla gamla och nya SBR-planscher likaså. Många funktionärer hade vi, och dagen blev mycket lyckad. Även Hembygdsföreningen hade en lyckad dag med tunnbinderi, brödbakning och folkmusik. Vädret gynnade oss detta år.

Lö 8 oktober anordnade distriktsförbundet för första gången ett gemensamt möte i Ljungskile för samtliga fyra distrikt inom Västra Götalands län. Samma dag anordnades emellertid BI 2005 i Örebro av Örebro läns biodlardistrikt, och vårt eget distrikts arrangemang kom helt i skymundan. Till Örebro åkte fyra medlemmar i vår förening., men inga till Ljungskile.

Sö 30 oktober Föreningen Svensk Buckfastavels årsmöte i Ljungby. ___ medlemmar åkte. Efter årsmötesförhandlingarna höll Poul-Eric Sörensen föredrag om avelsarbete.

Nästa årsmöte blir Ti 15 nov. 2005 kl. 19.00 på Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Hans Wedberg och Roland Klerfors. Suppleanter har varit Bert Sandberg och Peter Bartczak. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. För styrelse och funktionärer inom föreningen finns en arbetsplan. Medlemsantalet borde lätt kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsansvarig har varit Egon Andersson.

Honungens Dags-kommittén har bestått av: Hans Wedberg (sammankallande), Allan Borlid, Tony Persson, Kerstin Jönsson, Lars Alfredsson och Roland Klerfors.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under följande adress: www.biodlarna.se/dbf/molnlycke Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Hans Wedberg har varit kursledare för årets introduktionskurs i biodling. Kursen hade sju deltagare och träffades sex gånger.

P4-Göteborg. Den 26 juli intervjuades ordföranden om årets lovande honungsskörd. Inslaget spelades in i hans bigård och sändes i P4-Göteborg den 27 juli.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft samarbete med Lindome bf. (se ovan). En uppföljning av förra årets möte hos vår ordf. den 20 september 2004 om samverkan med biodlingskurser har skett, men inga resultat har uppnåtts. Styrelsen har därför beslutat avvakta reaktioner från de övriga berörda föreningarna, dvs.. Göteborgs, Hisingens, Västra Frölundas, Lindomes och Landvetters biodlarföreningar, innan vi går vidare i denna fråga. Vi har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall särskilt nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har tacksamt nog visat fortsatt intresse för vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av ombuden Carl-Erik Dahlberg och Anders Liljebladh vid distriktsförbundets årsmöte den 12 februari. Ordförandekonferens anordnas inte längre av distriktsförbundet. Egon Andersson var en av föredragshållarna vid distriktsmötet 19 mars i Ljungskile. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik är sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2006. 10-12 juli deltog Egon och Carl-Erik tillsammans med två andra biodlare från Västsverige i en resa till Danmark och Poul-Eik Sörensen för att utbyta erfarenheter om avelsarbete.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemmar 25

Familjemedlemmar 1

Stödjande medlemmar 2

Totalt 29

Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 15 nov. lämnats av 14 medlemmar som rapporterar 157 bisamhällen, en ökning med 11 samhällen jämfört med år 2004. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 20,5 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för rapportering av bisamhällenas uppställningsplatser, vilket naturligtvis minskar värdet av denna statistik. Det går inte att utläsa ur statistiken var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Sammanfattningsvis är det roligt att konstatera, att föreningen är mycket livaktig. Någon ökning av medlemstalet sker dock inte, trots att vi kan skryta med snälla, flitiga och lättskötta bin som inte svärmar. Uttrycket ”arg som ett bi” kan numera förpassas till papperskorgen. Detta gäller åtminstone inom vår förening. Vi har en stor fond av erfarenhet, både teoretisk och praktisk! Nya medlemmar är välkomna att ta del av dessa erfarenheter och av vår gemenskap. Det finns i och för sig många lokalföreningar i Göteborg med omnejd, men finns det någon med motsvarande kvalifikationer? – Föreningen kan med tillförsikt se fram emot nya framgångar inför 75-årsjubileét som planeras till år 2010.

Mölnlycke den 15 november 2005

STYRELSEN

Årsberättelse 2004

År 2004  öppnades åter en parningsstation på Vendelsö i norra Halland, i närheten av Frillesås. Stationsföreståndare är vår medlem Åke Ferm. Denna station fick en mycket lyckosam start, och Mölnlycke kan nu glädja sig åt att ha två SBR-stationsföreståndare i sina led. Egon Andersson är ju sedan tidigare föreståndare för Styrsö parningsstation. Det är helt fantastiskt att en så pass liten förening som vår har två SBR-parningsstationer som vi betraktar som vore de våra egna. Vendelsö är en direkt uppföljning av den resa som några av våra medlemmar gjorde till Danmark förra sommaren. Då hämtades avelsmaterial som nu har kommit till användning. Om den resan har redan berättats i förra årets årsberättelse.
 
Remiss om varroazoner.  På grund av varroakvalstrets snabba spridning inom Sverige är det varje år aktuellt att ändra zonindelningen. Det är Jordbruksverket som fastställer zongränserna. Efter telefonkontakt med SBR:s ordförande Bengt Stahre fick styrelsen ta del av det remissförslag som våren 2004 sändes till SBR och länstyrelserna med flera instanser. Det visade sig då, att man planerade att lägga Mölnlycke med omnejd i zon 1 och Göteborgs kommun med Styrsö i zon 2. Vi hade i så fall blivit utestängda från vår egen parningsstation på Styrsö. Ett remiss-svar måste utarbetas skyndsamt. Som vanligt i sådana här sammanhang blev det tidspress, och svaret avsändes via e-mail. Mölnlycke önskade en zonindelning som gjorde det möjligt för våra medlemmar att skicka drottningar för parning till Styrsö även i år. Vi fick medhåll av distriktet, Länsstyrelsen och SBR, och Jordbruksverket godtog vårt förslag! En komplett framgång alltså. För Vendelsö var det inte samma problem, eftersom hela Hallands län räknas till zon 1. För nästa år väntas hela södra delen av Sverige bli zon 1.
 
Biskötsel.  Den viktigaste faktorn som påverkar biskötseln är som bekant vädret. Hösten 2003 inleddes av en oktobermånad med ett temperaturunderskott  –  enligt SMHI:s statistik  –  på drygt 2 grader. November och december 2003 däremot gav överskott på drygt 2 grader medan januari 2004 var obetydligt under normaltemperatur. Februari t.o.m. maj hade alla temperaturöverskott varierande mellan 1,5 och 2,5 grader med störst överskott i april månad. Övervintring och vårutveckling blev bra, men sedan blev det sämre. De för biodlingen viktiga månaderna juni och juli var 1 resp. 0,5 grader kallare än normalt medan augusti hade temperaturöverskott på 2 grader. Denna värme kom dock för sent och för häftigt med tanke på ljungdraget. Vi minns sommaren som mycket regnig, men i statistiken framstår sommaren bara som  något regnigare än normalt. Sammanfattningsvis blir dock biodlingssässongen 2004 en av de sämsta på många år. September var varm och regnig, men oktober har börjat kall och solig. Årets invintring kan därför bedömas bli god. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har båda haft goda parningsresultat, men drottningodlingen i våra trakter har varit besvärlig på grund av regnigt och kallt väder.

Varroakvalster finns nu troligen i alla bigårdar i Göteborgstrakten. I vår förening upptäcktes kvalstren på ett mycket tidigt stadium, och bekämpning skedde redan i fjol höst. Samordning av varroabekämpning med oxalsyra har skett inom föreningen även denna höst. Inga samhällen med tecken på virusinfektioner till följd av varroa har rapporterats ännu inom vår förening. Vaksamheten måste naturligtvis ändå vara stor. Erfarenheter från de trakter där varroan funnits i många år pekar på, att de första kraftiga virusangreppen kommer cirka tre år efter att varroakvalster påvisats i ett område. Bisamhällen som inte behandlas brukar då dö, och infektionen sprider sig våldsamt till närliggande bigårdar.

Mötesverksamheten år 2004. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information finns på föreningens hemsida på Internet.

Årsmötet to. 13 nov. 2003 ägde rum på adress Taggsvampen 1, Mölnlycke. Efter årsmötesförhandlingarna demonstrerade Egon Andersson den nya bidatabasen som håller på att tas fram under hans ledning. Åke Ferm visade och kommenterade en videofilm sammanställd av Karl-Erik Tedblad i Karlskrona.

Sö 25 april kl. 11.00  Varroamöte  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Egon förevisade praktiskt de dagsaktuella åtgärderna  i bigården för att ställa diagnos och bekämpa varroakvalstren. Mötet var välbesökt trots att regnet hängde i luften.

Sö 6 juni kl. 10.00  Aktiviteter för bättre bin  –  även denna gång i Egon Anderssons bigård, Råda Säteri. Egon visade praktiskt och enkelt hur man får snälla, svärmtröga och flitiga bin. Alla kanske inte tyckte det var så enkelt, men alla är ju barn i början. 12 deltagare varav hälften från Småland. Tyvärr anmälde sig ingen enda medlem för att deltaga i den praktiska delen av projektet. Av teoretiska kunskaper blir det inga snälla bin i bigården. Det krävs handling också…

Lö 12 juni  Skärvadagen   Inga medlemmar åkte till Skärva i år.

Lö 19 juni   Styrsö-resan  Skärgårdsbåt blev det i år. Två medlemmar trotsade regnet och åkte till Styrsö för besöket på SBR:s parningsstation. Årets bottennapp vad beträffar deltagarantal.

Lö 18 sep. kl. 11.00-14.00 Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag,  i samarbete med Råda Hembygdsförening. Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderiverkstaden och gammaldags brödbakning. Demonstrationskupan och en hel del nya SBR-planscher och våra egna skärmar visades upp. En modern bibostad av cellplast med ramar kombinerade med mellanvägg av plast demonstrerades. Intresset var stort, men tyvärr var det alldeles för få medlemmar som medverkade som utställare. Många av besökarnas frågor blev således obesvarade.

Lö 16 oktober  Nordens Ark   Ett möte i distriktsförbundets regi.  Inga medlemmar anmälde sig till den planerade samåkningen, så resan ställdes in.

Sö 31 oktober Föreningen Svensk Buckfastavels  årsmöte i Ljungby. Tre medlemmar åkte.  Efter årsmötesförhandlingarna höll Ingvar Arvidsson  föredrag om Nordbiprojektet.

Nästa årsmöte blir To 18 nov. 2004  kl. 19.00 i ny lokal på Ekdalaskolan i Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Hans Wedberg och Roland Klerfors. Suppleanter har varit Bert Sandberg och Peter Bartczak.  Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail. Arbetsplanen för styrelse och funktionärer inom föreningen har reviderats. Medlemsantalet borde lätt kunna utökas inom ramen för nuvarande organisation.

Avelsutskott har inte utsett detta år. Arbetet med avelsområdet har även detta år varit vilande.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg.

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året och har nu följande adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke    Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. Föreningen försökte i år anordna en annorlunda kurs riktad både till nybörjare och till något mer erfarna. Intresset att deltaga var emellertid för lågt, och kursen kunde inte genomföras. Till nästa år planeras därför en traditionell nybörjarkurs enligt den gamla modellen.

Västnytt. Den 21 juli intervjuades ordföranden om årets dåliga honungsskörd. Inslaget spelades in i hans bigård och sändes i TV:s Västnytt samma dag.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening inbjöd ordförandena i biodlarföreningarna i Göteborg med omnejd till ett möte hos vår ordf. den 20 september om samverkan med biodlingskurser. Göteborgs, Hisingens, Västra Frölundas, Lindomes och Landvetters biodlarföreningar slöt upp. Mötet ledde inte till något konkret resultat, men utökat samarbete i någon form mellan Lindome, Landvetter och Mölnlycke i utbildningsfrågan kanske det kan bli. Vi har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall främst nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har tacksamt nog visat fortsatt intresse för vår verksamhet.

Representation. Föreningen har representerats av de valda ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 14 februari. Ordförandekonferens anordnas inte längre av distriktsförbundet. Egon har varit föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö och Åke Ferm har haft samma befattning på Vendelsö. Egon har också varit ordförande i Föreningen Svensk Buckfastavel. Carl-Erik är också sammankallande ledamot i distriktsförbundets valberedning inför dess nästa årsmöte 2005.

Medlemsantalet. Vår hedersledamot och ordförande 1980-1990  Robert Salomonsson avled den 14 augusti 2004. Han blev 94 år gammal. Vid begravningen i Råda kyrka representerades föreningen av ordf. Carl-Erik Dahlberg och förre ordf. Allan Borlid.

Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 0

Fullbetalande SBR-medlemmar 27

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 2

Totalt 31

 

Jämfört med föregående år innebär detta en  minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 10 nov. lämnats av 19 medlemmar som rapporterar  146 bisamhällen, en minskning med 10 samhällen jämfört med år 2003. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 10,2 kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för rapportering av bisamhällenas uppställningsplatser, vilket naturligtvis minskar värdet av denna statistik. Det går inte att utläsa ur statistiken var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

På vår hemsida kan man bland annat läsa tidigare årsberättelser. Under den senaste tioårsperioden har medlemmarnas antal bisamhällen mer än fördubblats. Medlemstalet har inte ökat, och en enda biodlare har nu mer än hälften av bisamhällena. Om vi ser längre tillbaka i tiden framstår denna utveckling som än mer fantastisk. Det är naturligtvis omöjligt att bedriva en så omfattande biodling med ilskna eller svärmande bin. Enskilda biodlares intresse och föreningens konsekventa satsning på avelsarbete har gett resultat! Detta har alla medlemmar i föreningen glädje och nytta av. Dra fördel av den kunskap och erfarenhet som finns inom vår förening. Nya och gamla medlemmar är välkomna att dela vårt intresse och att deltaga i vårt arbete för friska, snälla och strävsamma bin och därmed en sundare miljö till glädje för alla i närområdet.

Mölnlycke den 18 november 2004

STYRELSEN

Årsberättelse 2003

Biåret 2003  kommer biodlarna i Göteborgstrakten att minnas som året, då varroakvalstret första gången upptäcktes inom området. Det är helt logiskt att upptäckten gjordes inom vår förening. Våra medlemmar är välinformerade. Vi gläder oss åt att vi nu med säkerhet vet, vad vi har att rätta oss efter. På andra orter har det varit vanligt, att kvalstret fått härja mer eller mindre fritt i flera år innan biodlarna har upptäckt ohyran. Genom föreningens kontakter med erfarna biodlare från de delar av Sverige där kvalstret funnits i många år vet vi, att det är bara så kallad ”aktiv testning” med t.ex. mjölksyra eller myrsyra som ger utslag de första åren efter angreppet. Aktiv testning har i flera år använts för alla bin som sänts till parningsstationen på Styrsö. Genom den tidiga upptäckten har redan denna höst flertalet bisamhällen inom vår förening  blivit behandlade mot kvalster. Enligt de rapporter vi fått in har oxalsyra-metoden varit vanligast denna höst. Vi kan vidare glädja oss åt, att parningsstationen på Styrsö, startår 1999 i privat regi och f.o.m. år 2000  officiell SBR-parningsstation för Buckfastbin, har kunnat drivas vidare trots de begränsningar som varroazonerna innebär. Arbetet med  föredrag, möten och kurser på olika nivåer fortsätter liksom avelsarbetet med målet att få fram ett bi med bättre förutsättningar att  motstå virusangrepp. Mölnlycke bf.  ligger alltjämt i täten när det gäller arbetet att förbättra villkoren för svensk biodling.

Biskötsel.  Vintern 2002-2003 minns vi som lång och kall och med första snöfallet den 18 oktober. Många bisamhällen förlorades under vintern. Den officiella temperaturstatistiken från SMHI visar, att temperaturunderskotten för oktober-december låg på 1.5 – 3  grader.  Januari till juni månader däremot var mera normala, men för juli, augusti och september hade vi temperaturöverskott på 2,5 resp. 2 och 1,5 grader. Den 24 oktober 2003 inträffade rekordkyla ( -8.5 grader) i Göteborg. Utsikterna inför nästa biodlingssässong liknar således det gångna årets, men detta vet vi ingenting om ännu. Skörderesultaten verkar vara normala. Medlemmarnas årsrapporter är inte kända när detta skrives. Parningsstationen på Styrsö har haft goda parningsresultat, men drottningodlingen i våra trakter försenades även i år av kyligt väder i maj. Varroakvalster torde nu sannolikt finnas i alla bigårdar i Göteborgstrakten. Eftersom kvalstren upptäcktes på ett tidigt stadium och bekämpning redan skett kan vi se framåt med goda förhoppningar.

Årsmötet to. 14 nov. 2002 ägde rum i Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Lennart Holm under mottot: Honungsförsäljning.

Mötesverksamheten år 2003. En kort redogörelse för genomförda möten och andra aktiviteter följer nedan. Mera information finns på föreningens hemsida på Internet.

To  27 mars  kl. 19.00

Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke. Äntligen hade vi lyckats locka hit Bitidningens redaktör Erik Österlund.  Hans föredrag hade titeln ”Det naturliga biet och avel i varroatider”.  Mötet anordnades, för sjätte året i rad,  i samarbete med biodlarföreningarna i Lindome, Partille, och Rävlanda. Efter mötet en enkel supe´ i folkhögskolans lilla matsal. Ett mycket uppskattat och välbesökt möte.

On 10 sept.  kl. 17.00

Benarebyv. 54, Mölnlycke. Ett möte föranlett av varroakvalstrets ankomst till trakten! Grannföreningarna var inbjudna. SBR:s bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen demonstrerade varroabekämpning i ordföranden Carl-Erik Dahlbergs bigård.. Därefter lyckades alla deltagarna, över fyrtio stycken, pressa in sig i Carl-Eriks stuga för kaffe och föredrag av Preben. Trots trängseln ett lyckat arrangemang. Föreningen är väl rustad att ta en dust med kvalsterohyran!.

Lö 20 sep. kl. 11.00-14.00 

Hembygdsgården, Solsten i Mölnlycke. Honungens dag,  på Råda hembygdsgård i samarbete med Råda Hembygdsförening. Hembygdsföreningen visade bland annat tunnbinderiverkstaden och gammaldags brödbakning. Demonstrationskupan och föreningens planscher och skärmar visades upp. Antalet besökare var högre än förra året, och hel del honung såldes. Honungens dag är ett viktigt tillfälle för föreningen att väcka intresse för honung, bin och biodling.

Sö 26 okt.  Fem medlemmar reste till Föreningen Svensk Buckfastavels årsmöte i Ljungby, där avgående ordföranden Ulf Gröhn avtackades bland annat av den så kallade ”Göteborgsgruppen”, där flera av våra medlemmar ingår.

Nästa årsmöte blir To 13 nov. kl. 19.00 i ny lokal Taggsvampen 1, Mölnlycke.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Tony Persson, kassör och vice sekr. Anders Liljebladh samt övriga ledamöter Allan Borlid och Hans Wedberg. Suppleanter har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg. Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden. Arbetsplanen för styrelse och funktionärer inom föreningen har använts även detta år. En ökning av medlemsantalet framstår som önskvärd och angelägen eftersom  detta är möjligt utan utökning av föreningens organisation.

Avelsutskottet har bestått av Egon Andersson, Allan Borlid, Hans Wedberg och Carl-Erik Dahlberg. Arbetet med avelsområdet har under året varit vilande eftersom de uppgifter från grannföreningarna vi efterfrågat inte kommit in.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Allan Borlid, Anders Liljebladh, Roland Klerfors och Hans Wedberg

Revisorer: Mats Eskilson och Stig Jarl. Revisorssuppleant: Lars Alfredsson.

Hemsidan på Internet har varit tillgänglig hela året under adress:   www.biodlarna.se/dbf/molnlycke och Webbmaster har varit Anders Liljebladh.

Nybörjarkurs. På grund av för lågt antal anmälda kunde ingen nybörjarkurs anordnas detta år. Styrelsen föreslår att föreningen nästa år försöker anordna en annorlunda kurs. Innehållet skulle i så fall rikta sig både till nybörjare och till något mer erfarna. Styrelsen har också undersökt möjligheten att få mera reklam för kursen. Detta skulle kunna ske genom något av studieförbunden.

Samarbete med andra föreningar och med myndigheter. Mölnlycke biodlarförening har under året haft gott samarbete med riks- och distriktsförbund samt med biodlarföreningarna i grannskapet. Vi har också i år haft visst samarbete med Råda Hembygdsförening i samband med Honungens Dag. I avelsfrågor skall främst nämnas Föreningen Svensk Buckfastavel. Berörda kommuner, dvs. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner, har visat fortsatt intresse för vår verksamhet vilket vi är tacksamma för.

Representation. Föreningen har representerats av de valda ombuden Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson vid distriktsförbundets årsmöte den 15 februari. Ordförandekonferens har inte anordnats i år. Vice ordföranden Egon Andersson har varit avelsråd i distriktsförbundet och föreståndare för SBR-parningsstationen på Styrsö. Egon har också varit vice ordförande i styrelsen för Föreningen Svensk Buckfastavel och valdes den 26 oktober 2003 till ordförande under år 2004 för denna förening. Fyra medlemmar i vår förening har under året på uppdrag av SBR:s avelskommitté och med bidrag från Göte Palmblads fond vid två olika tillfällen besökt Poul-Erik Sörensen i Danmark. Uppdraget vid dessa resor var att hämta hem avelsmaterial till SBR-parningsstationerna.

Medlemsantalet. Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

Hedersmedlemmar 1

Fullbetalande SBR-medlemma 28

Familjemedlemmar 2

Stödjande medlemmar 2

Totalt 33

Jämfört med föregående år innebär detta en  minskning med 2 personer.

Årsrapporter har fram till den 12 nov lämnats av 21 medlemmar som rapporterar 156 bisamhällen, en minskning med 4 samhällen jämfört med år 2002. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till 12,8  kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år. Anledningen är, att varken SBR eller grannföreningarna har visat intresse för denna rapportering. Värdet av årsrapporterna minskar naturligtvis ur lokalföreningarnas och distriktens synpunkt när man inte kan avgöra var någon stans i Sverige bisamhällena finns.

Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Biodlarna i Göteborgstrakten är lyckligt lottade. Genom Mölnlyckeortens Biodlarförening  –  den ledande föreningen inom regionen när det gäller avelsarbete och väl framme även inom andra kunskapsområden  –  har den biodlare som utnyttjar kamraternas erfarenheter obegränsade möjligheter att förbättra och förenkla sin biodling. Detta till glädje för sig själv och  –  inte minst  –  för omgivningen. Ilskna eller svärmande bin behöver ingen ha idag. En svärmprocent lägre än fyra procent är fullt möjlig. I stället för svärmar och en massa onödigt arbete kan biodlaren få mera honung att skörda. Till nytta och nöje både för biodlare och för honungsköpare. Dessutom får traktens natur, jordbruk och trädgårdar den nödvändiga pollineringen, som är en förutsättning för ett ekologiskt uthålligt samhälle. Inom vår förening finns mycket kunskap om biodling samlad hos medlemmarna. Fler personer är välkomna att dela vårt intresse och att få del av den kunskapsbank som föreningen innehar.

Mölnlycke den 13 november 2003

STYRELSEN